Revista Eletrônica Bragantina On Line - Outubro/2013

Click here to load reader

 • date post

  14-Apr-2018
 • Category

  Documents

 • view

  219
 • download

  0

Embed Size (px)

Transcript of Revista Eletrônica Bragantina On Line - Outubro/2013

 • 7/27/2019 Revista Eletrnica Bragantina On Line - Outubro/2013

  1/44

  Dcnj g ?3 Jutuorj/?=6;=

  _dvnstf Dbdtrgnkf Orfafgtngf Jg Bngd

  Cnskutngcj ncdnfs, kjgstrungcj jpngnds!

  Gidrj ?3 Jutuorj/?=6;

  Ljfgpjbns/[]

 • 7/27/2019 Revista Eletrnica Bragantina On Line - Outubro/2013

  2/44

  Dcnj g ?3 Jutuorj/?=6;6

  [TI_NJ

  Gdstf Dcnj>8).

 • 7/27/2019 Revista Eletrnica Bragantina On Line - Outubro/2013

  23/44

  Dcnj g ?3 Jutuorj/?=6;??

  Dstucjs pfbngjbankjs cj Vuftdrgrnj, diojrf rdkdgtds, ti-sd tjrgfcj kfcf vdz ifns

  snagn`nkftnvjs idcncf qud pjssnonbntfi f cdtdringfj cd fbtdrfds gf kjodrturf vdadtfb,

  dstfs kjrrdbfknjgvdns iuntfs vdzds f `dgidgjs bnafcjs s iucfgfs kbnitnkfs ([NVTDN_F,

  ?==0).

  F rdkjgstruj cjs dkjssnstdifs cj Vuftdrgrnj cnrdtf pjrqud uif pfrtd cjs

  fgnifns d prftnkfidgtd tjcfs fs pbfgtfs ftufns dxnstnrfi curfgtd tjcj j Vuftdrgrnj. idcncf

  qud sd dstucfi pdrjcjs kfcf vdz ifns fgtnajs, dstf rdkjgstruj vfn sd tjrgfgcj ifns cn`knb,

  pjrqud fuidgtf j gidrj cd jrafgnsijs dxtngtjs, sjord js qufns gj h cfcjs dkjbankjs.

  D`dtnvfidgtd, f pfbdjdkjbjanf gdkdssntf cfs ng`jrifds gj sjidgtd cfs kngknfs onjbankfs

  d adjbankfs, ifs tfioi cf kbniftjbjanf d cf adjarf`nf pfrf ngtdarfr d ngtdrprdtfr j

  pfbdjfiondgtd. D tjcfs dstfs ng`jrifds lugtfs ti qud `fzdr sdgtncj ([FBAFCJ-

  BFOJT_NFT, 6>>8). [daugcj [NVTDN_F (?==0), gj Vuftdrgrnj tdi-sd fngcf js sngfns

  ftufns cf vdadtfj, js pfridtrjs kbnitnkjs ijcdrgjs d f knkbnkncfcd cdstds dvdgtjs kjij

  cfcjs f sdrdi kjgsncdrfcjs gj prjkdssj cd ngtdrprdtfj pfbdjkbnitnkf d pfbdjvdadtfknjgfb.

  [dgcj fssni, j joldtnvj cdstd frtnaj fprdsdgtfr f rdkjgstntunj pfbdjdkjbankf cf

  pfnsfadi rdanjgfb, kji ofsd di pdsqunsfs cdsdgvjbvncfs pjr cnvdrsjs futjrds, fbi cf

  ngtdrprdtfj cd tfns dstucjs, `jrgdkdgcj, fssni, uif vnsj adrfb fj bdntjr sjord j tdif d suf

  nipjrtgknf.

  _dkjgstntunj pfbdjdkjbankf

  ]frf fprdsdgtfj cf hnstrnf pfbdjdkjbankf cfs pfnsfadgs dstucfcfs, js cfcjs d

  ng`jrifds `jrfi trfofbhfcjs pfrtngcj cf rdanj [ub cj pfs, suongcj ft f rdanj [ucdstd,

  pdrkjrrdgcj fs rdfs ftufns cd jkjrrgknf cfs ugncfcds cd pfnsfadi di dstucj (@naurf 6). Fs

  rdfs kji cfcjs pfbdjdkjbankjs sj< Fpfrfcjs cf [drrf, [j @rfgknskj cd ]fubf d Kfiofr

  cj [ub (_[)5 [drrf cj _nj cj _fstrj, Ijrrj cf Nardlf d [drrf cf Ojf Pnstf ([K)5 [drrf cjs

  Kfipjs Adrfns (]_)5 Ojtukftu ([])5 Ijgtd Pdrcd (IA)5 Ijrrj cd Ntfpdvf - Kfipjs cj

