േകരള സം ാന ഓഡി ് വക ു ് േകരള സം ാന ഓഡി...

Click here to load reader

 • date post

  04-Feb-2021
 • Category

  Documents

 • view

  6
 • download

  0

Embed Size (px)

Transcript of േകരള സം ാന ഓഡി ് വക ു ് േകരള സം ാന ഓഡി...

 • േകരള സം�ാന ഓഡി�് വക ു�്

  www.lfa.kerala.gov.in

  എടേ�രി �ാമപ�ായ�്

  ഓഡി�് റിേ�ാ��്

  2016-17

  േകരള സം�ാന ഓഡി�് േകാഴിേ�ാട് ജി�ാ

  േജാ. ഡയറ��െട കാര�ാലയം

  e-mail: [email protected]

  AIMS http://aims.ksad.kerala.gov.in/aims/viewReport.a...

  1 of 41 Wednesday 17 April 2019 03:41 PM

 • (രജി�� െച� ൈക�� ചീ� സഹിതം)

  നം: െകഎസ്.എ.െക.െക.ഡി/പി.9/1692 /2017

  േകരള സം�ാന ഓഡി�് വ��് ജി�ാ ഓഡി�് കാര�ാലയം

  േകാഴിേ�ാട് ജി� തീയതി :20.09.2017

  െഡപ��ി ഡയറ��

  �സിഡ�് ( െസ��റി �േഖന ) എടേ�രി �ാമ പ�ായ�്

  സ�,

  വിഷയം : എടേ�രി �ാമപ�ായ�് -2016-17 സാ��ിക വ�ഷെ� ഓഡി�് റിേ�ാ��് - സംബ�ി�്

  ******************

  1994 െല േകരള േലാ�� ഫ�് ഓഡി�് നിയമം വ��് 13 , 1996െല േകരളാ േലാ�� ഫ�് ഓഡി�് ച��ളിെല ച�ം 18, 1994 െല േകരളാ പ�ായ�് രാജ് നിയമം വ��് 215(4)എ�ിവയിെല വ�വ�ക� �കാരം എടേ�രി�ാമപ�ായ�ിെ� 2016-17സാ��ികവ�ഷെ� ധനകാര�പ�ിക�െട പരിേശാധനാഫലമാ�� ഓഡി�് റിേ�ാ��് 1996െല േകരളാ േലാ�� ഫ�് ഓഡി�് ച�ം 23(1) � നി�േ�ശി�� �കാര�� �ട� നടപടിക��ായി ഇേതാെടാ�ം അയ��.

  ഈ റിേ�ാ��ിെല ഭാഗം 2, 3എ�ിവയിെല ഖ�ികകളിേല�് �േത�ക �� �ണി��.

  ഈ റിേ�ാ��് ൈക��ിയാ�ട� ഇതി� പരാമ�ശി�� �മേ��ക��് ഉ�രവാദികളായ വ��ികെള �സ� ഖ�ികക�െട പക��് സഹിതം വിവരം ധരി�ിേ��താണ്.

  ഈ റിേ�ാ��് ൈക��ി ഒ� മാസ�ിനകം പ�ായ�ിെ� �േത�ക േയാഗം �ടി ഓഡി�് റിേ�ാ��് വിശദമായി ച�� െചേ���ം, ഓഡി�് റിേ�ാ��ിെ��ം അതിേ�� പ�ായ�് എ�� തീ�മാന�ിെ��ം പക��് െപാ�ജന ���ായി �സി�െ��േ���മാണ്. (േകരള പ�ായ�് രാജ്-പരിേശാധനാരീതി�ം ഓഡി�് സംവിധാന�ം ച��ളിെല ച�ം 14,15).

  റിേ�ാ��് ൈക��ി ര� മാസ�ിനകം ഇതി� ഉ�െ��� ഓഡി�് പരാമ�ശ��/തട��� ഒഴിവാ��തിനാവശ�മായ നടപടി സ�ീകരിേ���ം ആയത് സംബ�ി� ഒ� റിേ�ാ��് ��ത കാലയളവി��ി� ഈ ഓഫീസിേല�് അയ� തേര��മാണ്. (േലാ�� ഫ�് ഓഡി�് നിയമം െസ�� 15(1)ച�ം 20,23, 1997 േകരളാ പ�ായ�് രാജ് പരിേശാധനാ രീതി�ം ഓഡി�് സംവിധാന�ം ച��ളിെല ച�ം 21(1)(2)എ�ിവ കാ�ക)

  വിശ��തേയാെട,

  െഡപ��ി ഡയറ��

  പക��് :

  1)േകരള സം�ാന ഓഡി�് വ��് ഡയറ��, തി�വന��രം(ഉപരിപ�ം സഹിതം) 2)പ�ായ�് െഡപ��ി ഡയറ�� 3)കാര�ാലയ പക��്

  AIMS http://aims.ksad.kerala.gov.in/aims/viewReport.a...

