Audio Projekti br. 4

of 65

Embed Size (px)

Transcript of Audio Projekti br. 4

 • 8/10/2019 Audio Projekti br. 4

  1/65

 • 8/10/2019 Audio Projekti br. 4

  2/65

 • 8/10/2019 Audio Projekti br. 4

  3/65

 • 8/10/2019 Audio Projekti br. 4

  4/65

 • 8/10/2019 Audio Projekti br. 4

  5/65

 • 8/10/2019 Audio Projekti br. 4

  6/65

 • 8/10/2019 Audio Projekti br. 4

  7/65

 • 8/10/2019 Audio Projekti br. 4

  8/65

  Pogled kroz otvore-no kuite u horni

  pokazuje izgledunutranjosti. Po-stoje dva paralelnasegmenta horne ko-ja izlaze pozadi levoi desno iz kuita.

  Iz perspektive seprepoznaje kakozvuk ide od izvo-ra zvuka na dolepa iza.

  Rastavljeni visokotonac pokazuje sklopmembrane i pokretnog kalema koji se ot-pozadi privruje vijcima za magnetskisistem.

  Ispod potisne ko-

  more uspravnapregrada deli hor-nu na dva paralel-na sistema. Isto-vremeno stabilizu-je zvuni zid.

 • 8/10/2019 Audio Projekti br. 4

  9/65

 • 8/10/2019 Audio Projekti br. 4

  10/65

  ODNOS PRITISKA ZVUKA I UE-STANOSTI - VISOKOTONAC, DU-BOKOTONAC, SABVUFER I ZBIRMERENO U OSIVisoko i dubokotonac kod 2 kHz seisto povinuju filteru od 18 dB .Zbirna kriva ide zadivljujue sra-zmerno sve do 20 kHz

  ODNOS PRITISKA ZVUKA I UE-STANOSTI - VISOKOTONAC, DU-BOKOTONAC, SABVUFER I ZBIRMERENO POD UGLOM OD 30Izvan ose simetrije karakteristikepravca dubokotonca smanjene sukod 2 kHz. Visokotonac kod 10 kHzpoinje sa presudnim zraenjem.

  SPEKTRALNA KARAKTERISTIKALagani rezonantni nedostaci u sred-njetonskom opsegu, ali sve ukupnobrze i veoma ravnomerne oscilacije.

  ODZIV ODSKONE FUNKCIJEIzvanredna vremenska karakteri-

  stika. U odzivu su spojeni u celinuvisokotonski i dubokotonski im-puls.

  KLIR FAKTOR KOD 90 DB SAUSREDNJENIM NIVOOM ZVUKA

  U osnovnom i sredjetonskom opse-gu postoje mala izoblienja. U dubo-kotonskom i visokotonskom opsegusu izoblienja na viem nivou.

  NIVO PRITISKA ZVUKA U OSI IISPOD 30U srednjetonskom opsegu vlada izra-ena karakteristika pravca usled ve-

  like dubokotonske membrane. U osisimetrije imamo lako potonue ue-stanosti. Izvanredno za veliki koaksi-jalni zvunik.

  ODNOS IMPEDANSE I UESTA-NOSTI BEZ I SA KOREKTOROMIMPEDANSEZa ljubitelje cevnih pojaala netozanimljivo: Kriva impedanse izrav-nava se uvodjenjem ulaznog kola.R2, C4 i L4 redukuju oscilacije im-pedanse iznad 100 Hz na nivo izme-dju 6.3 i 14 oma. Cevna pojaalaimaju korist od konstantne izlazneimpedanse i raskono nagradjujuharmoninim tonovima. Tranzistor-ska pojaala sa visokim faktorompriguenja nemaju koristi od ko-rekcije impedanse.

  Najbolja dubokotonska karakteri-stika dobija se postavljanjem is-pred zida. Kada je u slobodnomprostoru duboki bas iezava. Uuglu vlada oskudica gornjih baso-va. Svaki prostor poseduje sop-stveni akustini profil. Ovo ne mo-ra da va i za svaki okolni prostor.Eksperimenti su u svakom slua-ju po el jn i .

