Ch ¬ng I - M«i tr êng MasterCAM › download › 092017 › bai giang...

Click here to load reader

 • date post

  04-Feb-2021
 • Category

  Documents

 • view

  0
 • download

  0

Embed Size (px)

Transcript of Ch ¬ng I - M«i tr êng MasterCAM › download › 092017 › bai giang...

 • Bμi gi¶ng MasterCAM

  - 1 -

  Ch−¬ng I - M«i tr−êng MasterCAM X

  Néi dung chÝnh:

  1. Cµi ®Æt MasterCAM vµ c¸c modul øng dông 2. Khëi ®éng MasterCAM 3. T×m hiÓu menu mµn h×nh vµ c¸ch chuyÓn ®æi gi÷a c¸c menu mµn h×nh 4. T×m hiÓu c¸c lÖnh Save, File vµ Exit

  1.1 Cµi ®Æt MasterCAM X vµ c¸c modul øng dông

  B−íc 1: Cho ®Üa cµi ®Æt MasterCAM vµo æ CD, chÕ ®é Autorun tù ®éng kÝch ho¹t tÖp tin Setup (DemoShield Muti-CD Launch), hoÆc chän file nµy trong th− môc gèc cña ®Üa cµi ®Æt MasterCAM ®Ó kÝch ho¹t, sÏ xuÊt hiÖn giao diÖn cµi ®Æt phÇn mÒm nh− h×nh 1.1.

  H×nh 1.1: Giao diÖn chÝnh cµi ®Æt bé phÇn mÒm MasterCAM X

  B−íc 2: Chän Install MasterCAM X, giao diÖn xuÊt hiÖn nh− h×nh 1.2

  Share bởi Advance Cad

 • Bμi gi¶ng MasterCAM

  - 2 -

  H×nh 1.2: Giao diÖn cµi ®Æt c¸c modul cïng bé phÇn mÒm MasterCAM X

  B−íc 3:Chän Step 3:Install MasterCAM X ®Ó cµi ®Æt MasterCAM,giao diÖn xuÊt hiÖn nh− h×nh 1.3

  H×nh 1.3

  B−íc 4: Chon Next, giao diÖn xuÊt hiÖn nh− h×nh 1.4

  Share bởi Advance Cad

 • Bμi gi¶ng MasterCAM

  - 3 -

  H×nh 1.4

  B−íc 5: Chän Yes, I accept the terms of the license agreement, råi Next giao diÖn xuÊt hiÖn nh− h×nh 1.5

  H×nh 1.5

  B−íc 6: Khai b¸o User Name vµ Company Name, cã thÓ chän

  (®èi víi tÊt c¶ mäi ng−êi sö dông m¸y tÝnh nµy) Share bởi Advance Cad

 • Bμi gi¶ng MasterCAM

  - 4 -

  (chØ sö dông phÇn mÒm nµy ®èi víi ng−êi chñ cña m¸y tÝnh cã tªn trong ngoÆc ®¬n bªn c¹nh), sau ®ã chän Next, giao diÖn xuÊt hiÖn nh− h×nh 1.6

  H×nh 1.6

  B−íc 7: Chän cµi ®Æt hÖ thèng ®¬n vÞ mÆc ®Þnh cho qu¸ tr×nh sö dông sau nµy lµ Metric [mm], vµ

  chän HASP or NetHASP cho hÖ thèng sö dông cña m¸y tÝnh sau ®ã chän Next, giao diÖn xuÊt hiÖn nh− h×nh 1.7

  Share bởi Advance Cad

 • Bμi gi¶ng MasterCAM

  - 5 -

  H×nh 1.7

  B−íc 8: X¸c nhËn th− môc cµi ®Æt cho MasterCAM, Sau ®ã chän Next, giao diÖn xuÊt hiÖn nh− h×nh 1.8

  H×nh 1.8

  Share bởi Advance Cad

 • Bμi gi¶ng MasterCAM

  - 6 -

  B−íc 9: Chän c¸c modul øng dông cã s¼n trong bé cµi vµ kiÓm tra dung l−îng yªu cÇu còng nh− dung l−îng cho phÐp trªn æ cµi ®Æt ®èi víi yªu cÇu cña MasterCAM. Sau ®ã chon Next, giao diÖn xuÊt hiÖn nh− h×nh 1.9

  H×nh 1.9

  B−íc 10: Chän Install ®Ó tiÕp tôc cµi ®Æt ch−¬ng tr×nh giao diÖn sÏ xuÊt hiÖn nh− h×nh 1.10

  H×nh 1.10

  TiÕn tr×nh cµi ®Æt thùc hiÖn, b¹n ph¶i ®îi cho ®Õn khi ®¹t 100%, vµ thùc hiÖn chän Finish ®Ó kÕt thóc qu¸ tr×nh cµi nh− h×nh 1.11

  Share bởi Advance Cad

 • Bμi gi¶ng MasterCAM

  - 7 -

  H×nh 1.11

  Sau khi chän Finish ®Ó kÕt thóc, MasterCAM tù ®éng bËt trang web: C:\McamX\Whats New\X.html ®Ó giíi thiÖu vÒ nh÷ng vÊn ®Ò míi trong phiªn b¶n nµy. NÕu kh«ng cÇn xem b¹n cã thÓ t¾t ®i.

