Aula 5 - Curadoria

of 57/57
[email protected] PROCESSOS E PRODUTOS JORNALÍSTICOS PROCESSOS E PRODUTOS JORNALÍSTICOS PROCESSOS E PRODUTOS JORNALÍSTICOS PROCESSOS E PRODUTOS JORNALÍSTICOS EM EM EM EM AMBIENTE DIGITAL AMBIENTE DIGITAL AMBIENTE DIGITAL AMBIENTE DIGITAL AULA 5: 19/09/2014 AULA 5: 19/09/2014 AULA 5: 19/09/2014 AULA 5: 19/09/2014 CONVERGÊNCIA CULTURA HACKER CURADORIA
 • date post

  24-May-2015
 • Category

  Education

 • view

  150
 • download

  3

Embed Size (px)

description

Processos e Produtos Jornalísticos e, Ambientes Digitais. Disciplina do curso de Pós-Graduação em Jornalismo da Faculdade Cásper Líbero. Professora responsável: Michelle Prazeres Aula 5: Curadoria digital.

Transcript of Aula 5 - Curadoria

 • 1. PROCESSOS E PRODUTOS PPPRRROOOCCCEEESSSSSSOOOSSS EEE PPPRRROOODDDUUUTTTOOOSSS JJJJOOOORRRRNNNNAAAALLLLSSSSTTTTIIIICCCCOOOOSSSS EEEEMMMMAAAAMMMMBBBBIIIIEEEENNNNTTTTEEEE DDDDIIIIGGGGIIIITTTTAAAALLLLAAAAUUUULLLLAAAA 5555:::: 11119999////00009999////[email protected] HACKERCURADORIA

2. AAAAUUUULLLLAAAA DDDDEEEE HHHHOOOOJJJJEEEE| RODA DE CONVERSA: 20 MIN; RETOMANDO: CONVERGNCIA; AULA DE HOJE: CONVERGNCIA; CULTURA HACKER; CURADORIA. PROJETOS: ENTREGAR A PAUTA. Objetivos Elementos de contexto Abordagem Estratgias de apurao (e fontes)PPPPRRRROOOOCCCCEEEESSSSSSSSOOOOSSSS EEEE PPPPRRRROOOODDDDUUUUTTTTOOOOSSSS JJJJOOOORRRRNNNNAAAALLLLSSSSTTTTIIIICCCCOOOOSSSS NNNNOOOO AAAAMMMMBBBBIIIIEEEENNNNTTTTEEEE DDDDIIIIGGGGIIIITTTTAAAALLLL 3. RRRREEEECCCCUUUUPPPPEEEERRRRAAAANNNNDDDDOOOO............| O CCCCOOOONNNNTTTTEEEEXXXXTTTTOOOO CCCCUUUULLLLTTTTUUUURRRRAAAALLLL-CCCCOOOOMMMMUUUUNNNNIIIICCCCAAAACCCCIIIIOOOONNNNAAAALLLL E SUACENTRALIDADE DESCENTRADA; O CONTEXTO IIIINNNNTTTTEEEERRRRDDDDEEEEPPPPEEEENNNNDDDDEEEENNNNTTTTEEEE EM RELAO S DEMAISINSTITUIES SOCIALIZADORAS, FORMANDO NOS INDIVDUOSUMA CCCCOOOONNNNFFFFIIIIGGGGUUUURRRRAAAAOOOO;- Ainda que experincia seja mltipla, existe umaorquestrao de sentidos? OS RISCOS DE UMA NOVA UUUUTTTTOOOOPPPPIIIIAAAA E A NECESSIDADE DEEXERCER A CCCCRRRRTTTTIIIICCCCAAAA; OS RISCOS DE, DIANTE DESTA NOVA UTOPIA, INCORRERMOS EMDDDDEEEETTTTEEEERRRRMMMMIIIINNNNIIIISSSSMMMMOOOOSSSS EEEE NNNNAAAATTTTUUUURRRRAAAALLLLIIIISSSSMMMMOOOOSSSS.PPPPRRRROOOOCCCCEEEESSSSSSSSOOOOSSSS EEEE PPPPRRRROOOODDDDUUUUTTTTOOOOSSSS JJJJOOOORRRRNNNNAAAALLLLSSSSTTTTIIIICCCCOOOOSSSS NNNNOOOO AAAAMMMMBBBBIIIIEEEENNNNTTTTEEEE DDDDIIIIGGGGIIIITTTTAAAALLLL 4. CCCCOOOONNNNVVVVEEEERRRRGGGGNNNNCCCCIIIIAAAA|CCCCOOOONNNNVVVVEEEERRRRGGGGNNNNCCCCIIIIAAAACCCCUUUULLLLTTTTUUUURRRRAAAA PPPPAAAARRRRTTTTIIIICCCCIIIIPPPPAAAATTTTIIIIVVVVAAAAIIIINNNNTTTTEEEELLLLIIIIGGGGNNNNCCCCIIIIAAAA CCCCOOOOLLLLEEEETTTTIIIIVVVVAAAANo um fenmenoaaaappppeeeennnnaaaassss tecnolgico,mas um fenmenotambm, eessencialmente,ccccuuuullllttttuuuurrrraaaallll.https://encrypted-tbn2.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcQzYo8bTle-7ntDf-pZWkR0H3pHr07bgEjZU-wXIjUGBG35Z-ZHPPPPRRRROOOOCCCCEEEESSSSSSSSOOOOSSSS EEEE PPPPRRRROOOODDDDUUUUTTTTOOOOSSSS JJJJOOOORRRRNNNNAAAALLLLSSSSTTTTIIIICCCCOOOOSSSS NNNNOOOO AAAAMMMMBBBBIIIIEEEENNNNTTTTEEEE DDDDIIIIGGGGIIIITTTTAAAALLLL 5. PROCESSOS E PRODUTOS JORNALSTICOS PPPRRROOOCCCEEESSSSSSOOOSSS EEE PPPRRROOODDDUUUTTTOOOSSS JJJOOORRRNNNAAALLLSSSTTTIIICCCOOOSSS NNNNOOOO AAAAMMMMBBBBIIIIEEEENNNNTTTTEEEE DDDDIIIIGGGGIIIITTTTAAAALLLL 6. CCCCRRRREEEEAAAATTTTIIIIVVVVEEEE CCCCOOOOMMMMMMMMOOOONNNNSSSS|http://pt.wikipedia.org/wiki/Creative_CommonsPPPPRRRROOOOCCCCEEEESSSSSSSSOOOOSSSS EEEE PPPPRRRROOOODDDDUUUUTTTTOOOOSSSS JJJJOOOORRRRNNNNAAAALLLLSSSSTTTTIIIICCCCOOOOSSSS NNNNOOOO AAAAMMMMBBBBIIIIEEEENNNNTTTTEEEE DDDDIIIIGGGGIIIITTTTAAAALLLL 7. AAAASSSS LLLLIIIIBBBBEEEERRRRDDDDAAAADDDDEEEESSSS DDDDOOOO SSSSLLLL|1) A LIBERDADE PARA EEEEXXXXEEEECCCCUUUUTTTTAAAARRRR O PROGRAMA, PARA QUALQUERPROPSITO;PPPPRRRROOOOCCCCEEEESSSSSSSSOOOOSSSS EEEE PPPPRRRROOOODDDDUUUUTTTTOOOOSSSS JJJJOOOORRRRNNNNAAAALLLLSSSSTTTTIIIICCCCOOOOSSSS NNNNOOOO AAAAMMMMBBBBIIIIEEEENNNNTTTTEEEE DDDDIIIIGGGGIIIITTTTAAAALLLL 8. AAAASSSS LLLLIIIIBBBBEEEERRRRDDDDAAAADDDDEEEESSSS DDDDOOOO SSSSLLLL|1) A LIBERDADE PARA EEEEXXXXEEEECCCCUUUUTTTTAAAARRRR O PROGRAMA, PARA QUALQUERPROPSITO;2) A LIBERDADE DE EEEESSSSTTTTUUUUDDDDAAAARRRR O SOFTWARE;PPPPRRRROOOOCCCCEEEESSSSSSSSOOOOSSSS EEEE PPPPRRRROOOODDDDUUUUTTTTOOOOSSSS JJJJOOOORRRRNNNNAAAALLLLSSSSTTTTIIIICCCCOOOOSSSS