Fruta e bom

download Fruta e bom

of 23

 • date post

  18-May-2015
 • Category

  Food

 • view

  113
 • download

  0

Embed Size (px)

description

FRUTA É BOM

Transcript of Fruta e bom

 • 1. AAPPRREENNDDAA MMAAIISS EESSTTAA !!

2. A Fruta o mais perfeito aalliimmeennttoo,, ppooiiss ggaassttaa uummaaqquuaannttiiddaaddee mmnniimmaa ddee eenneerrggiiaa ppaarraa sseerr ddiiggeerriiddaa ee ddaaoo sseeuu ccoorrppoo oo mmxxiimmoo eemm rreettoorrnnoo..OO nniiccoo aalliimmeennttoo qquuee ffaazz oo sseeuu ccrreebbrroo ttrraabbaallhhaarr aagglliiccoossee.. 3. A fruta pprriinncciippaallmmeennttee ffrruuttoossee ((qquuee ppooddee sseerrttrraannssffoorrmmaaddaa ccoomm ffaacciilliiddaaddee eemm gglliiccoossee)),, nnaammaaiioorriiaa ddaass vveezzeess 9900--9955 %% ddee gguuaa.. IIssssoo ssiiggnniiffiiccaaqquuee eellaa lliimmppaa ee aalliimmeennttaa aaoo mmeessmmoo tteemmppoo.. 4. O nico problema com aa ffrruuttaa,, qquuee aa mmaaiioorriiaaddaass ppeessssooaass nnoo ssaabbee ccoommoo ccoomm--llaa ddee ffoorrmmaa aappeerrmmiittiirr qquuee oo ccoorrppoo uussee eeffeeccttiivvaammeennttee oosssseeuuss nnuuttrriieenntteess.. 5. Deve comer-se as frutas sseemmpprree ccoomm oo eessttmmaaggoovvaazziioo.. EE ppoorrqquu ?? PPoorrqquuee aass ffrruuttaass nnoo ssoo ddiiggeerriiddaassnnoo eessttmmaaggoo,, mmaass ssiimm,, nnoo iinntteessttiinnoo ddeellggaaddoo.. 6. A fruta passa rapidamente ppeelloo eessttmmaaggoo,, ee ddaalliippaarraa oo iinntteessttiinnoo,, oonnddee lliibbeerrttaa ooss aaccaarreess.. MMaass sseehhoouuvveerr ccaarrnnee,, bbaattaattaass oouu aammiiddooss nnoo eessttmmaaggoo,, aaffrruuttaa ffiiccaa ll pprreessaa ee ccoommeeaa aa ffeerrmmeennttaarr.. 7. J comeu fruta de ssoobbrreemmeessaa,, aappss uummaa ffaarrttaarreeffeeiioo ee ppaassssoouu oo rreessttoo ddoo ddiiaa aa aarrrroottaarr uummssaabboorr ddeessccoonnffoorrttvveell ?? IIssssoo,, ppoorrqquuee nnoo aa ccoommeeuuddaa mmaanneeiirraa aaddeeqquuaaddaa.. DDeevvee ccoommeerr--ssee aa ffrruuttaasseemmpprree,, ccoomm oo eessttmmaaggoo vvaazziioo.. 8. A melhor espcie de fruta a fresca oouu oo ssuummoo ffeeiittoonnaa hhoorraa.. NNoo ddeevvee bbeebbeerr ssuummoo ddee llaattaa ppoorrqquuee nnaammaaiioorriiaa ddaass vveezzeess,, oo ssuummoo aaqquueecciiddoo nnoo pprroocceessssoo ddeevveeddaaoo ddaa llaattaa ee aa ssuuaa eessttrruuttuurraa ttoorrnnaa--ssee cciiddaa.. 9. Quer fazer a compra mais vvaalliioossaa qquuee ppuuddeerr ??CCoommpprree uummaa cceennttrriiffuuggaaddoorraa.. 10. Com ela, pode ingerir o sumo eexxttrraaddoo,, ccoommoo ssee ffoossssee ffrruuttaa,, ccoomm oo eessttmmaaggoo vvaazziioo.. EE oo ssuummoo ddiiggeerriiddoottoo ddeepprreessssaa qquuee ppooddee mmeessmmoo ccoommeerr uummaa rreeffeeiioo,,qquuiinnzzee oouu vviinnttee mmiinnuuttooss mmaaiiss ttaarrddee.. 11. O Dr. William Castillo, ddee MMaassssaacchhuusseettttss,, ddeeccllaarroouuqquuee aa ffrruuttaa oo mmeellhhoorr aalliimmeennttoo qquuee ppooddeemmooss ccoommeerrppaarraa nnooss pprrootteeggeerrmmooss ccoonnttrraa aass ddooeennaass ddoo ccoorraaoo.. 