Modelo de Reclamação Trabalhista - Assédio Sexual - Rescisão Indireta

download Modelo de Reclamação Trabalhista - Assédio Sexual - Rescisão Indireta

of 21

 • date post

  24-May-2015
 • Category

  Education

 • view

  740
 • download

  25

Embed Size (px)

Transcript of Modelo de Reclamação Trabalhista - Assédio Sexual - Rescisão Indireta

 • 1. 1 EEXXCCEELLEENNTTSSSSIIMMOO SSEENNHHOORR DDOOUUTTOORR JJUUIIZZ DDAA ________ VVAARRAA DDAA JJUUSSTTIIAA DDOO TTRRAABBAALLHHOO DDAA CCIIDDAADDEE.. LLIINNKK PPAARRAA BBAAIIXXAARR AA PPEETTIIOO NNOO FFOORRMMAATTOO WWOORRDD AA RREECCLLAAMMAANNTTEE PPLLEEIITTEEIIAA TTUUTTEELLAA AANNTTEECCIIPPAADDAA PPrroocceeddiimmeennttoo CCoommuumm OOrrddiinnrriioo CCLLTT,, aarrttss.. 883377 aaoo 885522 JJOOAANNAA DDEE TTAALL,, bbrraassiilleeiirraa,, mmaaiioorr,, ssoolltteeiirraa,, ccoommeerrcciirriiaa,, rreessiiddeennttee ee ddoommiicciilliiaaddaa nnaa AAvv.. XX,, nn.. 00000000,, eemm FFoorrttaalleezzaa((CCEE)) CCEEPP nn.. 6666777777--888888,, iinnssccrriittaa nnoo CCPPFF((MMFF)) ssoobb oo nn.. 444444..333333..222222--1111,, ccoomm CCTTPPSS nn.. 555544443333--000011//CCEE,, oorraa iinntteerrmmeeddiiaaddaa ppoorr sseeuu mmaannddaattrriioo aaoo ffiinnaall ffiirrmmaaddoo iinnssttrruummeennttoo pprrooccuurraattrriioo aaccoossttaaddoo ,, ccoommppaarreeccee,, ccoomm oo ddeevviiddoo

