Інтерфейс процесора Microsoft Word...

18
Системи обробки тексту Текстові процесори Інтерфейс процесора Microsoft Word 2010 info207.ucoz.ua Херсонський ліцей Херсонської обласної ради

Transcript of Інтерфейс процесора Microsoft Word...

Системи обробки тексту

Текстові процесори

Інтерфейс процесора

Microsoft Word 2010

info207.ucoz.ua

Херсонський ліцей Херсонської обласної ради

Системи обробки тексту (за призначенням)

Текстовий редактор – програма, призначена для введення, редагування і збереження у файлах неформатованого тексту (символи якого мають однакові параметри відображення). Наприклад, програма Блокнот (Notepad).

Текстовий процесор – програма, що дозволяє вводити, редагувати і форматувати текст, вставляти малюнки і таблиці, перевіряти правопис, складати зміст, виконувати перенос слів та багато інших складних операцій. Найвідомішим є Microsoft Word з пакету програм Microsoft Office.

Видавнича система – програма, за допомогою якої можна ство-рювати макети поліграфічних видань для тиражування в друкарні. З видавничих систем найпопулярнішими для роботи на ПК програмами є

Microsoft Publisher, PageMaker, QuarkXPress, Ventura Publisher.

Електронні перекладачі та словники: Proling Office, Promt, Lingvo. Системи оптичного розпізнавання тексту – ABBY FineReader.

Функції програм

для роботи з текстом

Текстові редактори

введення та редагування тексту

робота з буфером обміну

пошук та заміна фрагментів

збереження тексту у файлі

друк тексту

Текстові процесори

форматування тексту

підтримка правопису

впровадження об'єктів

засоби автоматизації роботи користувача

настроювання інтерфейсу

Видавничі системи

зручне маніпулювання блоками тексту

широкі можливості для роботи з ілюстративними

об'єктами

легке змінення формату документа

забезпечення поліграфічної якості

продукції

Класифікація

текстових процесорів

за способом використання

• автономні використовує кожний користувач окремо;

• мережні використовують при роботі в локальній мережі або он-лайн з різними правами доступу користувачів;

за кількістю алфавітів

• одно-алфавітні допускають роботу з текстом тільки однією мовою;

• багато-алфавітні – робота може вестись різними мовами одночасно;

за формою тексту

• лінійні – текст подається символами алфавіту та синтаксичними знаками

• нелінійні – крім алфавіту, синтак-сичних знаків і символів псевдографіки викорис-товують широкий набір спеціальних знаків.

Робота з програмою MS Word

Запуск програми

Пуск Все программы

Microsoft Office Microsoft

Office Word 2010

За допомогою ярлика на Робо-

чому столі або Панелі завдань

При відкритті документу Word

Мой компьютер Диск С:

Program Files

Microsoft Office Office 14

winword.exe

Закриття програми

Клацнути кнопку Закрити вікно

в рядку заголовка

Двічі клацнути на кнопці

системного меню

У системному меню

програми вибрати

Закрити

На панелі завдань в контекстно-

му меню значка файлу виконати

команду Закрити вікно

Вікно процесора Word 2010

кнопка системно-го меню

кнопки керування вікном рядок заголовку

стрічка

лінійки

робоче поле і текстовий курсор

смуги прокрутки

відображення лінійки

рядок стану

панель швид-кого доступу

режими відображення

документу

згорнути стрічку

Стрічка складається з 8 основних вкладок. Тимчасові вкладки автома-тично з'являються при роботі з певними об'єктами, при виконанні певних завдань або при переході в певні режими роботи.

Стрічка Вкладки Довідка (F1)

Кнопка відкриття діалогу Групи елементів управління: кнопок, списків, меню, лічильників тощо.

Згорнути стрічку

повноекранний ре-жим, в якому відсутні структурні елементи

Вкладка Вид реальне розташування

тексту, колонтитулів, малюнків на сторінці

перегляд доку-мента в форматі

веб-сторінки

для швидкого реда-гування тексту (без його форматування)

для роботи зі струк-турою документа

вибір масштабу робота з кількома документами

робота з макросами (створення,

запис)

зміна масштабу

Рядок стану

Рядок стану являє собою горизонтальну смугу в нижній частині вікна документа Mіcrosoft Word. Він відображає дані про поточний стан умісту вікна й інші відомості, що залежать від контексту.

номер сторінки

кількість сторінок

кількість слів у документі

Статистика

Щоб ознайомитися із загальною інформацією про

документ натисніть кнопку Статистика на

вкладці Рецензування.

режими перегляду документу

перевірка орфографії

мова тексту

виклик діалогу Масштаб

Настроювання параметрів Word

Параметри функціонування програми налаштовуються у діалозі Параметри Word (вкладка Файл команда Параметри).

Відображення вмісту на екрані та у

друкованому вигляді вкладка Файл команда Параметри команда Відображення:

Настроювання виправлень та

форматування тексту у Word вкладка Файл команда Параметри команда Правопис:

вкладка Файл команда Параметри команда Збереження:

Настроювання збереження

документів

вкладка Файл команда Параметри команда Мова:

Вибір мови системи Office

вкладка Файл команда Параметри команда Додатково:

Зручним може бути режим

відображення границь тексту

Додаткові параметри роботи

з Word

вкладка Файл команда Параметри Настроїти стрічку:

У Word 2010 можна створити настроювані вкладки та настроювані групи, які міститимуть команди, що часто використовуються.

Можна додавати команди до настроюваних груп, однак змінювати вкладки та групи за промовчанням, вбудовані в Microsoft Office 2010, не можна.

Настроювання стрічки та

сполучень клавіш

Контрольні запитання

1. Що таке система опрацювання текстів? Приклад.

2. За якими ознаками можна класифікувати системи опрацювання текстів?

3. Назвіть основні можливості систем опрацювання текстів.

4. Що таке видавнича система і для чого вона призначена?

5. Як запустити програму Word?

6. Назвіть елементи вікна Word2010.

7. Що таке Стрічка? Назвіть її основні елементи.

8. Який стандартний вигляд має текстовий курсор?

9. Як налаштувати програму “для себе”?

10. Для чого потрібен рядок стану та які елементи він містить?

11. Назвіть відомі режими відображення документа.

Використані джерела

Інформатика: 9 кл.: підруч. для загальноосвіт. навч. закл. /

Й.Я.Ривкінд, Т.І. Лисенко, Л.А. Чернікова, В.В. Шакотько. – К.: Генеза,

2009. – 296 с.: іл.

Довідкова система Microsoft Word 2007

Word-іконка на титульному слайді

http://icons.iconarchive.com/icons/benjigarner/softdimension/256/MS-

Word-2-icon.png