NNNNOOOO AAAAMMMMBBBBIIIIEEEENNNNTTTTEEEE DDDDIIIIGGGGIIIITTTTAAAALLLL 9. AAAASSSS LLLLIIIIBBBBEEEERRRRDDDDAAAADDDDEEEESSSS DDDDOOOO SSSSLLLL|1) A LIBERDADE PARA EEEEXXXXEEEECCCCUUUUTTTTAAAARRRR O PROGRAMA, PARA QUALQUERPROPSITO;2) A LIBERDADE DE EEEESSSSTTTTUUUUDDDDAAAARRRR O SOFTWARE;3) A LIBERDADE DE RRRREEEEDDDDIIIISSSSTTTTRRRRIIIIBBBBUUUUIIIIRRRR CPIAS DO PROGRAMA DEMODO QUE VOC POSSA AJUDAR AO SEU PRXIMO;PPPPRRRROOOOCCCCEEEESSSSSSSSOOOOSSSS EEEE PPPPRRRROOOODDDDUUUUTTTTOOOOSSSS JJJJOOOORRRRNNNNAAAALLLLSSSSTTTTIIIICCCCOOOOSSSS NNNNOOOO AAAAMMMMBBBBIIIIEEEENNNNTTTTEEEE DDDDIIIIGGGGIIIITTTTAAAALLLL 10. AAAASSSS LLLLIIIIBBBBEEEERRRRDDDDAAAADDDDEEEESSSS DDDDOOOO SSSSLLLL|1) A LIBERDADE PARA EEEEXXXXEEEECCCCUUUUTTTTAAAARRRR O PROGRAMA, PARA QUALQUERPROPSITO;2) A LIBERDADE DE EEEESSSSTTTTUUUUDDDDAAAARRRR O SOFTWARE;3) A LIBERDADE DE RRRREEEEDDDDIIIISSSSTTTTRRRRIIIIBBBBUUUUIIIIRRRR CPIAS DO PROGRAMA DEMODO QUE VOC POSSA AJUDAR AO SEU PRXIMO;4) A LIBERDADE DE MMMMOOOODDDDIIIIFFFFIIIICCCCAAAARRRR O PROGRAMA E DISTRIBUIR ESTASMODIFICAES, DE MODO QUE TODA A COMUNIDADE SEBENEFICIE. PENSE EM UM PROGRAMA / SOFTWARE: ELE DESFRUTA DESTAS 4 LIBERDADES? COMO JORNALISTA, VOC J PENSOU NOS FORMATOS E NAS LICENAS DO QUE PRODUZ E PUBLICA?PPPPRRRROOOOCCCCEEEESSSSSSSSOOOOSSSS EEEE PPPPRRRROOOODDDDUUUUTTTTOOOOSSSS JJJJOOOORRRRNNNNAAAALLLLSSSSTTTTIIIICCCCOOOOSSSS NNNNOOOO AAAAMMMMBBBBIIIIEEEENNNNTTTTEEEE DDDDIIIIGGGGIIIITTTTAAAALLLL 11. O QUE OOO QQQUUUEEE TTTTRRRRAAAAZZZZEEEEMMMM DDDDAAAA LLLLEEEEIIIITTTTUUUURRRRAAAA????|CIBERATIVISMO,CULTURA HACKER E OINDIVIDUALISMOCOLABORATIVOPPPPRRRROOOOCCCCEEEESSSSSSSSOOOOSSSS EEEE PPPPRRRROOOODDDDUUUUTTTTOOOOSSSS JJJJOOOORRRRNNNNAAAALLLLSSSSTTTTIIIICCCCOOOOSSSS NNNNOOOO AAAAMMMMBBBBIIIIEEEENNNNTTTTEEEE DDDDIIIIGGGGIIIITTTTAAAALLLL 12. CCCCUUUULLLLTTTTUUUURRRRAAAA HHHHAAAACCCCKKKKEEEERRRR|AAAAcccceeeessssssssoooo iiiilllliiiimmmmiiiittttaaaaddddoooo aaaaccccoooommmmppppuuuuttttaaaaddddoooorrrreeeessssPPPPRRRROOOOCCCCEEEESSSSSSSSOOOOSSSS EEEE PPPPRRRROOOODDDDUUUUTTTTOOOOSSSS JJJJOOOORRRRNNNNAAAALLLLSSSSTTTTIIIICCCCOOOOSSSS NNNNOOOO AAAAMMMMBBBBIIIIEEEENNNNTTTTEEEE DDDDIIIIGGGGIIIITTTTAAAALLLL 13. CCCCUUUULLLLTTTTUUUURRRRAAAA HHHHAAAACCCCKKKKEEEERRRR |IIIInnnnffffoooorrrrmmmmaaaaeeeessss lllliiiivvvvrrrreeeessssPPPPRRRROOOOCCCCEEEESSSSSSSSOOOOSSSS EEEE PPPPRRRROOOODDDDUUUUTTTTOOOOSSSS JJJJOOOORRRRNNNNAAAALLLLSSSSTTTTIIIICCCCOOOOSSSS NNNNOOOO AAAAMMMMBBBBIIIIEEEENNNNTTTTEEEE DDDDIIIIGGGGIIIITTTTAAAALLLL 14. CCCCUUUULLLLTTTTUUUURRRRAAAA HHHHAAAACCCCKKKKEEEERRRR |DDDDeeeessssccccoooonnnnffffiiiiaaaannnnaaaa ddddaaaassss aaaauuuuttttoooorrrriiiiddddaaaaddddeeeessssPPPPRRRROOOOCCCCEEEESSSSSSSSOOOOSSSS EEEE PPPPRRRROOOODDDDUUUUTTTTOOOOSSSS JJJJOOOORRRRNNNNAAAALLLLSSSSTTTTIIIICCCCOOOOSSSS NNNNOOOO AAAAMMMMBBBBIIIIEEEENNNNTTTTEEEE DDDDIIIIGGGGIIIITTTTAAAALLLL 15. CCCCUUUULLLLTTTTUUUURRRRAAAA HHHHAAAACCCCKKKKEEEERRRR |DDDDeeeesssscccceeeennnnttttrrrraaaalllliiiizzzzaaaaooooTrabalhadores do mundo, dispersem-se!Steawart BrandPPPPRRRROOOOCCCCEEEESSSSSSSSOOOOSSSS EEEE PPPPRRRROOOODDDDUUUUTTTTOOOOSSSS JJJJOOOORRRRNNNNAAAALLLLSSSSTTTTIIIICCCCOOOOSSSS NNNNOOOO AAAAMMMMBBBBIIIIEEEENNNNTTTTEEEE DDDDIIIIGGGGIIIITTTTAAAALLLL 16. CCCCUUUULLLLTTTTUUUURRRRAAAA HHHHAAAACCCCKKKKEEEERRRR |Hackers devem ser julgados porseus hackeamentos, e no poroutros critrios, tais comoescolaridade, idade, raa ouposio social.PPPPRRRROOOOCCCCEEEESSSSSSSSOOOOSSSS EEEE PPPPRRRROOOODDDDUUUUTTTTOOOOSSSS JJJJOOOORRRRNNNNAAAALLLLSSSSTTTTIIIICCCCOOOOSSSS NNNNOOOO AAAAMMMMBBBBIIIIEEEENNNNTTTTEEEE DDDDIIIIGGGGIIIITTTTAAAALLLL 17. CCCCUUUULLLLTTTTUUUURRRRAAAA HHHHAAAACCCCKKKKEEEERRRR | CCCCOOOOLLLLAAAABBBBOOOORRRRAAAAOOOO COM AAAAUUUUTTTTOOOONNNNOOOOMMMMIIIIAAAA. PPPPAAAAIIIIXXXXOOOO, ALEGRIA, REALIZAO. DDDDEEEESSSSAAAAFFFFIIIIOOOOSSSS. EEEEMMMMAAAANNNNCCCCIIIIPPPPAAAAOOOO INDIVIDUAL PELO CONHECIMENTO:HIPERINDIVIDUALISMO CONSTRUDO NO E PELO COLETIVO.PPPPRRRROOOOCCCCEEEESSSSSSSSOOOOSSSS EEEE PPPPRRRROOOODDDDUUUUTTTTOOOOSSSS JJJJOOOORRRRNNNNAAAALLLLSSSSTTTTIIIICCCCOOOOSSSS NNNNOOOO AAAAMMMMBBBBIIIIEEEENNNNTTTTEEEE DDDDIIIIGGGGIIIITTTTAAAALLLL 18. HHHHAAAACCCCKKKKEEEEAAAARRRR?