  2 of 41 Wednesday 17 April 2019 03:41 PM

 • നം: െക.എസ്.എ.െക.െക.ഡി/പി9/1692 /2017 തി�തി:20.09.2017

  േകാഴിേ�ാട് ജി�യിെല എടേ�രി �ാമപ�ായ�ിെ� 2016-17സാ��ിക വ�ഷെ� ധനകാര�പ�ികയി�േമ��

  ഓഡി�് റിേ�ാ��് (1994 െല േകരളാ പ�ായ�് രാജ് നിയമം- വ��് 215(4) , 1994 െല േകരളാ േലാ�� ഫ�് ഓഡി�് നിയമം - വ��് 13, 1996െല േകരളാ േലാ�� ഫ�് ഓഡി�് ച��ളിെല ച�ം 18 എ�ിവ �കാരം �റെ��വി��ത്.)

  േകാഴിേ�ാട് ജി�യിെല എടേ�രി �ാമപ�ായ�ിെ� 2016-17സാ��ിക വ�ഷെ� ധനകാര�പ�ിക ഓഡി�ിന് വിേധയമാ�ക��ായി. പ�ായ�് 2.1.2017 �ത�31.03.2017 തി�തി വെര വിവിധ ഇന�ളിലായി നട�ിയ പണം പിരിവ്, അവ�െട ഒ��്, വിവിധ അ�ൗ�കളി� നി�� പണം പി�വലി��ക� എ�ിവ�ം പരിേശാധി�.

  ഓഡി�ി� കെ��ിയ അപാകതക� അതത് സമയം ഓഡി�് അേന�ഷണ�റി�കളി�െട പ�ായ�ിെ� ��യി�െ���ിയി��്. 28 അേന�ഷണ�റി�ക� ന�കിെയ�ി�ം മ�പടി ന�കിയി�ി�. ഓഡി�് പരാമ�ശ�� ഓഡി�് സമാപനേയാഗ�ി� അവതരി�ി�ക�ം മ�പടി പരിഗണി�ക�ം െച� േശഷം �ധാനെ�� നിരീ�ണ�� മാ�മാണ് ഓഡി�് റിേ�ാ��ി� േച��ിരി��ത്. ഈ റിേ�ാ��ി� ഉ�െ�ടാ� ഓഡി�് അേന�ഷണ �റി�കളിേ��� �ട� നടപടിക� പ�ായ�് സ�ീകരിേ��താണ്.

  �ാപന�ി� നി� ലഭ�മായ രജി��ക�േട�ം േരഖക�േട�ം വിവര��േട�ം വിശദീകരണ�ിേ��ം അടി�ാന�ിലാണ് ഈ റിേ�ാ��് ത�ാറാ�ിയിരി��ത്. �ാപനം ന�കിയ െത�ായ വിവര�ിെ�േയാ ലഭ�മാ�ാ� വിവര�ിെ�േയാ കാര��ി� േലാ�� ഫ�് ഓഡി�് വ��ിന് യാെതാ� ഉ�രവാദി��മി�.

  (എ)ഓഡി�് നട�ിയതിെ� വിവരം

  ഓഡി�ിന് �മതലെ�� ഉേദ�ാഗ�� �ീ.സി.രാജ�.െഡ.ഡയറ��

  ഓഡി�ിന് വിനിേയാഗി� സമയം                                 31.07.2017 �ത� 05.08.2017 വെര

  ഓഡി�്

  നട�ിയ

  ഉേദ�ാഗ��

  �ീ.ഗിരീശ� പാറെ�ായി� ഓഡി�് ഓഫീസ�

  �ീ.എം.ശ�ംജി�്. അസി��് ഓഡി�് ഓഫീസ�

  �ീ.എ�.രാജീവ� സീനിയ� േ�ഡ് ഓഡി��

  �ീ.സി.എം.ജാസി�. ഓഡി��

  (ബി)നി��ഹണാധികാരിക�

  �സിഡ�് �ീ.ടി.െക.അരവി�ാ�� 01.04.16�ത� 31.03.17 വെര

  െസ��റി �ീ.ബാലേഗാപാല�.വി.പി

  01.04.16 �ത� 26.04.2016വെര�ം,18.05.2016 �ത� 31.03.2017 വെര�ം

  സജീവ�.എം.സി. (അസി.െസ��റി)

  27.04.2016 �ത� 17.05.2016 വെര (െസ��റി�െട ചാ�ജ്)

  നി��ഹേണാദ�ാഗ��

  AIMS http://aims.ksad.kerala.gov.in/aims/viewReport.a...

  3 of 41 Wednesday 17 April 2019 03:41 PM

 • ഉേദ�ാഗേ�ര് േപര് കാലയളവ്

  അസി��് എ�ീനീയ� �ീമതി.�നിത.പി.െക. 01.04.16 �ത�31.03.17വെര

  �ഷി ഓഫീസ�

  �ീമതി.ല�ി �േര�� (എംേ�ാ�െമ�് നിയമനം)

  01.04.16 �ത� 07.06.16വെര

  �ീമതി.സജീറ.സി.ചാേ�ാ�് 09.12.2016 �ത�31.03.2017 വെര

  െമഡി�� ഓഫീസ� , (പി.എ�്.സി)

  േഡാ. പി.െക.ശശീ�� 01.04.16 �ത�12.07.2016വെര

  േഡാ.ചി� അപാല 13.07.2016 �ത�31.03.17വെര

  െമഡി�� ഓഫീസ�, (ആ��േ�ദം) േഡാ.െക.എം.ശ�ാം���

  01.04.16 �ത� 31.03.17 വെര

  വി.ഇ.ഒ

  �ീമതി.റീന മാണിേ�ാ�്. 01.04.16 �ത�10.11.16വെര

  �ീ