2. 2 rreessppeeiittoo pprreesseennaa ddee VVoossssaa EExxcceellnncciiaa,, ppaarraa aajjuuiizzaarr,, ccoomm ssuuppeeddnneeoo nnoo aarrtt.. 884400,, 11,, ddaa CCLLTT,, aa aapprreesseennttee AAOO DDEE IINNDDEENNIIZZAAOO PPOORR DDAANNOOSS MMOORRAAIISS,, (( CCOOMM PPLLEEIITTOO DDEE RREESSCCIISSOO IINNDDIIRREETTAA DDEE CCOONNTTRRAATTOO DDEE TTRRAABBAALLHHOO)) ccoonnttrraa FFOONNIIAA FFOONNEE LLTTDDAA,, ppeessssooaa jjuurrddiiccaa ddee ddiirreeiittoo pprriivvaaddoo,, eessttaabbeelleecciiddaa nnaa RRuuaa ZZ,, nn.. 00000000,, eemm RReecciiffee((PPEE)) CCEEPP nn.. 5555444444--3333,, iinnssccrriittaa nnoo CCNNPPJJ((MMFF)) ssoobb oo nn.. 0000..111111..222222//00000011-- 3333,, eemm rraazzoo ddaass jjuussttiiffiiccaattiivvaass ddee oorrddeemm ffttiiccaa ee ddee ddiirreeiittoo,, ttuuddoo aabbaaiixxoo ddeelliinneeaaddoo.. 11 DDOO PPLLEEIITTOO DDEE GGRRAATTUUIIDDAADDEE DDAA JJUUSSTTIIAA AA RReeccllaammaannttee,, iinniicciiaallmmeennttee,, vveemm rreeqquueerreerr aa VVoossssaa EExxcceellnncciiaa ooss bbeenneeffcciiooss ddaa ggrraattuuiiddaaddee ddee jjuussttiiaa,, ppoorr sseerr ppoobbrree,, oo qquuee ffaazz ppoorr ddeeccllaarraaoo nneessttee aarrrraazzooaaddoo iinniicciiaall ((LLAAJJ,, aarrtt.. 44)).. PPoorr mmeeiioo ddee sseeuu bbaassttaannttee pprrooccuurraaddoorr,, rreessssaallvvaa qquuee nnoo ppooddee aarrccaarr ccoomm aass ccuussttaass ddeessttee pprroocceessssoo,, sseemm pprreejjuuzzoo ddoo ssuusstteennttoo pprrpprriioo ee ddee ssuuaa ffaammlliiaa.. LLEEII DDEE AASSSSIISSTTNNCCIIAA JJUUDDIICCIIRRIIAA ((LLeeii nn 11..006600//5500)) AArrtt.. 44 -- AA ppaarrttee ggoozzaarr ddooss bbeenneeffcciiooss ddaa aassssiissttnncciiaa jjuuddiicciirriiaa,, mmeeddiiaannttee ssiimmpplleess aaffiirrmmaaoo,, nnaa pprrpprriiaa ppeettiioo iinniicciiaall,, ddee qquuee nnoo eesstt eemm ccoonnddiieess ddee ppaaggaarr aass ccuussttaass ddoo pprroocceessssoo ee ooss hhoonnoorrrriiooss ddee aaddvvooggaaddoo,, sseemm pprreejjuuzzoo pprrpprriioo oouu ddee ssuuaa ffaammlliiaa.. 3. 3 11 -- PPrreessuummee--ssee ppoobbrree,, aatt pprroovvaa eemm ccoonnttrrrriioo,, qquueemm aaffiirrmmaarr eessssaa ccoonnddiioo nnooss tteerrmmooss ddeessttaa lleeii,, ssoobb ppeennaa ddee ppaaggaammeennttoo aatt oo ddccuupplloo ddaass ccuussttaass jjuuddiicciiaaiiss.. 22 BBRREEVVEE EEXXPPOOSSIIOO DDOO QQUUAADDRROO FFTTIICCOO (( CCLLTT,, AARRTT.. 884400,, 11 )) 22..11.. ssnntteessee ddoo ccoonnttrraattoo ddee ttrraabbaallhhoo AA RReeccllaammaannttee ffooii aaddmmiittiiddaa eemm 0000 ddee nnoovveemmbbrroo ddee 00000000 ppaarraa eexxeerrcceerr aa ffuunnoo ddee ooppeerraaddoorraa ddee tteellee aatteennddiimmeennttoo ddaa RReeccllaammaaddaa.. ((ddoocc.. 0011)) DDeesseemmppeennhhaavvaa ssuuaass ffuunneess,, ccoommoo rreeggrraa,, ddee sseegguunnddaa--ffeeiirraa aa sseexxttaa--ffeeiirraa,, nnoo hhoorrrriioo ddaass 0088::0000hh ss 1144::0000hh,, ccoomm 22((ddooiiss)) iinntteerrvvaallooss iinnttrraajjoorrnnaaddaa ddee 1100 mmiinnuuttooss ee 11((uumm)) iinntteerrvvaalloo ppaarraa llaanncchhee ddee 2200 mmiinnuuttooss.. TTrraabbaallhhaavvaa,, eevveennttuuaallmmeennttee,, aaooss ssbbaaddooss ee ddoommiinnggooss.. PPeelloo llaabboorr eexxeerrcciiddoo aa RReeccllaammaannttee rreecceebbiiaa aa rreemmuunneerraaoo mmeennssaall ddee RR$$ 000000,,0000 (( ..xx..xx..xx.. )).. 