|deve ser entendido comorrrreeeeccccoooonnnnffffiiiigggguuuurrrraaaarrrr, explorar novascaractersticas, ir alm do que ospppprrrroooottttooooccccoooolllloooossss delimitaram, buscar assssuuuuppppeeeerrrraaaaoooo do ccccoooonnnnttttrrrroooolllleeeePPPPRRRROOOOCCCCEEEESSSSSSSSOOOOSSSS EEEE PPPPRRRROOOODDDDUUUUTTTTOOOOSSSS JJJJOOOORRRRNNNNAAAALLLLSSSSTTTTIIIICCCCOOOOSSSS NNNNOOOO AAAAMMMMBBBBIIIIEEEENNNNTTTTEEEE DDDDIIIIGGGGIIIITTTTAAAALLLL 19. JJJJOOOORRRRNNNNAAAALLLLIIIISSSSMMMMOOOO HHHHAAAACCCCKKKKEEEERRRR????|PPPPRRRROOOOCCCCEEEESSSSSSSSOOOOSSSS EEEE PPPPRRRROOOODDDDUUUUTTTTOOOOSSSS JJJJOOOORRRRNNNNAAAALLLLSSSSTTTTIIIICCCCOOOOSSSS NNNNOOOO AAAAMMMMBBBBIIIIEEEENNNNTTTTEEEE DDDDIIIIGGGGIIIITTTTAAAALLLL 20. JJJJOOOORRRRNNNNAAAALLLLIIIISSSSMMMMOOOO HHHHAAAACCCCKKKKEEEERRRR????| compartilhamento comunidade colaborao faa-voc-mesmo mo na massa autonomia faocraciaPPPPRRRROOOOCCCCEEEESSSSSSSSOOOOSSSS EEEE PPPPRRRROOOODDDDUUUUTTTTOOOOSSSS JJJJOOOORRRRNNNNAAAALLLLSSSSTTTTIIIICCCCOOOOSSSS NNNNOOOO AAAAMMMMBBBBIIIIEEEENNNNTTTTEEEE DDDDIIIIGGGGIIIITTTTAAAALLLLDaniela Silva e Pedro Markun 21. RRRREEEECCCCUUUUPPPPEEEERRRRAAAANNNNDDDDOOOO............|AAAATTTT AAAAQQQQUUUUIIII............ DESENVOLVEMOS UM MMMMOOOODDDDOOOO DDDDEEEE OOOOLLLLHHHHAAAARRRR PARA NOSSOS OBJETOS MAIS COMPLEXIDADE; MENOS DETERMINISMO. OLHAMOS PARA A CCCCIIIIBBBBEEEERRRRCCCCUUUULLLLTTTTUUUURRRRAAAA COMO UM CCCCAAAAMMMMPPPPOOOO; E PARA ACCCCOOOONNNNVVVVEEEERRRRGGGGNNNNCCCCIIIIAAAA COMO UM DE SEUS ELEMENTOS / ENGRENAGENS /ASPECTOS FUNDANTES; OLHAMOS PARA A CCCCUUUULLLLTTTTUUUURRRRAAAA HHHHAAAACCCCKKKKEEEERRRR COMO EXPOENTE DESTES MODIOPERANDI. OLHAMOS PARA ALGUMAS POSSVEIS IIIIMMMMPPPPLLLLIIIICCCCAAAAEEEESSSS PARA O JORNALISMO: NARRATIVAS MULTIMDIA. NARRATIVAS PARTICIPATIVAS; INTELIGNCIA COLETIVA (PROJETOS JORNALSTICOS); JORNALISMO ABERTO; LICENAS LIVRES. ..... QUAIS OUTRAS?PPPPRRRROOOOCCCCEEEESSSSSSSSOOOOSSSS EEEE PPPPRRRROOOODDDDUUUUTTTTOOOOSSSS JJJJOOOORRRRNNNNAAAALLLLSSSSTTTTIIIICCCCOOOOSSSS NNNNOOOO AAAAMMMMBBBBIIIIEEEENNNNTTTTEEEE DDDDIIIIGGGGIIIITTTTAAAALLLL 22. O QUE TRAZEM OOO QQQUUUEEE TTTRRRAAAZZZEEEMMM DDDDAAAASSSS LLLLEEEEIIIITTTTUUUURRRRAAAASSSS????| 23. CCCCUUUURRRRAAAADDDDOOOORRRRIIIIAAAA DDDDIIIIGGGGIIIITTTTAAAALLLL|CURADORIA DIGITAL AINDA NO POSSUI UMA COMPREENSOUNIFORME DE SEUS SIGNIFICADOS NO CAMPO DACOMUNICAO. UM TEMA MMMMUUUULLLLTTTTIIIIFFFFAAAACCCCEEEETTTTAAAADDDDOOOO, COM DIFERENTESAPLICAES NO CONTEXTO DIGITAL. NECESSRIO MANTER EM PAUTA ESSA DISCUSSO.COM+ - Grupo de Pesquisa em Comunicao e Mdias Digitais da ECA-USP Escola de Comunicaes eArtes da Universidade de So PauloPPPPRRRROOOOCCCCEEEESSSSSSSSOOOOSSSS EEEE PPPPRRRROOOODDDDUUUUTTTTOOOOSSSS JJJJOOOORRRRNNNNAAAALLLLSSSSTTTTIIIICCCCOOOOSSSS NNNNOOOO AAAAMMMMBBBBIIIIEEEENNNNTTTTEEEE DDDDIIIIGGGGIIIITTTTAAAALLLL 24. CONTEXTO: CCCOOONNNTTTEEEXXXTTTOOO::: EEEERRRRAAAA DDDDOOOO EEEEXXXXCCCCEEEESSSSSSSSOOOO|PPPPRRRROOOOCCCCEEEESSSSSSSSOOOOSSSS EEEE PPPPRRRROOOODDDDUUUUTTTTOOOOSSSS JJJJOOOORRRRNNNNAAAALLLLSSSSTTTTIIIICCCCOOOOSSSS NNNNOOOO AAAAMMMMBBBBIIIIEEEENNNNTTTTEEEE DDDDIIIIGGGGIIIITTTTAAAALLLL 25. AAAA EEEERRRRAAAA DDDDAAAA SSSSEEEELLLLEEEEOOOOEEEEXXXXCCCCEEEESSSSSSSSOOOO DDDDEEEE DDDDAAAADDDDOOOOSSSS:::: PPPPRRRROOOODDDDUUUUOOOO DDDDEEEE IIIINNNNFFFFOOOORRRRMMMMAAAAOOOO EEEE CCCCOOOONNNNHHHHEEEECCCCIIIIMMMMEEEENNNNTTTTOOOO|PPPPRRRROOOOCCCCEEEESSSSSSSSOOOOSSSS EEEE PPPPRRRROOOODDDDUUUUTTTTOOOOSSSS JJJJOOOORRRRNNNNAAAALLLLSSSSTTTTIIIICCCCOOOOSSSS NNNNOOOO AAAAMMMMBBBBIIIIEEEENNNNTTTTEEEE DDDDIIIIGGGGIIIITTTTAAAALLLL 26. 55550000 PPPPAAAALLLLAAAAVVVVRRRRAAAASSSS|PPPPRRRROOOOCCCCEEEESSSSSSSSOOOOSSSS EEEE PPPPRRRROOOODDDDUUUUTTTTOOOOSSSS JJJJOOOORRRRNNNNAAAALLLLSSSSTTTTIIIICCCCOOOOSSSS NNNNOOOO AAAAMMMMBBBBIIIIEEEENNNNTTTTEEEE DDDDIIIIGGGGIIIITTTTAAAALLLL 27. 11110000 PPPPAAAALLLLAAAAVVVVRRRRAAAASSSS|PPPPRRRROOOOCCCCEEEESSSSSSSSOOOOSSSS EEEE PPPPRRRROOOODDDDUUUUTTTTOOOOSSSS JJJJOOOORRRRNNNNAAAALLLLSSSSTTTTIIIICCCCOOOOSSSS NNNNOOOO AAAAMMMMBBBBIIIIEEEENNNNTTTTEEEE DDDDIIIIGGGGIIIITTTTAAAALLLLSentido = mediao 28. A ERA DAS AAA EEERRRAAA DDDAAASSS BBBBAAAARRRRRRRRIIIIGGGGAAAASSSS EEEE EEEERRRRRRRRAAAATTTTAAAASSSS????