12. Ele afirma que as frutas contm bbiiooffllaavvoonniiddeess,, qquueeeevviittaamm qquuee oo ssaanngguuee ssee eessppeessssee ee oobbssttrruuaa aass aarrttrriiaass..TTaammbbmm ffoorrttaalleecceemm ooss vvaassooss ccaappiillaarreess ppooiiss ooss vvaassoossccaappiillaarreess ffrraaccooss,, qquuaassee sseemmpprree pprroovvooccaamm eemmoorrrraaggiiaassiinntteerrnnaass ee aattaaqquueess ccaarrddaaccooss.. 13. Agora, uma coisa que gostaria qquuee mmaannttiivveessssee nnaa ssuuaammeennttee ssoobbrree aass ffrruuttaass..CCoommoo ssee ddeevvee ccoommeeaarr oo ddiiaa ??OO qquuee ssee ddeevvee ccoommeerr aaoo ppeeqquueennoo--aallmmoooo ?? 14. Acha que uma boa idia ssaallttaarr ddaa ccaammaa ee eenncchheerr ooeessttmmaaggoo ccoomm uumm eennoorrmmee mmoonnttee ddee aalliimmeennttooss((pprriinncciippaallmmeennttee ccaaff ee ppoo ccoomm mmaanntteeiiggaa)),, qquuee vvaaiilleevvaarr oo ddiiaa iinntteeiirroo aa ddiiggeerriirr ?? CCllaarroo qquuee nnoo.. 15. O que voc precisa, de alguma ccooiissaa qquuee sseejjaa ffcciillddee ddiiggeerriirr,, ccoommoo aass ffrruuttaass,, qquuee oo ccoorrppoo aabbssoorrvvee ddeeiimmeeddiiaattoo,, ee qquuee aajjuuddaamm aa lliimmppaarr oo ccoorrppoo.. 16. Ao levantar-se, e durante o dia, qquuaannddoo ffoorr ppoossssvveell,,ccoommaa ss ffrruuttaass ffrreessccaass ee ssuummooss ffeeiittooss nnaa hhoorraa.. 17. Mantenha esse hbito ddiirriiaammeennttee,, aatt oo mmeeiioo--ddiiaappeelloo mmeennooss..QQuuaannttoo mmaaiiss tteemmppoo ttiivveerr ss ffrruuttaa nnoo sseeuu ccoorrppoo,, mmaaiioorr aa ppoossssiibbiilliiddaaddee ddee eellee ssee lliimmppaarr.. 18. Se comear a afastar-se dos outros lliixxooss ccoomm qquueeccoossttuummaa eenncchheerr oo ccoorrppoo nnoo iinncciioo ddoo ddiiaa,, sseennttiirr uummaavviittaalliiddaaddee ee eenneerrggiiaa,, ttoo iinntteennssaass qquuee mmaall aaccrreeddiittaarr..TTeennttee nnooss pprrxxiimmooss ddeezz ddiiaass ee vveejjaa ppoorr ssii pprrpprriioo.. 19. Chineses ee jjaappoonneesseess bbeebbeemm cchh qquueennttee ((ddeepprreeffeerrnncciiaa vveerrddee)) ss rreeffeeiieess.. NNuunnccaa gguuaa oouubbeebbiiddaass ggeellaaddaass..DDeevveerraammooss aaddooppttaarr eessttee hhbbiittoo !! 20. Ao lquidos gelados, durante ee aappss aass rreeffeeiieess,,ssoolliiddiiffiiccaamm ooss ccoommppoonneenntteess oolleeoossooss ddooss aalliimmeennttooss,,rreettaarrddaannddoo aa ddiiggeessttoo.. 21. Os lquidos gelados reagem com ooss cciiddooss ddiiggeessttiivvoosssseennddoo aabbssoorrvviiddooss ppeelloo iinntteessttiinnoo mmaaiiss ddeepprreessssaa ddoo qquueeooss aalliimmeennttooss sslliiddooss,, mmaarrccaannddoo oo iinntteessttiinnoo eeeenndduurreecceennddoo aass ggoorrdduurraass,, qquuee ppeerrmmaanneecceerroo ppoorrmmaaiiss tteemmppoo nnoo iinntteessttiinnoo.. 22. Da, o valor de um ch morno oouu aatt gguuaa mmoorrnnaa aappssuummaa rreeffeeiioo.. FFaacciilliittaa aa ddiiggeessttoo ee aammoolleeccee aassggoorrdduurraass ppaarraa sseerreemm eexxppeelliiddaass mmaaiiss rraappiiddaammeennttee,, ooqquuee ttaammbbmm aajjuuddaa nnoo eemmaaggrreecciimmeennttoo.. 23. Um cardiologista disse qquuee ssee ccaaddaa uumm qquuee rreecceebbeerreessttee ee--mmaaiill oo eennvviiaarr aa 1100 ppeessssooaass ppooddee tteerr aa cceerrtteezzaaddee qquuee ssaallvvaarr ppeelloo mmeennooss uummaa vviiddaa..EEuu jj ffiizz aa mmiinnhhaa ppaarrttee !!