 • 8/10/2019 Audio Projekti br. 4

  11/65

  MDF 19 mm

  broj dela komada opis dimenzije u mm kosina

  1 1 prednja ploa 1100 x 400 60/602 1 poklopac 562 x 4003 1 zadnja ploa 1100 x 4004 1 pod 562 x 4005, 6 2 stranice 1062 x 5627 1 pregrada 227 x 3628 1 pregrada 357 x 3629 1 pregrada 227 x 36210 1 pregrada 197 x 362 30/3011 1 pregrada 230 x 36212 1 pregrada 630 x 20313 1 pregrada 359 x 36214 1 pregrada 381 x 15415 1 pregrada 340 x 38116 1 pregrada 74 x 38117 1 pregrada 49,5 x 38118 1 ugaona dijagonala 124 x 362 45/4519 1 ugaona dijagonala 125 x 362 45/4520 1 ugaona dijagonala 141 x 362 45/45

  21 1 ugaona dijagonala 151 x 362 45/4522 1 ugaona dijagonala 95 x 203 45/4523 1 ugaona dijagonala 95 x 381 45/4524 1 ugaona dijagonala 70 x 381 45/4525 1 ugaona dijagonala 110 x 381 45/45

 • 8/10/2019 Audio Projekti br. 4

  12/65

  Slika 1. Uopteni dijagram hibridnog pojaa-

  vaa

 • 8/10/2019 Audio Projekti br. 4

  13/65

  Slika 2. ema hibridnog kola

  Slika 3. Predlo eno napajanjeza hibridni pojaava

 • 8/10/2019 Audio Projekti br. 4

  14/65

 • 8/10/2019 Audio Projekti br. 4

  15/65

  Crte 1: Frekventni odziv bez ispune (puna linija) i sa ispunom(isprekidana linija)

  Crte 2: Impedansa bez ispune (puna linija) i sa ispunom (ispre-kidana linija)

 • 8/10/2019 Audio Projekti br. 4

  16/65

 • 8/10/2019 Audio Projekti br. 4

  17/65

  Slika 1: Puni i vie ini provodnik sa uklonje-nom izolacijom

  Slika 2: Razliite dimenzije ica.S leva: 12AWG, 16AWG, 24 AWG, 30AWG

  AWG Prenik Povrina u Otpor miliohmi/ stopi Otpor miliohmi/ stopi Maksimalna struja Preni k

  u Inima kvadratnim inima bakar na 20C srebro na 20C goli provodnik (A) mm

  4 0.2043 0.03278 0.2485 0.229 199 5,189

  6 0.162 0. 2061 0.3952 0.364 125 4,115

  8 0.1285 0.01297 0.6281 0.579 79 3,264

  10 0.1019 0 0.00816 0.9988 0.921 49.6 2,588

  12 0.0808 0.00513 1.59 1.46 31.2 2,053

  14 0.0641 0.00323 2.52 2.33 19.6 1,628

  16 0.0508 0.00203 4.02 3.7 12.3 1,291

  18 0.0403 0.00128 6.39 5.89 7.75 1,024

  20 0.032 0. 804 10.1 9.34 4.89 0,8118

  22 0.0253 0.000503 16.2 14.9 3.04 0,643824 0.0201 0.000317 25.7 23.7 1.93 0,5106

  26 0.0159 0.000199 41 37.8 1.2 0,4049

  28 0.0126 0.000125 65.3 60.2 0.761 0,3211

  30 0.01 0.0000785 103 95.6 0.477 0,254632 0.008 0.0000503 162 149 0.304 0,2019

  Tabela 1. Najee dimenzije i njihove karak-teristike

 • 8/10/2019 Audio Projekti br. 4

  18/65

  Velii na (AWG) Primena

  24 26 Slabi signali, napajanja

 • 8/10/2019 Audio Projekti br. 4

  19/65

 • 8/10/2019 Audio Projekti br. 4

  20/65

  Slika 3. Kablovi sa zatitom za audio tehniku

  Standardni D Otpor

  preseci (mm2) (mm) (Ohm/km)

  0,5 0,80 36,000

  0,75 0,97 24,500

  1 1,13 18,100

  1,5 1,36 12,100

  2,5 1,75 7,4104 2,24 4,610

  6 2,75 3,080

  10 3,54 1,83016 4,48 1,150

  Dimenzije provodnika i njihove karakteristikeprema oznakama koje se koriste u YU.

 • 8/10/2019 Audio Projekti br. 4

  21/65

 • 8/10/2019 Audio Projekti br. 4

  22/65

  Presvlaka se lepi jednom kompletno oko ce-le kutije, pomou lepka u spreju. Trik za sa-stavljanje presvlake: materijal na sastavu pre-klopiti jedan preko drugog i no em za tepiheprosei kroz oba sloja. Prilikom seenja nodr ati ukoso, tako e se krajevi presvlake do-dirivati veom povrinom i nee se videti dr-vo. Nakon uklanjanja donje odseene povri-

  ne, gornji deo e perfektno da nalegne.