| VELOCIDADE X QUALIDADE; AGILIDADE X PRECISO; AGILIDADE E VELOCIDADE PRETEXTOS PARA O MAUJORNALISMO? JORNALISMO DE CLIQUE; QUAL O OBJETIVO CENTRAL DO JORNALISMO HOJE? JORNALISMO ANALGICO X JORNALISMO DIGITAL?PPPPRRRROOOOCCCCEEEESSSSSSSSOOOOSSSS EEEE PPPPRRRROOOODDDDUUUUTTTTOOOOSSSS JJJJOOOORRRRNNNNAAAALLLLSSSSTTTTIIIICCCCOOOOSSSS NNNNOOOO AAAAMMMMBBBBIIIIEEEENNNNTTTTEEEE DDDDIIIIGGGGIIIITTTTAAAALLLL 29. QQQQUUUUEEEESSSSTTTTEEEESSSS| A CONTEMPORANEIDADE MARCADA PELA DDDDAAAADDDDOOOOSSSSFFFFEEEERRRRAAAA E PELO EEEEXXXXCCCCEEEESSSSSSSSOOOODE INFORMAES - APRESENTA UMA SRIE DE DESAFIOS PARA OTRABALHO DO JORNALISTA, QUE SE TORNA MAIS CCCCOOOOMMMMPPPPLLLLEEEEXXXXOOOO EEEEMMMMUUUULLLLTTTTIIIIDDDDIIIIMMMMEEEENNNNSSSSIIIIOOOONNNNAAAALLLL. ESTRUTURA (MATERIAL E SIMBLICA), CONTEDOS E APARATOS. O JJJJOOOORRRRNNNNAAAALLLLIIIISSSSTTTTAAAA-CCCCUUUURRRRAAAADDDDOOOORRRR DEVERIA SER UM AGENCIADOR? UM FILTRO OUSELECIONADOR? UM ORIENTADOR DE PERCURSO DE INFORMAO? UMORGANIZADOR DE INFORMAES? UM ENREDADOR DE REFERNCIAS? COMO SE ATUALIZA A DISCUSSO SOBRE QUESTES CLSSICAS, COMO AISENO, A IMPARCIALIDADE, A CONFIABILIDADE E A DIVERSIDADE DEFONTES?QQQQUUUUAAAALLLL OOOO PPPPAAAAPPPPEEEELLLL EEEE QQQQUUUUAAAAIIIISSSS AAAASSSS FFFFUUUUNNNNEEEESSSS DDDDOOOOJJJJOOOORRRRNNNNAAAALLLLIIIISSSSTTTTAAAA CCCCUUUURRRRAAAADDDDOOOORRRR DDDDEEEE DDDDAAAADDDDOOOOSSSS NNNNAAAA EEEERRRRAAAA DDDDAAAAIIIINNNNFFFFOOOORRRRMMMMAAAAOOOO EEEEXXXXCCCCEEEESSSSSSSSIIIIVVVVAAAA????PPPPRRRROOOOCCCCEEEESSSSSSSSOOOOSSSS EEEE PPPPRRRROOOODDDDUUUUTTTTOOOOSSSS JJJJOOOORRRRNNNNAAAALLLLSSSSTTTTIIIICCCCOOOOSSSS NNNNOOOO AAAAMMMMBBBBIIIIEEEENNNNTTTTEEEE DDDDIIIIGGGGIIIITTTTAAAALLLL 30. EEEERRRRRRRRAAAATTTTAAAASSSS EEEE BBBBAAAARRRRRRRRIIIIGGGGAAAASSSSOOOO CCCCAAAASSSSOOOO DDDDEEEE BBBBOOOOSSSSTTTTOOOONNNN EEEE AAAA EEEERRRRAAAA DDDDAAAA RRRREEEETTTTRRRRAAAATTTTAAAAOOOO| O atentado Maratona de Boston ocorreu em 15 de abril de 2013. Duas bombas foram detonadas em um local prximo linha de chegada. As exploses mataram trs pessoas e feriram mais de 280. Poucos dias depois, os servios de inteligncia informaram que dois suspeitosforam identificados. Tamerlan Tsarnaev, de 26 anos, foi morto durante um tiroteio com policiais. Dzhokhar Tsarnaev, de 19 anos, foi capturado. Os irmos so de origem muulmana, nascidos na Chechnia que viviamlegalmente nos Estados Unidos. Na cobertura, a imprensa americana cometeu vrios erros e imprecises.CNN: http://www.youtube.com/watch?v=cinduGuiSMgFOX News: http://www.youtube.com/watch?v=8CB_C0vfiwwPPPPRRRROOOOCCCCEEEESSSSSSSSOOOOSSSS EEEE PPPPRRRROOOODDDDUUUUTTTTOOOOSSSS JJJJOOOORRRRNNNNAAAALLLLSSSSTTTTIIIICCCCOOOOSSSS NNNNOOOO AAAAMMMMBBBBIIIIEEEENNNNTTTTEEEE DDDDIIIIGGGGIIIITTTTAAAALLLL 31. AAAA CCCCOOOOBBBBEEEERRRRTTTTUUUURRRRAAAA| O TWITTER E O REDDIT ESTIMULARAM ADISTRIBUIO DE INFORMAOINCORRETA. HOUVE PERSEGUIO A SUSPEITOSELEITOS PELO PBLICO. JORNAL THE NEW YORK POST REPORTAO NMERO ERRADO DE MORTOS EDIVULGA NA CAPA A FOTO DE DOISFALSOS SUSPEITOS. MANCHETE: POLICIAIS BUSCAMESTES DOIS FOTOGRAFADOS NAMARATONA DE BOSTON, DIZIA AMANCHETE.PPPPRRRROOOOCCCCEEEESSSSSSSSOOOOSSSS EEEE PPPPRRRROOOODDDDUUUUTTTTOOOOSSSS JJJJOOOORRRRNNNNAAAALLLLSSSSTTTTIIIICCCCOOOOSSSS NNNNOOOO AAAAMMMMBBBBIIIIEEEENNNNTTTTEEEE DDDDIIIIGGGGIIIITTTTAAAALLLLSER RPIDO OU SER PRECISO? 32. AAAA CCCCOOOOBBBBEEEERRRRTTTTUUUURRRRAAAA| IMPRENSA REPORTA A PRISO DE UM SUSPEITO. A BUSCA DA POLCIA PELOS SUSPEITOS S TERMINOU DOIS DIASDEPOIS. FBI DIVULGA UMA DECLARAO DE APELO IMPRENSA: AAAAOOOO LLLLOOOONNNNGGGGOOOO DDDDOOOOLLLLTTTTIIIIMMMMOOOO DDDDIIIIAAAA,,,, HHHHOOOOUUUUVVVVEEEE UUUUMMMM NNNNMMMMEEEERRRROOOO DDDDEEEE NNNNOOOOTTTTCCCCIIIIAAAASSSS BBBBAAAASSSSEEEEAAAADDDDAAAASSSS EEEEMMMMIIIINNNNFFFFOOOORRRRMMMMAAAAEEEESSSS DDDDEEEE FFFFOOOONNNNTTTTEEEESSSS NNNNOOOO OOOOFFFFIIIICCCCIIIIAAAAIIIISSSS QQQQUUUUEEEE EEEERRRRAAAAMMMM IIIIMMMMPPPPRRRREEEECCCCIIIISSSSAAAASSSS.... CCCCOOOOMMMMOOOOEEEESSSSTTTTAAAASSSS HHHHIIIISSSSTTTTRRRRIIIIAAAASSSS CCCCOOOOSSSSTTTTUUUUMMMMAAAAMMMM TTTTEEEERRRR CCCCOOOONNNNSSSSEEEEQQQQUUUUNNNNCCCCIIIIAAAASSSS IIIINNNNVVVVOOOOLLLLUUUUNNNNTTTTRRRRIIIIAAAASSSS,,,, NNNNSSSSPPPPEEEEDDDDIIIIMMMMOOOOSSSS MMMMDDDDIIIIAAAA,,,, PPPPAAAARRRRTTTTIIIICCCCUUUULLLLAAAARRRRMMMMEEEENNNNTTTTEEEE NNNNEEEESSSSTTTTEEEE EEEESSSSTTTTGGGGIIIIOOOO IIIINNNNIIIICCCCIIIIAAAALLLL DDDDAAAAIIIINNNNVVVVEEEESSSSTTTTIIIIGGGGAAAAOOOO,,,, QQQQUUUUEEEE SSSSEEEEJJJJAAAA CCCCAAAAUUUUTTTTEEEELLLLOOOOSSSSAAAA EEEE TTTTEEEENNNNTTTTEEEE VVVVEEEERRRRIIIIFFFFIIIICCCCAAAARRRR AAAASSSS IIIINNNNFFFFOOOORRRRMMMMAAAAEEEESSSSPPPPEEEELLLLOOOOSSSS CCCCAAAANNNNAAAAIIIISSSS OOOOFFFFIIIICCCCIIIIAAAAIIIISSSS AAAAPPPPRRRROOOOPPPPRRRRIIIIAAAADDDDOOOOSSSS AAAANNNNTTTTEEEESSSS DDDDEEEE