  Sau khi Ên Finish b¹n ph¶i ®îi ®Ó m¸y cµi ®Æt HASP

  Chó ý: T¹i b−íc 9, nÕu dung l−îng kh«ng ®ñ víi c¸c øng dông ®· chän, MasterCAM sÏ th«ng b¸o yªu cÇu gì bá bít c¸c øng dông kh¸c ®· cµi ®Æt ®Ó t¨ng dông l−îng cßn trèng cho MasterCAM, hoÆc bá bít c¸c modul øng dông ®· chän trong khi cµi ®Æt MasterCAM nh− h×nh 1.12.

  H×nh 1.12

  VÝ dô: Ta bá bít mét sè modul cña MasterCAM nh− hinh 7.13 bªn d−íi:

  Share bởi Advance Cad

 • Bμi gi¶ng MasterCAM

  - 8 -

  H×nh 1.13

  Sau ®ã chän Next, nh−ng theo ph−¬ng ¸n lo¹i bá bít c¸c modul øng dông cña MasterCAM th× tiÕn tr×nh cµi ®Æt kh«ng cho phÐp. Do ®ã tr−íc khi thùc hiÖn b−íc 9, b¹n ph¶i kh¼ng ®Þnh cßn ®ñ dung l−îng cho viÖc cµi ®Æt MasterCAM, còng nh− dung l−îng trèng tèi thiÓu ®Ó c¸c tr×nh øng dông ho¹t ®éng trªn hÖ ®iÒu hµnh Windows.

  B−íc 11: C¾m Kho¸ cøng (Hard lock) vµo cæng m¸y in – LPT ®Ó b¾t ®Çu lµm viÖc víi MasterCAM.

  Trong tr−êng hîp b¹n ch−a mua b¶n quyÒn sö dông, cã thÓ dïng ph−¬ng ph¸p sau ®Ó cã thÓ sö dông MasterCAM.

  B−íc 12: Ch¹y file cã trªn ®Üa cµi ®Æt, giao diÖn xuÊt hiÖn nh− h×nh 1.14

  Share bởi Advance Cad

 • Bμi gi¶ng MasterCAM

  - 9 -

  H×nh 1.14

  B−íc 13: Chän , giao diÖn xuÊt hiÖn nh− h×nh 1.15

  H×nh 1.15

  Share bởi Advance Cad

 • Bμi gi¶ng MasterCAM

  - 10 -

  B−íc 14: TÝch vµo « Make backup copy of patched files, nh− h×nh 1.16

  H×nh 1.16

  B−íc 15: Chän , giao diÖn xuÊt hiÖn nh− h×nh 1.17

  H×nh 1.17

  Share bởi Advance Cad

 • Bμi gi¶ng MasterCAM

  - 11 -

  B−íc 16: Chän , giao diÖn xuÊt hiÖn nh− h×nh 1.18, ®îi tiÕn tr×nh kÕt thóc vµ xuÊt hiÖn th«ng b¸o hoµn thµnh nh− h×nh 1.19.

  H×nh 1.18

  H×nh 1.19

  B−íc 17: Chän OK ®Ó kÕt thóc, Chó ý tr−íc khi lµm viÖc víi MasterCAM, cã thÓ kh«ng cÇn nh−ng b¹n nªn khëi ®éng l¹i m¸y tÝnh lÇn n÷a ®Ó tiÕn tr×nh khëi ®éng MasterCAM kh«ng m¾c lçi.

  Share bởi Advance Cad

 • Bμi gi¶ng MasterCAM

  - 12 -

  1.2 Khëi ®éng MasterCAM

  Cã hai c¸ch khëi ®éng mét ch−¬ng tr×nh MasterCAM X trong m«i tr−êng Window 9x vµ NT, XP:

  C¸ch 1: NÕu b¹n ®· t¹o mét biÓu t−îng - shortcut trªn mµn h×nh, Double Click vµo ®ã, xem h×nh 1.20.

