CCs compiladores

20
 CCS COMPILER Msc. Carlos Robles A

Transcript of CCs compiladores

Page 1: CCs compiladores

7/21/2019 CCs compiladores

http://slidepdf.com/reader/full/ccs-compiladores 1/20

CCS COMPILERMsc. Carlos Robles A

Page 2: CCs compiladores

7/21/2019 CCs compiladores

http://slidepdf.com/reader/full/ccs-compiladores 2/20

Tipos de Datos(I)

Page 3: CCs compiladores

7/21/2019 CCs compiladores

http://slidepdf.com/reader/full/ccs-compiladores 3/20

Tipos de Datos II

CarácteresEspeciales

Page 4: CCs compiladores

7/21/2019 CCs compiladores

http://slidepdf.com/reader/full/ccs-compiladores 4/20

Operadores

Ejemplo:• i = i + 5• i+=5

Page 5: CCs compiladores

7/21/2019 CCs compiladores

http://slidepdf.com/reader/full/ccs-compiladores 5/20

Operadores Aritméticos

Page 6: CCs compiladores

7/21/2019 CCs compiladores

http://slidepdf.com/reader/full/ccs-compiladores 6/20

Operadores

RelacionalesOperadores

Lógicos

!= diferente

Page 7: CCs compiladores

7/21/2019 CCs compiladores

http://slidepdf.com/reader/full/ccs-compiladores 7/20

Mas Operadores…

Page 8: CCs compiladores

7/21/2019 CCs compiladores

http://slidepdf.com/reader/full/ccs-compiladores 8/20

Variables

Page 9: CCs compiladores

7/21/2019 CCs compiladores

http://slidepdf.com/reader/full/ccs-compiladores 9/20

Funciones

Tipo de dato Nombre de la función (tipo parametro1, parametro2,"#

$entencia%&

'

Ejemplo:

float %uma (float a,b"#a=a+b&

return(a"&

'

Page 10: CCs compiladores

7/21/2019 CCs compiladores

http://slidepdf.com/reader/full/ccs-compiladores 10/20

Directivas• a% directi)a% comien*an con el %imbolo continuan

con un comando e%pec-fico

• Ejemplo%:

• de)ice c.ip

• fu%e% /T,N0T,

• include 3nombre del arc.i)o4

• u%e dela (cloc=)elocidad"

• a%m enda%m

• bte 6dentificador = /

Page 11: CCs compiladores

7/21/2019 CCs compiladores

http://slidepdf.com/reader/full/ccs-compiladores 11/20

Declaraciones de Control

Page 12: CCs compiladores

7/21/2019 CCs compiladores

http://slidepdf.com/reader/full/ccs-compiladores 12/20

Declaraciones de Control

Page 13: CCs compiladores

7/21/2019 CCs compiladores

http://slidepdf.com/reader/full/ccs-compiladores 13/20

Declaraciones de Control

Page 14: CCs compiladores

7/21/2019 CCs compiladores

http://slidepdf.com/reader/full/ccs-compiladores 14/20

Declaraciones de Control

Page 15: CCs compiladores

7/21/2019 CCs compiladores

http://slidepdf.com/reader/full/ccs-compiladores 15/20

Declaraciones de Control

Page 16: CCs compiladores

7/21/2019 CCs compiladores

http://slidepdf.com/reader/full/ccs-compiladores 16/20

Declaraciones de Control

Page 17: CCs compiladores

7/21/2019 CCs compiladores

http://slidepdf.com/reader/full/ccs-compiladores 17/20

Algunas Directivas

• include 718955;<

• fu%e% /T,

• u%e dela (cloc=2;"

• a%m

• enda%m

Page 18: CCs compiladores

7/21/2019 CCs compiladores

http://slidepdf.com/reader/full/ccs-compiladores 18/20

Maneo de !uertos

• 0pción 1:

Orientadas a "#te$

bte )ariable= con%tante

bte portb =;>;?

portb=;>9;& @@e%critura de un puerto

)ariable=portb& @@ lectura de un puerto

Page 19: CCs compiladores

7/21/2019 CCs compiladores

http://slidepdf.com/reader/full/ccs-compiladores 19/20

Orientadas a "it$

bitAclear()ariable,bit"& bitAte%t()ariable,bit"bitAclear(portb,"&

if (bitAte%t(portb,2"==;" bitA%et(portb,2"

bitA%et()ariable,bit"&%Bap()ariable"&

bit CD; =;>;?; @@ CD;=1&

Maneo de !uertos

Page 20: CCs compiladores

7/21/2019 CCs compiladores

http://slidepdf.com/reader/full/ccs-compiladores 20/20

• 0pción 2:

Output_X(valor); outputAloB(pin"

Input_X(); outputA.i.(pin"

$etAtri%A/()alor"& input(pin"@@ if (!input(F6NAD2""

u%e fa%tAio(letra del puerto" @@no confiura el tri%u%e %tandardAio(letra del puerto" @@confiura el tri%

Maneo de !uertos