NNNNOOOOTTTTIIIICCCCIIII-LLLLAAAASSSS....E QUANDO A INFORMAO ERRADA VEM DE UMA FONTE CONFIVEL? PRECISO CCCCHHHHEEEECCCCAAAARRRR E DDDDIIIIVVVVEEEERRRRSSSSIIIIFFFFIIIICCCCAAAARRRR. FONTES OFICIAIS, EXTRAOFICIAIS,CONTATOS.PPPPRRRROOOOCCCCEEEESSSSSSSSOOOOSSSS EEEE PPPPRRRROOOODDDDUUUUTTTTOOOOSSSS JJJJOOOORRRRNNNNAAAALLLLSSSSTTTTIIIICCCCOOOOSSSS NNNNOOOO AAAAMMMMBBBBIIIIEEEENNNNTTTTEEEE DDDDIIIIGGGGIIIITTTTAAAALLLL 33. AAAA CCCCOOOOBBBBEEEERRRRTTTTUUUURRRRAAAA| CCCCAAAAAAAADDDDAAAA AAAAOOOO VVVVIIIIVVVVOOOO:::: POLCIA FAZ APELO A EMISSORAS DE TV. ESPAO AREO DA REGIO ONDE O SUSPEITO DEVERIA SE ENCONTRAR FECHADO. COBERTURA AO VIVO OCUPA GRANDE PARTE DA PROGRAMAO NASPRINCIPAIS EMISSORAS AMERICANAS, CBS, ABC E NBC. ONDE AS CMERAS DE TV NO CHEGAM, MORADORES FILMAM EFOTOGRAFAM PARA CIRCULAR NAS REDES SOCIAIS. NA NBC, MORADORES DA CIDADE FORAM ENTREVISTADOS VIA SKYPE.AS REDES SOCIAIS SO CONCORRENTES OU UMA FONTE DEINFORMAES?NO MAR DE EXCESSO DE DADOS, AS REDES SOCIAIS CIRCULAMIIIIMMMMPPPPRRRREEEESSSSSSSSEEEESSSS, ENQUANTO O JORNALISTA PRODUZ INFORMAO OUVVVVEEEERRRRSSSSEEEESSSS IIIINNNNFFFFOOOORRRRMMMMAAAATTTTIIIIVVVVAAAASSSS.PPPPRRRROOOOCCCCEEEESSSSSSSSOOOOSSSS EEEE PPPPRRRROOOODDDDUUUUTTTTOOOOSSSS JJJJOOOORRRRNNNNAAAALLLLSSSSTTTTIIIICCCCOOOOSSSS NNNNOOOO AAAAMMMMBBBBIIIIEEEENNNNTTTTEEEE DDDDIIIIGGGGIIIITTTTAAAALLLL 34. OUTROS VECULOS PUBLICARAMFALSAS ESPECULAES TIRADASDO TWITTER E BOATOS DAINTERNET. LOGO EM SEGUIDA AOSATENTADOS, A FOXNEWS DIVULGAQUE UMA TERCEIRA EXPLOSOTERIA OCORRIDO EM UMABIBLIOTECA. A SUPOSTA EXPLOSO ERAAPENAS UM PEQUENOINCNDIO. A CCCCRRRREEEEDDDDIIIIBBBBIIIILLLLIIIIDDDDAAAADDDDEEEE DOS VECULOSFICA ABALADA?AAAA CCCCOOOOBBBBEEEERRRRTTTTUUUURRRRAAAA|PPPPRRRROOOOCCCCEEEESSSSSSSSOOOOSSSS EEEE PPPPRRRROOOODDDDUUUUTTTTOOOOSSSS JJJJOOOORRRRNNNNAAAALLLLSSSSTTTTIIIICCCCOOOOSSSS NNNNOOOO AAAAMMMMBBBBIIIIEEEENNNNTTTTEEEE DDDDIIIIGGGGIIIITTTTAAAALLLL 35. QUESTES QQQUUUEEESSSTTTEEESSS QQQQUUUUEEEE OOOO CCCCAAAASSSSOOOO EEEEXXXXPPPPEEEE| O PPPPAAAAPPPPEEEELLLL DDDDOOOO JJJJOOOORRRRNNNNAAAALLLLIIIISSSSMMMMOOOO EEEEMMMM CCCCAAAASSSSOOOOSSSS DDDDEEEE CCCCOOOOMMMMOOOOOOOO PPPPBBBBLLLLIIIICCCCAAAA;JULGAMENTO PRECOCE DE SUSPEITOS? ENCONTRAR OS SUSPEITOSOU A INFORMAO? A CORRIDA PELA INFORMAO INDITA E GIL X A BUSCA PELAINFORMAO CONTEXTUALIZADA; ERRATAS E BARRIGAS BANALIZADAS? AS CONSEQUNCIAS REAIS DA AO DE JORNALISTAS QUE DIVULGAMINFORMAES SEM CHECAR AS FONTES. A INFLUNCIA DAS REDES SOCIAIS E DA DINMICA CONTEMPORNEADO JORNALISMO (AGILIDADE!). AAAASSSS EEEESSSSPPPPEEEECCCCIIIIFFFFIIIICCCCIIIIDDDDAAAADDDDEEEESSSS DDDDEEEE CCCCAAAADDDDAAAAVVVVEEEECCCCUUUULLLLOOOO //// FFFFOOOORRRRMMMMAAAATTTTOOOO. A IMPRENSA AMERICANA COMETEU VRIOS ERROS OU TEM UMPROJETO POLTICO? CRIAO DE UM AMBIENTE DE TERRORISMO QUE JUSTIFICA AMILITARIZAO.PPPPRRRROOOOCCCCEEEESSSSSSSSOOOOSSSS EEEE PPPPRRRROOOODDDDUUUUTTTTOOOOSSSS JJJJOOOORRRRNNNNAAAALLLLSSSSTTTTIIIICCCCOOOOSSSS NNNNOOOO AAAAMMMMBBBBIIIIEEEENNNNTTTTEEEE DDDDIIIIGGGGIIIITTTTAAAALLLL 36. NNNNOOOOSSSSSSSSOOOO EEEEXXXXEEEERRRRCCCCCCCCIIIIOOOO|MIRAR A CCCCOOOOBBBBEEEERRRRTTTTUUUURRRRAAAA E AS QQQQUUUUEEEESSSSTTTTEEEESSSS LEVANTADAS PORELA; E APREENDER A NOO DE CCCCUUUURRRRAAAADDDDOOOORRRRIIIIAAAA DDDDIIIIGGGGIIIITTTTAAAALLLL,PARA TECER UMA REFLEXO SOBRE PPPPAAAAPPPPEEEELLLL DDDDOOOOJJJJOOOORRRRNNNNAAAALLLLIIIISSSSTTTTAAAA NA ERA DO EEEEXXXXCCCCEEEESSSSSSSSOOOO DDDDEEEE DDDDAAAADDDDOOOOSSSS.PPPPRRRROOOOCCCCEEEESSSSSSSSOOOOSSSS EEEE PPPPRRRROOOODDDDUUUUTTTTOOOOSSSS JJJJOOOORRRRNNNNAAAALLLLSSSSTTTTIIIICCCCOOOOSSSS NNNNOOOO AAAAMMMMBBBBIIIIEEEENNNNTTTTEEEE DDDDIIIIGGGGIIIITTTTAAAALLLL 37. CCCCUUUURRRRAAAADDDDOOOORRRRIIIIAAAA DDDDIIIIGGGGIIIITTTTAAAALLLL| ETIMOLOGIA: ATO DE CURAR, ZELAR, VIGIAR POR ALGO, CUIDAR. CONCEITO ORIGINALMENTE RELACIONADO AOS CAMPOS DODDDDIIIIRRRREEEEIIIITTTTOOOO E DAS ORDENS MONSTICAS. POSTERIORMENTE, AS AAAARRRRTTTTEEEESSSS. DIZ RESPEITO ATIVIDADE DE SSSSEEEELLLLEEEEOOOO,,,, OOOORRRRGGGGAAAANNNNIIIIZZZZAAAAOOOO EEEEAAAAPPPPRRRREEEESSSSEEEENNNNTTTTAAAAOOOO DE ALGO A PARTIR DE ALGUM CCCCRRRRIIIITTTTRRRRIIIIOOOO. EVOLUO CONCEITUAL: ATIVIDADE DE MMMMEEEEDDDDIIIIAAAAOOOO DE UMESPECIALISTA QUE EXECUTA CONEXES ENTRE GRUPOS, PBLICOS,PESSOAS COM PROPOSTAS E OBJETOS. MEDIAO ALGORTMICA => RE-MEDIAO DO PROFISSIONAL.TRATA-SE, SOBRETUDO DE OOOORRRRGGGGAAAANNNNIIIIZZZZAAAARRRR E NO DE