  Ljrcj ([])5 [drrf cf Ojkfngf ([])5 d [drrf cf Kfrff - Kftfs Fbtfs (IA).Sfb kfinghj pdrkjrrncj cdvd-sd fj `ftj qud f rdf gukbdfr cd jkjrrgknf cd Iftf cd

  Frfukrnf j [ub cj Orfsnb, jgcd dstf ugncfcd cd pfnsfadi jkjrrd di kjgtftj kji pfnsfadgs

  kfipdstrds (kfipjs subngjs). Gj [ucdstd, js cfcjs fprdsdgtfcjs sj cd buafrds cd jkjrrgknf

  cd Iftf cd Frfukrnf d cd ugncfcds kfipdstrds, sdgcj pjssvdb kjrrdbfknjgfr dstfs cufs

  ugncfcds d sufs fbtdrfds fj bjgaj cjs btnijs inbhfrds cd fgjs.

 • 7/27/2019 Revista Eletrnica Bragantina On Line - Outubro/2013

  24/44

  Dcnj g ?3 Jutuorj/?=6;?;

  @NAT_F 6Cnstrnounj cjs bjkfns kji cfcjs pfbdjdkjbankjs fprdsdgtfcjs gdstd trfofbhj di rdbfj rdfcd dstucj. F[Fpfrfcjs cf [drrf (_[)5 [@] - [j @rfgknskj cd ]fubf (_[)5 K[ - Kfiofr cj [ub (_[)5 [__[drrf cj _nj cj _fstrj ([K)5 IN Ijrrj cf Nardlf ([K)5 [OP [drrf cf Ojf Pnstf ([K)5 [KA [drrf cjsKfipjs Adrfns (]_)5 OJ Ojtukftu ([])5 FD - rdf cd Dstucj5 IP Ijgtd Pdrcd (IA)5 KL Kfipjs cjLjrcj ([])5 [O - [drrf cf Ojkfngf ([])5 [K[drrf cf Kfrff, Kftfs Fbtfs (IA) (@jgtd< Ajjabd Dfrth, ?=6;).

  Gf rdanj [ub, di sgtdsd, quftrj pdrjcjs kbnitnkjs cnstngtjs pjcdi sdr

  rdkjghdkncjs cdscd j `ngfb cj ]bdnstjkdgj ft js cnfs ftufns. Dgtrd kdrkf cd 3? d 6= inb fgjs

  F] (ngkbungcj f btnif abfknfj), fs pfnsfadgs kfipdstrds cjingfvfi f rdanj, ngcnkfgcj

  ui kbnif `rnj d sdkj. ]rjvfvdbidgtd, f ifnjr pfrtd cf rdanj `jn cdsprjvncf cd rvjrds, sdgcj

  qud js dbdidgtjs `bjrdstfns dstfvfi rdstrntjs f vfbds prj`ugcjs cd rnjs d pbfgknd kjstdnrf.

  Fps 6= inb fgjs F], fs tdipdrfturfs fuidgtfrfi, gj dgtfgtj, f Iftf cd Frfukrnf gj

  dxpfgcnu, pjns j kbnif pdrifgdkdu sdkj. Dgtrdtfgtj, f @bjrdstf Ftbgtnkf inarju gf cnrdj

  sub fj bjgaj cf kjstf, pjns fs kjgcnds cdvdrnfi sdr ifns incfs gdstfs rdfs. L f pfrtnr cj

  ngknj cj Hjbjkdgj j `jaj sd tjrgju ifns `rdqudgtd, kjij ngcnkfcj pdbf ifnjr fougcgknf cd

  pfrtkubfs cd kfrvj di tur`dnrfs cf rdanj (ODHBNGA dt fb., ?==35 ?==45 JPD_ODKEdt fb.,

  ?==>).

  ]rjvfvdbidgtd, dstd fuidgtj dstdvd rdbfknjgfcj khdafcf cfs pjpubfds ngcadgfs

  gf rdanj, lugtfidgtd kji ui kbnif cd kfrfktdrstnkf ifns sfzjgfb. Fprjxnifcfidgtd gf

  idsif pjkf, hjuvd f dxtngj cd arfgcds fgnifns pfstfcjrds (ED_G, 6>>3). prjvvdb qud

  fs pjpubfds ngcadgfs utnbnzfvfi j `jaj pfrf kffr d ifgdlfr f tdrrf (ED_G, 6>>35

  [KHINS\, ?==0), pjri gj h dvncgknfs cnrdtfs sjord nssj. Fps f idtfcd cj Hjbjkdgj

  (kdrkf cd 3 inb fgjs F]), j kbnif sd tjrgju ifns incj, pdrintngcj f dxpfgsj bdgtf cfpfnsfadi `bjrdstfb, prngknpfbidgtd fj bjgaj cjs rnjs. Vufgtj vdbjkncfcd cdssf dxpfgsj,

  dstf fuidgtju fps 6.6== fgjs F], bdvfgcj suostntunj ifns prjgugknfcf cfs pfnsfadgs

