ถอดบทเรียนการจัดท...

Click here to load reader

 • date post

  26-May-2020
 • Category

  Documents

 • view

  4
 • download

  0

Embed Size (px)

Transcript of ถอดบทเรียนการจัดท...

 • ถอดบทเรียนการจัดท าฐานข้อมลูทะเบียนสิทธสิวัสดกิารรักษาพยาบาลของ การประปาส่วนภูมิภาค

  PWA HRIS

 • TREY r e s e a r c h

  HRIS PWA งานสารสนเทศทรัพยากรบุคคล กองทรัพยากรบุคคล

  ❑จัดท าระบบสารสนเทศทรัพยากรบุคคล

  ❑เป็นศูนย์รวมข้อมูลบุคคล

  ❑เก็บรักษา / แก้ไขเพิ่มเติมข้อมูลประวัติพนักงานและ ลูกจ้าง ให้ทันสมัย

  ❑วิเคราะห์และสนับสนุนข้อมูลด้านบุคลากร / ด้าน อัตราก าลัง ให้กับหน่วยงานอื่น ๆ ในองค์กร

  2PWA HRIS

 • TREY r e s e a r c h

  Starting Point มติ ครม. เมื่อวันที่ 3 พ.ย.2558

  • สปสช. ท าหน้าท่ีเป็นหน่วยงานกลางในการบริหารจัดการทะเบียนสิทธิ รักษาพยาบาลของประชาชน (National Beneficiary Registration Center)

  • หน่วยงานซึ่งด าเนินการจัดท าฐานข้อมูลผู้มีสิทธิรักษาพยาบาลทุกหน่วยงานจัดส่ง ข้อมูลผู้มีสิทธิรักษาพยาบาลของบุคลากรในหน่วยงานรวมถึงผู้ใช้สิทธิร่วม ให้แก่ สปสช. รวบรวมข้อมูลในการบริหารจัดการทะเบียนสิทธิรักษาพยาบาลของ ประชาชน

  3PWA HRIS

 • TREY r e s e a r c h

  1st Quarter 2nd Quarter 3rd Quarter

  GoalsPlanning Do It

  เปิดแฟ้มพนักงานลูกจ้าง รายบุคคล / กรอกข้อมูล

  เข้า ไฟล์ Excel

  พนักงานทั่วประเทศกรอกข้อมูล ใน Website / ก าหนด ระยะเวลาการกรอกข้อมูล

  ปรึกษา / ขอค าแนะน า วิธีการ / ปัญหา / อุปสรรค

  จากรัฐวิสาหกิจอื่นๆ

  ดึงข้อมูลจาก ฐานข้อมูล ใน SAP

  บันทึกข้อมูลทั้งหมดโปรแกรมบันทึก ข้อมูลทะเบียนบุคลากรของหน่วยงานรัฐ

  .

  รายงานผู้บังคับบัญชา ทราบถึงผลการ

  ด าเนินงานแล้วเสร็จ

  R oa

  dm ap

  ออกแบบหน้าจอ INPUT ให้ทาง IT และจัดท าบันทึกพร้อมคู่มือ ให้ พนักงานและลูกจ้าง

  Update รายวัน

  PWA HRIS

  แฟ้มประวัติรายบุคคล

  ระบบเอกสาร อิเล็กทรอนิกส์

 • 1

 • 2

 • 3

 • TREY r e s e a r c h 8

  PWA HRIS

  ฐานข้อมูล ของ สปสช.

  การบูรณาการ

 • TREY r e s e a r c h 9

  PWA HRIS

  ประเภท File ต่างกัน

  Field ต่างกัน

  Update การพ้นสภาพ ต่างกัน

  ระยะเวลาการจัดส่ง File

 • TREY r e s e a r c h 10

  PWA HRIS

  หน้าจอเดิม

  หน้าจอปัจจุบัน

 • TREY r e s e a r c h 11

  PWA HRIS

  (การประปาสว่นภูมภิา )

  หน้าจอเดิม

  หน้าจอปัจจุบัน

 • หน้าจอตรวจสอบสทิธิปั์จจบุนั

 • TREY r e s e a r c h 13

  PWA HRIS