IIIINNNNAAAAUUUUGGGGUUUURRRRAAAARRRR UMANOVA PROPOSTA OU VISO.REF: BEIGUELMAN E CORREA E BERTOCCH.PPPPRRRROOOOCCCCEEEESSSSSSSSOOOOSSSS EEEE PPPPRRRROOOODDDDUUUUTTTTOOOOSSSS JJJJOOOORRRRNNNNAAAALLLLSSSSTTTTIIIICCCCOOOOSSSS NNNNOOOO AAAAMMMMBBBBIIIIEEEENNNNTTTTEEEE DDDDIIIIGGGGIIIITTTTAAAALLLL 38. QQQQUUUUEEEESSSSTTTTEEEESSSS| QUALQUER CIDADO PODE SER UM CURADOR DEINFORMAES? BLOGGERS, PERFIS EM REDES SOCIAIS. DESFRUTAMDE UM TTTTIIIIPPPPOOOO DDDDEEEE CCCCRRRREEEEDDDDIIIIBBBBIIIILLLLIIIIDDDDAAAADDDDEEEE. QUAL O PAPEL DO JORNALISTA E A IMPORTNCIA DACCCCOOOONNNNFFFFIIIIAAAANNNNAAAA? RESPONSABILIDADE; TICA; RELEVNCIA; INTERESSE PBLICO; AMPARO NA ESTRUTURA / VECULO(CREDIBILIDADE);PPPPRRRROOOOCCCCEEEESSSSSSSSOOOOSSSS EEEE PPPPRRRROOOODDDDUUUUTTTTOOOOSSSS JJJJOOOORRRRNNNNAAAALLLLSSSSTTTTIIIICCCCOOOOSSSS NNNNOOOO AAAAMMMMBBBBIIIIEEEENNNNTTTTEEEE DDDDIIIIGGGGIIIITTTTAAAALLLL 39. CCCCOOOONNNNFFFFIIIIAAAANNNNAAAA|PPPPRRRROOOOCCCCEEEESSSSSSSSOOOOSSSS EEEE PPPPRRRROOOODDDDUUUUTTTTOOOOSSSS JJJJOOOORRRRNNNNAAAALLLLSSSSTTTTIIIICCCCOOOOSSSS NNNNOOOO AAAAMMMMBBBBIIIIEEEENNNNTTTTEEEE DDDDIIIIGGGGIIIITTTTAAAALLLL 40. NNNNOOOO BBBBRRRRAAAASSSSIIIILLLL............|http://observatoriodaimprensa.com.br/download/PesquisaBrasileiradeMidia2014.pdfPPPPRRRROOOOCCCCEEEESSSSSSSSOOOOSSSS EEEE PPPPRRRROOOODDDDUUUUTTTTOOOOSSSS JJJJOOOORRRRNNNNAAAALLLLSSSSTTTTIIIICCCCOOOOSSSS NNNNOOOO AAAAMMMMBBBBIIIIEEEENNNNTTTTEEEE DDDDIIIIGGGGIIIITTTTAAAALLLL 41. OOOO JJJJOOOORRRRNNNNAAAALLLLIIIISSSSTTTTAAAA-CCCCUUUURRRRAAAADDDDOOOORRRR????| O JORNALISTA / PODE SER UM CURADOR DIGITAL? O CURADOR UM MMMMEEEEDDDDIIIIAAAADDDDOOOORRRR - CARACTERSTICA CENTRAL NACULTURA CONTEMPORNEA. O JORNALISTA-MEDIADOR QUALIFICADO CONHECE: CONTEDO,CONTEXTO, ESTRUTURA, FERRAMENTAS E PBLICO. RRRREEEEPPPPEEEERRRRTTTTRRRRIIIIOOOO. FILTRO, AGNCIA, PLATAFORMA, CRTICO, RECOMENDADOR,DESIGNER DE RELAES. FACILITADOR DA CONSTRUO DE UMA TRAJETRIA DE NARRATIVA DOLEITOR.COMO SELECIONAR FONTES? CONTEXTUALIZANDO-AS!O JORNALISTA PRODUZ, ORGANIZA, REARRANJA E INDEXA A INFORMAOPPPPRRRROOOOCCCCEEEESSSSSSSSOOOOSSSS EEEE PPPPRRRROOOODDDDUUUUTTTTOOOOSSSS JJJJOOOORRRRNNNNAAAALLLLSSSSTTTTIIIICCCCOOOOSSSS NNNNOOOO AAAAMMMMBBBBIIIIEEEENNNNTTTTEEEE DDDDIIIIGGGGIIIITTTTAAAALLLL 42. FFFFIIIILLLLTTTTRRRRAAAADDDDOOOORRRR,,,, AAAAGGGGEEEENNNNCCCCIIIIAAAADDDDOOOORRRR EEEE PPPPLLLLAAAATTTTAAAAFFFFOOOORRRRMMMMAAAA | O CURADOR COMO FFFFIIIILLLLTTTTRRRRAAAADDDDOOOORRRR ABORDA UM MODELO MAISCONSERVADOR E INDIVIDUALISTA (EU SOU O QUE EU LINKO); O CURADOR COMO AAAAGGGGEEEENNNNCCCCIIIIAAAADDDDOOOORRRR TEM PAPEL DE CRIAR ALGUMPONTO DE TENSO QUE FAA COM QUE OS OUTROS PRODUZAM APARTIR DE UM PRIMEIRO PONTO, CRIANDO MECANISMOSFAVORVEIS PARA QUE OS CONTEDOS SE DESENVOLVAM; O CURADOR COMO PPPPLLLLAAAATTTTAAAAFFFFOOOORRRRMMMMAAAA: AS COISAS SO COMO VOCLINKA, ISTO , A PLATAFORMA UTILIZADA TAMBM INTERFERENAQUILO QUE EU DISSEMINO MINHA AUDINCIA.Giselle Beiguelman (2011)PPPPRRRROOOOCCCCEEEESSSSSSSSOOOOSSSS EEEE PPPPRRRROOOODDDDUUUUTTTTOOOOSSSS JJJJOOOORRRRNNNNAAAALLLLSSSSTTTTIIIICCCCOOOOSSSS NNNNOOOO AAAAMMMMBBBBIIIIEEEENNNNTTTTEEEE DDDDIIIIGGGGIIIITTTTAAAALLLL 43. CCCCOOOOMMMMPPPPEEEETTTTNNNNCCCCIIIIAAAASSSS DDDDOOOO CCCCUUUURRRRAAAADDDDOOOORRRR|APESAR DA POSSIBILIDADE POTENCIAL DO EXERCCIO DA CURADORIA PORQUALQUER CIDADO CONECTADO, NO CAMPO DA COMUNICAO DIGITALTAL POTENCIAL REDUZIDO AO CONJUNTO DE PROFISSIONAIS QUETRANSITEM EM DOMNIOS SIMULTNEOS DA ARTE DO RRRREEEE-MMMMEEEEDDDDIIIIAAAARRRR(INTERCONEXO DE MDIAS), DO ESTABELECIMENTO DE RRRREEEELLLLAAAAEEEESSSSIIIINNNNTTTTEEEERRRRPPPPEEEESSSSSSSSOOOOAAAAIIIISSSS PPPPRRRR-AAAATTTTIIIIVVVVAAAASSSS (SELEO DE PBLICOS/AUDINCIAS), DACCCCOOOONNNNCCCCEEEEPPPPOOOO OOOOUUUU UUUUSSSSOOOO DDDDEEEE PPPPLLLLAAAATTTTAAAAFFFFOOOORRRRMMMMAAAASSSS TTTTEEEECCCCNNNNOOOOLLLLGGGGIIIICCCCAAAASSSS PPPPAAAARRRRAAAA TTTTRRRRAAAATTTTAAAAMMMMEEEENNNNTTTTOOOO EEEEDDDDIIIISSSSPPPPOOOONNNNIIIIBBBBIIIILLLLIIIIZZZZAAAAOOOO DDDDEEEE DDDDAAAADDDDOOOOSSSS (RECORRNCIA A BASES DE DADOS), EPRINCIPALMENTE, DA CCCCAAAAPPPPAAAACCCCIIIIDDDDAAAADDDDEEEE IIIINNNNTTTTEEEELLLLEEEECCCCTTTTUUUUAAAALLLL EEEE IIIINNNNFFFFOOOORRRRMMMMAAAATTTTIIIIVVVVAAAA PARA CURARDE MODO NICO E DIFERENCIAL (AGREGAO DE VALOR).PPPPRRRROOOOCCCCEEEESSSSSSSSOOOOSSSS EEEE PPPPRRRROOOODDDDUUUUTTTTOOOOSSSS JJJJOOOORRRRNNNNAAAALLLLSSSSTTTTIIIICCCCOOOOSSSS NNNNOOOO