  Viak presvlake treba iskrojiti grubo u prav-cu uglova i privremeno prilepiti. Poto se od-see viak, nastaju etiri sastava u sredini ko-ja se seku ponovo po principu preklapanja.

  Ostatak posla je samo fina obrada na uglovi-ma (makazama obraditi ivice sastava, dok sene uklopi sve kako treba) i na sastavu ( zate-zati presvlaku da bi bio jednak sastav). Da bise isekao materijal radi ugradnje zvunika, natom mestu treba prosei presvlaku u oblikuzvezde.

  Zvunik se ubacuje, i oko njegove ivice se ise-e presvlaka.

  Posle monta e zvunika i terminala pomouzaptivne trake, kutija je gotova.

 • 8/10/2019 Audio Projekti br. 4

  23/65

  Tok impedanse nalikuje onom kod refleksnogvufera nagovetaj principa rada pasivnemembrane.

  Vufer gubi otprilike 5 dB od 100 pa do 30 Hz,meutim jasno se vidi da reprodukuje i dubo-ki bas.

 • 8/10/2019 Audio Projekti br. 4

  24/65

 • 8/10/2019 Audio Projekti br. 4

  25/65

  ER 4 veoma estoko reaguje na razliit e tipo-ve prigunih materijala.

  FREKVENTNI OPSEG RAZLIITIHPRIGUNIH MATERIJALA

  FREKVENTNI OPSEG ZVUNIKA U KUTIJI

  Ova tri zvunika se veoma dobro sla u jedansa drugim, tako da nisu potrebni nikakvispecijalni zahvati u skretnici.

  FREKVENTNI OPSEG ZVUNIKASA SKRETNICOM

  Prelaz izmeu srednje- i visokotonca je, tose tie simetrije, perfektan.

 • 8/10/2019 Audio Projekti br. 4

  26/65

 • 8/10/2019 Audio Projekti br. 4

  27/65

 • 8/10/2019 Audio Projekti br. 4

  28/65

  m

  Zbog visokog kvaliteta zvunika u obzirdolaze samo najbolji elementi za skret-nice Mundorf zavojnice i Jensen kon-denzatori od uljnog papira.

 • 8/10/2019 Audio Projekti br. 4

  29/65

 • 8/10/2019 Audio Projekti br. 4

  30/65

 • 8/10/2019 Audio Projekti br. 4

  31/65

 • 8/10/2019 Audio Projekti br. 4

  32/65

  IZOLACIONO KOLO - crvena kriva pokazujeuspenu korekciju frekvencije putem izolaci-onog kola.

  FREKVENTNI OPSEG KUTIJE -bez korekturekutija pod svim uglovima pokazuje osetno na-glaen srednji opseg.

  TOK IMPEDANSE - zelena kriva pokazuje kraj-nji tok impedanse gotove kutije sa izolacionim ko-lom.

  AKUSTIKA FAZA - du na rezonancija reflek-snog kanala primeuje se kao fazni skok kod400 Hz.

  FREKVENTNI ODZIV ZATVORENA/REFLEK-SNA KUTIJA - specijalna refleksna varijantapokazuje jasan dobitak u niskim frekvencija-ma (crveno).

 • 8/10/2019 Audio Projekti br. 4

  33/65

  FREKVENTNI OPSEG ZA 0/15/30 STEPENi veoma uski pad kod 400 Hz ne utie negativ-no na zvuk.

  PRIKAZ SPEKTRA pad kod 400 Hz je izazvandu nom rezonancijom refleksnog kanala.

  FAKTOR IZOBLIENJA K2/K3 ZA 80 DB/1M za irokopojasni zvunik izoblienja su prili-no mala....

  FAKTOR IZOBLIENJA K2/K3 ZA 90 DB/1M i osetno rastu tek kod veih glasnoa, a dase ne primeuju napadno.

  IMPULSNI ODGOVOR uslovljeno principom,odgovor jednosistemskog zvunika je dobari bez zakanjenja.

  L1: 1,8 mH, sa jezgrom HQP 43, ica

  promera 0,95 mmC1: 5,6 F, MKP Q4

  R1: 22,0 oma, MOX/ 10 W

  R2: 22,0 oma, MOX/ 10 W

 • 8/10/2019 Audio Projekti br. 4

  34/65

  Ispravno uraen zvunik opremljen jemalim konusom za visoke frekvencije iprilino jakim magnetom.

  ak i bez kutije irokopojasni zvunikne pokazuje velika izoblienja kod 80i 90 dB o kojima bi trebalo da se raz-milja.