22..22.. iinnoobbsseerrvvnncciiaa ddee aassppeeccttooss ccoonnttrraattuuaaiiss ee lleeggaaiiss 4. 4 CCoomm aa eennttrraaddaa ddee uumm nnoovvoo ssuuppeerrvviissoo ddee eeqquuiippee,, ooccoorrrriiddoo nnaa ddaattaa ddee 0000 ddee mmaarroo ddee 00000000,, aa RReeccllaammaannttee ppaassssoouu aa vviivveerr uumm vveerrddaaddeeiirroo tteerrrroorr ddeennttrroo ddoo aammbbiieennttee ddee ttrraabbaallhhoo.. EEssssee sseeuu ssuuppeerriioorr,, nnaa hhiipptteessee BBeellttrraannoo ddee TTaall,, ppaassssoouu aa aasssseeddiiaarr sseexxuuaallmmeennttee aa RReeccllaammaannttee ddee ffoorrmmaa ccoonnssttaannttee.. EEmm iinnmmeerraass ooccaassiieess aass ddeemmaaiiss ccoolleeggaass ddee ttrraabbaallhhoo pprreesseenncciiaarraamm ooss rreeffeerriiddooss aassssddiiooss.. OO aalluuddiiddoo aaggrreessssoorr cchheeggoouu aa ccoonnvviiddaarr aa RReeccllaammaannttee aa mmaanntteerr rreellaaeess sseexxuuaaiiss ccoomm oo mmeessmmoo.. EE iissssoo,, ffrriissee--ssee,, ppoorr vveezzeess ccoomm aa ppoossssvveell rreeccoommppeennssaa ddee eessssaa ggaannhhaarr nnoovvaa rreemmuunneerraaoo mmaaiiss eelleevvaaddaa ee rreedduuoo ddaa ccaarrggaa ddee ttrraabbaallhhoo.. AAllgguummaass eexxpprreesssseess uuttiilliizzaaddaass ppaarraa aasssseeddiiaarr aa RReeccllaammaannttee ssoo iimmppuubblliiccvveeiiss eemm aarrrraazzooaaddoo ffoorreennssee.. NNoo eennttaannttoo,, ccuuiiddaa eessssaa ddee rreessssaallttaarr eexxpprreesssseess eennffrreennttaaddaass qquuaassee qquuee ddiiaarriiaammeennttee,, ttaaiiss ccoommoo:: ggoossttoossaa,, qquueerroo ffaazzeerr oo tteessttee ddoo ssooff,, qquuee ttiinnhhaa ffaannttaassiiaass sseexxuuaaiiss.. AAssssiimm,, rreegguullaarrmmeennttee oo ssuuppeerrvviissoorr uuttiilliizzaavvaa ppaallaavvrraass ccoomm ccoonnoottaaeess sseexxuuaaiiss ccoonnttrraa aa RReeccllaammaannttee.. MMuuiittaass vveezzeess eessssaa cchheeggaavvaa aa cchhoorraarr ccooppiioossaammeennttee aaoo cchheeggaarr aa ccaassaa eemm lleemmbbrraarr--ssee ddeesssseess ffaattooss.. NNoo bbaassttaassssee iissssoo,, aa RReeccllaammaannttee cchheeggoouu aa sseerr vvrriiaass vveezzeess aa sseerr aappaallppaaddaa mmaalliicciioossaammeennttee ppeelloo aalluuddiiddoo ssuuppeerrvviissoorr.. CCeerrttaa ffeeiittaa iinncclluussiivvee cchheeggoouu aa aaggaarrrr--llaa ppoorr ttrrss nnaa hhoorraa ddoo llaanncchhee.. EEssssee ffaattoo ffoorraa pprreesseenncciiaaddoo ppoorr ssuuaa ccoolleeggaa ddee ttrraabbaallhhoo FFuullaannaa ddee TTaall,, qquuee,, nnaa ooccaassiioo,, eessttaavvaa ccoomm aa mmeessmmaa ddeennttrroo ddoo rreeffeeiittrriioo.. NNoo ttaarrddoouu ppaarraa vviirr oo ppiioorr.. CCoomm eessssee qquuaaddrroo ddee vveerrddaaddeeiirraass iinnvveessttiiddaass,, aa RReeccllaammaannttee ppaassssoouu aa sseerr aallvvoo ddee cchhaaccoottaa ddooss ddeemmaaiiss ccoolleeggaass,, mmaaiioorrmmeennttee ddoo sseexxoo mmaassccuulliinnoo.. DDiizziiaamm eesssseess:: eessssaa nnuunnccaa mmaaiiss ssaaiirr ddaa eemmpprreessaa,, eessssaa mmeenniinnaa 5. 