AAAAMMMMBBBBIIIIEEEENNNNTTTTEEEE DDDDIIIIGGGGIIIITTTTAAAALLLL 44. ATIVIDADES AAATTTIIIVVVIIIDDDAAADDDEEESSS DDDDOOOO CCCCUUUURRRRAAAADDDDOOOORRRR DDDDIIIIGGGGIIIITTTTAAAALLLL| AAAACCCCHHHHAAAARRRR: IDENTIFICAR UM NICHO; AGREGAR; SSSSEEEELLLLEEEECCCCIIIIOOOONNNNAAAARRRR: FILTRAR: QUALIDADE, RELEVNCIA, ORIGINALIDADE; EEEEDDDDIIIITTTTOOOORRRRIIIIAAAALLLLIIIIZZZZAAAARRRR: CONTEXTUALIZAR CONTEDO; INTRODUZIR: RESUMIR (NOSIMPLESMENTE POSTAR); ADICIONAR A SUA PERSPECTIVA (OU DO VECULO); AAAARRRRRRRRAAAANNNNJJJJAAAARRRR / FORMATAR: CLASSIFICAR CONTEDO, HIERARQUIZAR, LEIAUTAR; CCCCRRRRIIIIAAAARRRR: DECIDIR POR UM FORMATO, CREDITAR FONTES; CCCCOOOOMMMMPPPPAAAARRRRTTTTIIIILLLLHHHHAAAARRRR: IDENTIFICAR A AUDINCIA; RECEPO; QUE MDIAS USAM? EEEENNNNGGGGAAAAJJJJAAAARRRR: SER O ANFITRIO DA CONVERSAO; PROVIDENCIAR ESPAO;PARTICIPAR; ANIMAR; MMMMOOOONNNNIIIITTTTOOOORRRRAAAARRRR: ACOMPANHAR O ENGAJAMENTO; MELHORAR A LIDERANA DACOMUNICAO.PPPPRRRROOOOCCCCEEEESSSSSSSSOOOOSSSS EEEE PPPPRRRROOOODDDDUUUUTTTTOOOOSSSS JJJJOOOORRRRNNNNAAAALLLLSSSSTTTTIIIICCCCOOOOSSSS NNNNOOOO AAAAMMMMBBBBIIIIEEEENNNNTTTTEEEE DDDDIIIIGGGGIIIITTTTAAAALLLL 45. O PAPEL OOO PPPAAAPPPEEELLL DDDDOOOO JJJJOOOORRRRNNNNAAAALLLLIIIISSSSTTTTAAAA:::: UUUUMMMMSSSSUUUUPPPPEEEERRRR--PPPPRRRROOOOFFFFIIIISSSSSSSSIIIIOOOONNNNAAAALLLL? | O MOMENTO DE REDISCUTIRMOS O PERFIL DE NOSSA ATUAO. SELEO FEITA POR ALGORITMOS SUFICIENTE? CONSTANTE EXPERIMENTAO. PENSAR FORA DA CAIXA NO EXERCCIO DA COMUNICAOCONTEMPORNEA. CONHECER TTTTEEEECCCCNNNNOOOOLLLLOOOOGGGGIIIIAAAASSSS E SUA LGICA (CONTEXTO E RECURSOS); CONHECER A AAAAUUUUDDDDIIIINNNNCCCCIIIIAAAA E OS COMPORTAMENTOS; CONHECER A IIIINNNNFFFFOOOORRRRMMMMAAAAOOOO (HISTRIA E ATUALIDADE).AS FFFFOOOONNNNTTTTEEEESSSS ESTO NA ESTRUTURA + NOS CONTEDOS + NOS APARATOS +NAS DINMICAS + NOS VALORES + NAS LINGUAGENS + NOS FORMATOS,ETC...PPPPRRRROOOOCCCCEEEESSSSSSSSOOOOSSSS EEEE PPPPRRRROOOODDDDUUUUTTTTOOOOSSSS JJJJOOOORRRRNNNNAAAALLLLSSSSTTTTIIIICCCCOOOOSSSS NNNNOOOO AAAAMMMMBBBBIIIIEEEENNNNTTTTEEEE DDDDIIIIGGGGIIIITTTTAAAALLLL 46. O jornalista um construtor denarrativas para o engajamento.PROCESSOS E PRODUTOS JORNALSTICOS PPPRRROOOCCCEEESSSSSSOOOSSS EEE PPPRRROOODDDUUUTTTOOOSSS JJJOOORRRNNNAAALLLSSSTTTIIICCCOOOSSS NNNNOOOO AAAAMMMMBBBBIIIIEEEENNNNTTTTEEEE DDDDIIIIGGGGIIIITTTTAAAALLLLferramentasrecursostecnologiasexcessopblicoaudinciamdias sociaisrecepotrajetriasconfiguraesfontesversesfatoslinha editorialdesignorganizaoseleo 47. UUUUMMMM CCCCOOOONNNNSSSSTTTTRRRRUUUUTTTTOOOORRRR DDDDEEEE NNNNAAAARRRRRRRRAAAATTTTIIIIVVVVAAAASSSSO ARQUITETO DA INFORMAO| O JORNALISTA UM CCCCAAAAAAAADDDDOOOORRRR DDDDEEEE RRRREEEEFFFFEEEERRRRNNNNCCCCIIIIAAAASSSS (FONTES), QUE TRANSFORMAFATOS OU DADOS EM NNNNOOOOTTTTIIIICCCCIIIIAAAA OOOOUUUU IIIINNNNFFFFOOOORRRRMMMMAAAAOOOO, AGREGANDO AO ELEMENTOBRUTO OUTROS ELEMENTOS QUE O DO CORPO E CARA: CONTEXTOS, LINHASEDITORIAIS, FORMATOS, LINGUAGENS, COMPARAES, ETC... EXPLORA AS POSSIBILIDADES DA ERA DE EXCESSOS DE IIIINNNNFFFFOOOORRRRMMMMAAAAOOOO E RRRREEEECCCCUUUURRRRSSSSOOOOSSSS. PODE SER UM CURADOR, MAS NO DEIXA DE SER UM PPPPRRRROOOODDDDUUUUTTTTOOOORRRR. NECESSIDADE DE REVISITAR O JORNALISMO ANALGICO SEM PERDER DE VISTA ASNOVAS POSSIBILIDADES DIGITAIS. AS FONTES SO INMERAS, INFINITAS. FONTES DE CONTEDO, FONTES DE FORMATOS, LINGUAGENS, ETC. PRECISO CHECAR, DIVERSIFICAR E CONTEXTUALIZAR.PPPPRRRROOOOCCCCEEEESSSSSSSSOOOOSSSS EEEE PPPPRRRROOOODDDDUUUUTTTTOOOOSSSS JJJJOOOORRRRNNNNAAAALLLLSSSSTTTTIIIICCCCOOOOSSSS NNNNOOOO AAAAMMMMBBBBIIIIEEEENNNNTTTTEEEE DDDDIIIIGGGGIIIITTTTAAAALLLL 48. UM ARQUITETO UUUMMM AAARRRQQQUUUIIITTTEEETTTOOO DDDDAAAA IIIINNNNFFFFOOOORRRRMMMMAAAAOOOO|CRIAR PONTOS DE TTTTEEEENNNNSSSSOOOO QUE FAAM COM QUE OS OUTROS PRODUZAM APARTIR DE UM PRIMEIRO PONTO, CRIANDO MECANISMOS FAVORVEIS PARAQUE AS NARRATIVAS SE DESENVOLVAM E AGREGANDO CONTEXTO A ESTEPERCURSO.GGGGEEEERRRRAAAARRRR IIIINNNNTTTTEEEELLLLIIIIGGGGNNNNCCCCIIIIAAAA DDDDIIIISSSSTTTTRRRRIIIIBBBBUUUUDDDDAAAA....CADA TIPO DE VECULO OU FORMATO TEM A SUA PECULIARIDADE.OOOO FFFFOOOOCCCCOOOO EEEESSSSTTTT NNNNAAAA RRRREEEECCCCEEEEPPPPOOOO EEEE NNNNOOOO EEEENNNNGGGGAAAAJJJJAAAAMMMMEEEENNNNTTTTOOOO....CONHEA SUA AUDINCIA. TESTE FORMATOS E ABORDAGENS POSSVEIS.PESQUISE FORMATOS E ABORDAGENS INOVADORES.PPPPRRRROOOOCCCCEEEESSSSSSSSOOOOSSSS EEEE PPPPRRRROOOODDDDUUUUTTTTOOOOSSSS JJJJOOOORRRRNNNNAAAALLLLSSSSTTTTIIIICCCCOOOOSSSS NNNNOOOO AAAAMMMMBBBBIIIIEEEENNNNTTTTEEEE DDDDIIIIGGGGIIIITTTTAAAALLLL 49. PPPPAAAARRRRAAAA FFFFIIIINNNNAAAALLLLIIIIZZZZAAAARRRR............