 • 8/10/2019 Audio Projekti br. 4

  35/65

  FREKVENTNI ODZIV ZA 0/15/30 STEPENI Izuzetno jeftin irokopojasni zvunik po osi(plavo) daje dobar frekventni odziv.

  TOK IMPEDANSE Na krivi impedanse ne ras-poznaju se izra ene nepravilnosti

  AKUSTIKA FAZA Fazna kriva prikazuje tek

  mali broj malih faznih skokova u opsegu.

  IMPULSNI ODGOVOR Kao to prilii iroko-pojasnom zvuniku, SPH-60X daje skoro per-fektan odgovor.

  PRIKAZ SPEKTRA Neugraeni zvunik nepokazuje pad kod 400 Hz.

 • 8/10/2019 Audio Projekti br. 4

  36/65

 • 8/10/2019 Audio Projekti br. 4

  37/65

 • 8/10/2019 Audio Projekti br. 4

  38/65

 • 8/10/2019 Audio Projekti br. 4

  39/65

  Komponente

  L1: 1,8 mH, Vazduh, Tritec- kalemL2: 0,33 mH, vazduh, ica 0,71L3: 0,47 mH, vazduh, ica 0,71LS: 1.0 mH, vazduh, ica 1,0

  C1: 4,7 F, MKPC2: 10 F, Auri-Cap, MKP iliJensen (uljni papir)C3: 1,5 F, Auri-Cap, MKP iliJensen (uljni papir)CS: 33 F, Q4 MKP

  R1: 2,2 Ohm, MOX, 10 WattR2: 2,7 Ohm, MOX, 10 WattR2: 8,2 Ohm, MOX, 10 Watt

 • 8/10/2019 Audio Projekti br. 4

  40/65

 • 8/10/2019 Audio Projekti br. 4

  41/65

  Slika 1. Frekventni odziv bas bez/sa skretnicom

  Slika 2. Frekventni odziv visokotonca bez/saskretnicom.

  Slika 3. Focal Dappo reflex grane.

 • 8/10/2019 Audio Projekti br. 4

  42/65

 • 8/10/2019 Audio Projekti br. 4

  43/65

 • 8/10/2019 Audio Projekti br. 4

  44/65

  Uporeivanje krivih je olakano pomo-u predstavljanja u razliitim bojama.

  I podeavanje skaliranja usledie ujednom kartonu.

 • 8/10/2019 Audio Projekti br. 4

  45/65

  Karton za unos podataka za komponen-te skretnica. to na prvi pogled izgledada je mnogo, u praktinoj primeni mo eda bude malo.

  Meni za unos parametra horne, tako|e jepreren.

  Tkzv. K+T konform je unos TSP, jer seunose direktno iz sveske u uobiaje-nom redosledu.

 • 8/10/2019 Audio Projekti br. 4

  46/65

  Dijagram konture horne. I ovde mogunacrtati vie krivih radi uporeenja. Nadijagramu se vide konusne, eksponen-cijalne i geometrijske konture.

 • 8/10/2019 Audio Projekti br. 4

  47/65

 • 8/10/2019 Audio Projekti br. 4

  48/65

 • 8/10/2019 Audio Projekti br. 4

  49/65

 • 8/10/2019 Audio Projekti br. 4

  50/65

 • 8/10/2019 Audio Projekti br. 4

  51/65

 • 8/10/2019 Audio Projekti br. 4

  52/65

 • 8/10/2019 Audio Projekti br. 4

  53/65

  Vazduni kalemovi nemaju izoblienjausled gvo a. Imaju relativno visokuunutranju otpornost. Najbolji su izbor

  kod dvo- i trosistemaca za reavanjeproblema srednjetonaca.

 • 8/10/2019 Audio Projekti br. 4

  54/65

  Kalemovi sa valjkastim feritnim jezgrimaomoguavaju visoke induktivnosti sarelativno niskom jednosmernom otpor-nou uz pristojnu cenu. Izdr avajuumerene struje pa nisu za upotrebu usna nim sistemima.

 • 8/10/2019 Audio Projekti br. 4

  55/65

  Kalemovi sa sinterovanim jezgrima lie po osobinama vie na kalemove sa trafo-jezgrima, nego na kalemove sa feritnim jezgrima. Izoblienja su kod malih snagarelativno visoka, ali se postepeno menjaju sa porastom struje. Zato se preporuujukao jevtina reenja za velike snage.

  Kalemovi sa zvonastim feritnim jezgri-ma poseduju sline osobine kao kale-movi sa valjkastim jezgrima, ali zah-valjujui feritima omoguavaju vieinduktivnosti sa istom koliinombakarne ice, zato jo pre dolaze uopseg zasienja.