  C¸ch 2: Trªn thanh taskbar, Click vµo nót Start\ All Programs\ MasterCAM X \ MasterCAM X

  H×nh 1.21: Mµn h×nh MasterCAM X

  1.3 Mµn h×nh MasterCAM

  Sau khi vµo MasterCAM, hÖ thèng sÏ hiÓn thÞ mµn h×nh lµm viÖc cña MasterCAM víi 4 ph©n vïng chÝn sau: vïng mµn h×nh ®å ho¹, vïng thanh c«ng cô, vïng menu mµn h×nh vµ vïng hái ®¸p cña ch−¬ng tr×nh (System response area)

  H×nh 1.20

  Vïng Menu bar

  Vïng thanh c«ng cô (toolbar)

  Share bởi Advance Cad

 • Bμi gi¶ng MasterCAM

  - 13 -

  H×nh 1.24: Mµn h×nh MasterCAM

  Vïng ®å ho¹:

  §©y lµ vïng lµm viÖc, n¬i c¸c m« h×nh h×nh häc sè cña ®èi t−îng ®−îc thiÕt lËp hoÆc ®−îc gäi ra vµ chØnh söa.

  Vïng ®å ho¹

  Trôc to¹ ®é

  Vïng Menu phô

  Vïng to¹ ®é

  Vïng hái ®¸p

  Vïng ®iÒu khiÓn ch¹y dao

  Share bởi Advance Cad

 • Bμi gi¶ng MasterCAM

  - 14 -

  Vïng c¸c thanh c«ng cô (Toolbar):

  Thanh c«ng cô lµ mét hµng c¸c nót n»m ngang phÝa trªn cïng cña mµn h×nh. Mçi nót nµy cã mét icon hoÆc con sè ®Ó nhËn biÕt. Ngoµi ra nÕu cÇn mét m« t¶ râ h¬n vÒ mét nót nµo ®ã, chØ cÇn di trá chuét ®Õn nót ®ã, b¹n sÏ ®−îc cung cÊp mét menu ®æ xèng m« t¶ râ h¬n vÒ nót ®ã. Muèn thùc hiÖn lÖnh t−¬ng øng víi nót nµo ®ã (Icon Command), chØ cÇn click vµo nót ®ã lµ yªu cÇu ®−îc thùc hiÖn.

  Vïng Menu:

  Vïng nµy n»m ë bªn trªn cña mµn h×nh, chøa menu bar. Menu bar ®−îc sö dông ®Ó chän c¸c chøc n¨ng cña MasterCAM, vÝ dô : Creat, modify, toolpaths... Cßn menu phô n»m ë phÝa d−íi cña mµn h×nh ®−îc sö dông ®Ó thay ®æi c¸c th«ng sè hÖ thèng cña ch−¬ng tr×nh, vÝ dô: §é s©u Z, mµu s¾c… lµ nh÷ng chøc n¨ng th−êng xuyªn ®−îc ng−êi sö dung thay ®æi. TÊt c¶ c¸c lÖnh dïng trong MasterCAM ®Òu cã thÓ chän tõ vïng Menu .

  Vïng hái ®¸p:

  T¹i ®©y, mét hoÆc hai dßng v¨n b¶n ë d−íi cïng cña mµn h×nh sÏ m« t¶ ho¹t ®éng cña c¸c lÖnh. §©y lµ n¬i b¹n nhËn ®−îc c¸c lêi nh¾c cña ch−¬ng tr×nh. Ph¶i quan s¸t vïng nµy cÈn thËn, cã thÓ nã sÏ yªu cÇu b¹n ph¶i nhËp c¸c th«ng sè tõ bµn phÝm.

  Chän mét Menu lÖnh:

  Trong MasterCAM cã hai c¸ch chän mét menu lÖnh tõ vïng Menu :

  1. Di chuyÓn chuét vµo vïng menu , khi hép menu cÇn chän s¸ng lªn th× nhÊp chuét ®Ó kÝch ho¹t lÖnh.

  2. BÊm phÝm t−¬ng øng víi kÝ tù ®−îc g¹ch ch©n cña dßng lÖnh trªn menu mµn h×nh. Menu ®Çu tiªn xuÊt hiÖn trªn MasterCAM lµ Menu bar nh− trªn h×nh 1.5. Mét vµi menu lÖnh

  cã c¸c menu phô ®æ xuèng khi c¸c menu nµy ®−îc kÝch ho¹t. B¶ng d−íi m« t¶ chi tiÕt c¸c lÖnh cña menu chÝnh vµ menu phô xem b¶ng 1.1 vµ 2.2.

  B¶ng 1.1 Menu bar

  STT Thµnh phÇn cña menu bar

  M« t¶

  1 Analyze HiÖn thÞ to¹ ®é vµ th«ng tin c¬ së d÷ liÖu cña ®èi t−îng ®−îc lùa chän vÝ dô nh− ®iÓm, ®o¹n th¼ng, cung trßn, bÒ mÆt … hoÆc kÝch th−íc lªn mµn h×nh. §iÒu nµy thuËn tiÖn cho viÖc nhËn d¹ng c¸c ®èi t−îng ®· ®