5 aappaaddrriinnhhaaddaa,, eessssaa nnoo ttaarrddaa cchheeggaarr ccoommoo ddiirreettoorraa ddaa eemmpprreessaa,, ee oouuttrroo ttaannttoo mmaaiiss.. OO aammbbiieennttee ddee ttrraabbaallhhoo ttoorrnnoouu--ssee iinnssuuppoorrttvveell,, ttaammaannhhoo oo ddeessccoonnffoorrttoo mmoorraall qquuee aattiinnggiiaa aa RReeccllaammaannttee.. OO oobbjjeettiivvoo ddoo ssuuppeerriioorr eerraa,, oobbvviiaammeennttee,, ffoorraarr aa RReeccllaammaannttee aa tteerr rreellaaeess sseexxuuaaiiss ccoomm oo ssuuppeerriioorr hhiieerrrrqquuiiccoo.. NNoo eerraamm ssiimmpplleess ggrraacceejjooss oouu eellooggiiooss.. CCoomm iissssoo,, aa RReeccllaammaannttee ffoorraa oobbrriiggaaddaa aa ppeeddiirr aa rreesscciissoo ddoo ccoonnttrraattoo,, uummaa vveezz qquuee eellaa nnoo ssuuppoorrttaarriiaa eessssee ccoonnssttrraannggiimmeennttoo ddiirriioo.. EE aassssiimm eellaa oo ffeezz,, sseemm jjuussttaa rraazzoo ee ttoottaallmmeennttee ffoorraaddaa aa ttoommaarr ttaall mmeeddiiddaa pprreejjuuddiicciiaall eemm 0000 ddee mmaaiioo ddoo aannoo ddee 00000000.. ((ddoocc.. 0022//0055)) DDeessssee mmooddoo,, ccoonnssttaattaammooss uummaa rreepprroovvvveell aattiittuuddee ddaa RReeccllaammaaddaa,, ppoorr sseeuu ssuuppeerrvviissoorr.. HHoouuvvee nnoottrriioo ee ccaarraacctteerriizzaaddoo aabbuussoo.. TTrraattaa--ssee ddee ggrriittaannttee ee iinnttoolleerrvveell aattoo iillcciittoo,, vviioollaannddoo ooss ddiirreeiittooss ddoo eemmpprreeggaaddoo,, pprroovvooccaannddoo eevviiddeennttee ccoonnssttrraannggiimmeennttoo,, hhuummiillhhaaoo,, ddoorr ee ssooffrriimmeennttoo.. TTaaiiss ffaattooss tteerrmmiinnaarraamm ppoorr ssuubbjjuuggaarr oo mmaaiiss ffrraaccoo ee hhiippoossssuuffiicciieennttee,, ppeellaa ffoorraa eeccoonnmmiiccaa ee ppeellaa ffoorraa ddeeccoorrrreennttee ddoo ppooddeerr ddiirreettiivvoo ppaattrroonnaall,, iinnddeevviiddaa ee iilleeggaallmmeennttee uuttiilliizzaaddoo.. PPoorr ttaaiiss cciirrccuunnssttnncciiaass ffttiiccaass ((lleessoo ddoo ddiirreeiittoo)),, mmaaiioorrmmeennttee eemm ffaaccee ddoo iinnssuuppoorrttvveell ee ccoonnssttaannttee aassssddiioo sseexxuuaall ccoonnssttaattaaddoo,, nnoo rreessttoouu aalltteerrnnaattiivvaa RReeccllaammaannttee sseennoo aaffaassttaarr--ssee ddaa eemmpprreessaa,, pplleeiitteeaannddoo--ssee aa rreesscciissoo iinnddiirreettaa ddoo ccoonnttrraattoo((ppoorr ccuullppaa eexxcclluussiivvaa ddoo eemmpprreeggaaddoorr)),, ccoonnssiiddeerraannddoo--ssee ccoommoo ddaattaa ddee ddeesslliiggaammeennttoo oo ddiiaa ddoo aajjuuiizzaammeennttoo ddeessttaa aaoo oouu,, ssuucceessssiivvaammeennttee,, aa ddaattaa ddee 0000 ddee jjuunnhhoo pprrxxiimmoo ppaassssaaddoo,, oonnddee aaffaassttoouu--ssee ddaa eemmpprreessaa ddeemmaannddaaddaa.. 6. 6 33 DDAA RREESSCCIISSOO IINNDDIIRREETTAA 33..11.. aassssddiioo sseexxuuaall DDeessccuummpprriimmeennttoo ddee oobbr