  Kalemovi sa transformatorskim jezgri-ma su nedosti ni u dubokotonskomopsegu kada su u pitanju visoke induk-tivnosti. Kod malih snaga izoblienja suneto via nego kod feritnih. Ne ostavl-jajte ih tako lako na miru jer su zgodniza velike snage.

 • 8/10/2019 Audio Projekti br. 4

  56/65

 • 8/10/2019 Audio Projekti br. 4

  57/65

  Intertehnikova HP-70 bas-refleks cev se zavr-ava u obliku trube ime se redukuju oscila-cije u strujanjima zvunog stuba u cevi.

  Dirakova tonska skretnica se sastoji od MKPkondenzatora i vazdunog kalema. Presek i-ce kalema je 1.4 mm. Obe manje induktivno-sti su icom od 0.7 mm.

 • 8/10/2019 Audio Projekti br. 4

  58/65

  Potpuno srazmerno zahvaljujui debelim zi-dovima i izvrsna karakteristika kru nog zra-enja. Krive na 0 i 30 su jedna pored druge.

  Sa 3.3 kHz razdvojna frekvencija le i relativ-no visoko. Opadajue ivice prema dubokim ivisokim tonovima se smanjuju sa po 18 dB pooktavi.

  Karakteristika pod uglom od 30 je sasvim bla -go sputena. Kriva je glatkija nego kod mere-nja u osi.

  Oscilacije usled rezonance membrane visoko-tonca se eliminiu ulaznim kolom. Sa stranezvuka ova mera se ne primeuje toliko kaoto pokazuju merenja.

  Veoma brze i ravnomerne oscilacije; kod 6 kHz

  se prepoznaje ostatak rezonance dubokoton-ske membrane. Visokotonska rezonanca sebrzo smiruje.

  Izoblienja u karakteristici visokotonca izazi-vaju u vremenskom domenu poremeaj od-ziva.

  Dijagram impedanse le i na nivou od 4 . Ko-lo korekcije impedanse izglaava krivu usrednjetonskom opsegu.

  Kretanje membrane dubokotonca nije veekod meane koncepcije - bas-refleks /zatvoreno kuite nego kod iste bas-reflekskoncepcije.

  Zbir, kao i pojedinano posmatran-

  i dubokotonac sa la nim bas-refleksom uzatvorenoj komori daju savreno glatku du-bokotonsku krivu.

  Simulacija dubokotonske karakteristike sa p-rogramom "Leap" pokazuje da dubokotonacu zatvorenoj i bas-refleks kutiji iste zapremin-e daje istu donju graninu frekvenciju. Samoje ivica krive neto strmija.

 • 8/10/2019 Audio Projekti br. 4

  59/65

 • 8/10/2019 Audio Projekti br. 4

  60/65

 • 8/10/2019 Audio Projekti br. 4

  61/65

  Ovde su rezultati mini TL-a dobije-ni ovim programom i govore samiza sebe.

  AJ Horn nudi mogunost definisa-nja priguivanja i to odvojeno prve

  i druge polovine zvukovoda. Slaboprigueni TML (kad je samo prvapolovina linije priguena) pokazujezaista obuzdano ponaanje, ali jouvek jedan neravnomeran tok krive.

  Ako je linija dobro priguena - prvapolovina jako, a druga slabije - kri-va reprodukcije je glatka, s tim dasu duboki basovi ispod 100 Hz izgu-bili glasnost.

 • 8/10/2019 Audio Projekti br. 4

  62/65

  Merenja pokazuju uticaj priguenjakuita. Neprigueno je prikazanotakastom krivom, a prigueno sapunom linijom sa jasno smanjenomtalasnou krive. Oko 100 Hz sme-ta jasan propad uestanosti.

  Prvo oba interna Helmholcova ap-sorbera glaaju opseg oko 100 Hz.Ako su oba zvuna priguivaa upotisnim komorama aktivna, tada jeodziv uestanosti u oblasti dubokihtonova gladak.

  Kriva impedanse pokazuje uticajpriguivanja. Mnogobrojni picevirezonansi se gube. Tipino TML po-naanje ostaje samo ispod 100 Hz.

  Helmholcov apsorber utie na krivuimpedanse. Dupli vrh se pretvara umaksimum impedanse.

 • 8/10/2019 Audio Projekti br. 4

  63/65

 • 8/10/2019 Audio Projekti br. 4

  64/65

 • 8/10/2019 Audio Projekti br. 4

  65/65