| RETOMADA DE QUESTES CLSSICAS DOJORNALISMO, COM NOVAS ROUPAGENS. A AO JORNALSTICA GANHA CCCCOOOOMMMMPPPPLLLLEEEEXXXXIIIIDDDDAAAADDDDEEEECOM A REALIDADE E AS METFORAS DAS REDESTECNOLGICAS. O TRABALHO DO JORNALISTA CADA VEZ MAISMMMMUUUULLLLTTTTIIIIDDDDIIIIMMMMEEEENNNNSSSSIIIIOOOONNNNAAAALLLL....PPPPRRRROOOOCCCCEEEESSSSSSSSOOOOSSSS EEEE PPPPRRRROOOODDDDUUUUTTTTOOOOSSSS JJJJOOOORRRRNNNNAAAALLLLSSSSTTTTIIIICCCCOOOOSSSS NNNNOOOO AAAAMMMMBBBBIIIIEEEENNNNTTTTEEEE DDDDIIIIGGGGIIIITTTTAAAALLLL 50. LINKS COM LLLIIINNNKKKSSS CCCOOOMMM NNNNOOOOSSSSSSSSOOOOSSSS PPPPRRRRXXXXIIIIMMMMOOOOSSSSTTTTEEEEMMMMAAAASSSS............| JORNALISMO DE DADOS; VISUALIZAO DE DADOS; ARQUITETURA DA INFORMAO...PPPPRRRROOOOCCCCEEEESSSSSSSSOOOOSSSS EEEE PPPPRRRROOOODDDDUUUUTTTTOOOOSSSS JJJJOOOORRRRNNNNAAAALLLLSSSSTTTTIIIICCCCOOOOSSSS NNNNOOOO AAAAMMMMBBBBIIIIEEEENNNNTTTTEEEE DDDDIIIIGGGGIIIITTTTAAAALLLL 51. EEEEXXXXPPPPEEEERRRRIIIIMMMMEEEENNNNTTTTAAAAOOOO|PPPPAAAAUUUUTTTTAAAAENTREGAR A PROPOSTA DE PAUTAPPPPRRRROOOOCCCCEEEESSSSSSSSOOOOSSSS EEEE PPPPRRRROOOODDDDUUUUTTTTOOOOSSSS JJJJOOOORRRRNNNNAAAALLLLSSSSTTTTIIIICCCCOOOOSSSS NNNNOOOO AAAAMMMMBBBBIIIIEEEENNNNTTTTEEEE DDDDIIIIGGGGIIIITTTTAAAALLLL 52. PPPPRRRRXXXXIIIIMMMMAAAA AAAAUUUULLLLAAAA |TTTTEEEEMMMMAAAA DDDDAAAA AAAAUUUULLLLAAAA: Jornalismo de dados. Visualizao de dados. Arquitetura daInformao.TTTTAAAARRRREEEEFFFFAAAA:::: EEEEXXXXPPPPEEEERRRRIIIIMMMMEEEENNNNTTTTOOOO - EEEESSSSCCCCOOOOLLLLHHHHEEEERRRR OOOOUUUU OOOOBBBBTTTTEEEERRRR UUUUMMMMAAAA PPPPLLLLAAAANNNNIIIILLLLHHHHAAAA DDDDEEEE DDDDAAAADDDDOOOOSSSS PPPPAAAARRRRAAAAQQQQUUUUEEEE PPPPOOOOSSSSSSSSAAAAMMMMOOOOSSSS TTTTRRRRAAAABBBBAAAALLLLHHHHAAAARRRR EEEEMMMM SSSSAAAALLLLAAAA....RRRREEEEFFFFEEEERRRRNNNNCCCCIIIIAAAASSSSMANUAL DE JORNALISMO DE DADOS: HTTP://DATAJOURNALISMHANDBOOK.ORG/PT/INDEX.HTMLJUNIOR, WALTER TEIXEIRA LIMA. BIG DATA, JORNALISMO COMPUTACIONAL E DATA JOURNALISM:ESTRUTURA, PENSAMENTO E PRTICA PROFISSIONAL NA WEB DE DADOS.HTTP://WWW.EC.UBI.PT/EC/12/PDF/EC12-2012DEZ-11.PDFCAMARGO, LIRIANE SOARES DE ARAJO DE; VIDOTTI, SILVANA APARECIDA BORSETTI GREGORIO.ARQUITETURA DA INFORMAO: UMA ABORDAGEM PRTICA PARA O TRATAMENTO DECONTEDO E INTERFACE EM AMBIENTES INFORMACIONAIS DIGITAIS. RIO DE JANEIRO: LTC, 2011.248 P.PPPPRRRROOOOCCCCEEEESSSSSSSSOOOOSSSS EEEE PPPPRRRROOOODDDDUUUUTTTTOOOOSSSS JJJJOOOORRRRNNNNAAAALLLLSSSSTTTTIIIICCCCOOOOSSSS NNNNOOOO AAAAMMMMBBBBIIIIEEEENNNNTTTTEEEE DDDDIIIIGGGGIIIITTTTAAAALLLL19/09 53. DDDDVVVVIIIIDDDDAAAASSSS???? SSSSUUUUGGGGEEEESSSSTTTTEEEESSSS????PPPPRRRROOOOCCCCEEEESSSSSSSSOOOOSSSS EEEE PPPPRRRROOOODDDDUUUUTTTTOOOOSSSS JJJJOOOORRRRNNNNAAAALLLLSSSSTTTTIIIICCCCOOOOSSSS NNNNOOOO AAAAMMMMBBBBIIIIEEEENNNNTTTTEEEE DDDDIIIIGGGGIIIITTTTAAAALLLL 54. ANLISE AAANNNLLLIIISSSEEE DDDDEEEE CCCCOOOOBBBBEEEERRRRTTTTUUUURRRRAAAA|http://www1.folha.uol.com.br/cotidiano/2014/09/1516656-sem-teto-e-pms-entram-em-confronto-durante-reintegracao-de-posse.shtml1. Padro de ocultao2. Padro de fragmentao3. Padro da inverso3.1 Inverso da relevncia dos aspectos3.2. Inverso da forma pelo contedo3.3. Inverso da verso pelo fato3.3.1. Frasismo3.3.2. Oficialismo3.4. Inverso da opinio pela informao4. Padro de induoPPPPRRRROOOOCCCCEEEESSSSSSSSOOOOSSSS EEEE PPPPRRRROOOODDDDUUUUTTTTOOOOSSSS JJJJOOOORRRRNNNNAAAALLLLSSSSTTTTIIIICCCCOOOOSSSS NNNNOOOO AAAAMMMMBBBBIIIIEEEENNNNTTTTEEEE DDDDIIIIGGGGIIIITTTTAAAALLLLABRAMO, Perseu. Padres demanipulao da grandeimprensa. So Paulo: EditoraFundao Perseu Abramo, 2003. 55. XXXXXXXXXXXX| XXXXXXXXXXXXPPPPRRRROOOOCCCCEEEESSSSSSSSOOOOSSSS EEEE PPPPRRRROOOODDDDUUUUTTTTOOOOSSSS JJJJOOOORRRRNNNNAAAALLLLSSSSTTTTIIIICCCCOOOOSSSS NNNNOOOO AAAAMMMMBBBBIIIIEEEENNNNTTTTEEEE DDDDIIIIGGGGIIIITTTTAAAALLLL 56. XXXXXXXXXXXX| XXXXXXXXXXXXPPPPRRRROOOOCCCCEEEESSSSSSSSOOOOSSSS EEEE PPPPRRRROOOODDDDUUUUTTTTOOOOSSSS JJJJOOOORRRRNNNNAAAALLLLSSSSTTTTIIIICCCCOOOOSSSS NNNNOOOO AAAAMMMMBBBBIIIIEEEENNNNTTTTEEEE DDDDIIIIGGGGIIIITTTTAAAALLLL 57. XXXXXXXXXXXX|XXXXXXXXXXXXPPPPRRRROOOOCCCCEEEESSSSSSSSOOOOSSSS EEEE PPPPRRRROOOODDDDUUUUTTTTOOOOSSSS JJJJOOOORRRRNNNNAAAALLLLSSSSTTTTIIIICCCCOOOOSSSS NNNNOOOO AAAAMMMMBBBBIIIIEEEENNNNTTTTEEEE DDDDIIIIGGGGIIIITTTTAAAALLLL