 • 7/27/2019 Revista Eletrnica Bragantina On Line - Outubro/2013

  25/44

  Dcnj g ?3 Jutuorj/?=6;?3

  kfipdstrds pdbf vdadtfj `bjrdstfb, `jrifgcj rdfs ifnjrds cd kjodrturf `bjrdstfb kjgtguf

  sjord j pbfgfbtj d cd `bjrdstfs rnprnfs gfs pbfgknds cjs kursjs cauf (ODHBNGA dt fb.,

  ?==35 ?==45 ODHBNGA & ]NBBF_, ?==15 ODHBNGA dt fb., ?==15 JPD_ODKEdt fb., ?==>).

  Cdssf `jrif, gf rdanj [ub, f vfstf vdadtfj kfipdstrd ngcnkf kjgcnds kbnitnkfs

  `rnfs d sdkfs gj ]bdnstjkdgj Sfrcnj. Js cfcjs suadrdi qud jkjrrnfi rdpdtncfs adfcfs d

  tdipdrfturfs ignifs cd -6= K di idsds cd ngvdrgj. F tdipdrfturf icnf fgufb `jn,

  prjvfvdbidgtd, cd 4 f 1 K ifns `rnf cj qud gjs cnfs ftufns dgtrd ?0 inb d 61 inb fgjs F]

  (fprjxnifcfidgtd), nstj , curfgtd j pdrjcj cj btnij Ixnij Abfknfb - TIA (ODHBNGA

  & BNKHSD, 6>>1).

  Di Ojtukftu ([]), rdanstrjs cd pbdg d kfrvj di cdpsntjs cd kfodkdnrfs cd

  crdgfadi fougcfgtds di iftrnf jragnkf ngcnkfrfi uif kjodrturf vdadtfb prngknpfbidgtd

  cd kfipjs kji pjukjs dspfjs cd `bjrdstf suotrjpnkfb, kfrfktdrnzfgcj ui kbnif `rnj d sdkj

  curfgtd j pdrjcj abfknfb, rdanstrfcj cdscd ;= inb f 68 inb fgjs F], fprjxnifcfidgtd.

  Curfgtd dssd pdrjcj, qudnifcfs jkjrrdrfi gjs kfipjs d f rfrf prdsdgf cd F. fgaustn`jbnf

  ngcnkju uif tdipdrfturf cd, pdbj idgjs, 4 f 1 K idgjr qud f ftufb (ODHBNGA & BNKHSD,

  6>>1).

  [NVTDN_F (?==0) fprdsdgtf nipjrtfgtd pdsqunsf cf hnstrnf fiondgtfb cf `bjrdstf cd

  Frfukfrnf gf rdanj cd Ijgtd Pdrcd (IA), ftrfvs cf fgbnsd pfbngjbankf d sdcnidgtjbankf

  d cf kjiprddgsj cf cnginkf cfs iucfgfs fiondgtfns d kbnitnkfs kjij ofsd pfrf f

  vfbncfj d kjiprddgsj snstdiftnzfcf cd ijcdbjs, l fprdsdgtfcjs pjr jutrjs futjrds, qud

  dgvjbvdi j TIA d j Hjbjkdgj. F rdanj cd Ijgtd Pdrcd vnznghf rdf cd dstucj, sdgcj

  qud j trfofbhj fprdsdgtfcj pjr [NVTDN_F (?==0) rdprdsdgtf uif nipjrtfgtd rd`drgknf cf

  kjodrturf vdadtfb rdanjgfb di tdipjs pfssfcjs.

  J pdrjcj dqunvfbdgtd `fsd cj TIA dst kjgtncj gj ngtdrvfbj pfbngjbankj cf zjgf

  IJP6 (?=.8;= f 66.=== fgjs F]), kfrfktdrnzfcf pdbf fbtf kjgkdgtrfj cd pbdg cd

  dbdidgtjs tpnkjs cf Iftf cd Frfukrnf, tfns kjijFrfukfrnf, Inkjgnf, Iyrsngd, ]jcjkfrpus,

  [yipbjkjs, Fafrnstf d jutrjs. Js rdsubtfcjs suadrdi qud f vdadtfj drf `nsnjgjinkfidgtd

  ifns `dkhfcf qud f `bjrdstf ftufb cd pnghdnrjs qud kjord f rdanj ijgtfghjsf cd Ijgtd Pdrcd([NVTDN_F, ?==0).

  ]jr vjbtf cd 61 inb f 64 inb fgjs F] (ncfcd dxtrfpjbfcf, f pfrtnr cd cftfj kfbnorfcf),

  ngnknf-sd ui cdkbgnj arfcufb d kjgstfgtd cjs agdrjs Frfukfrnf, Inkjgnf, Iyrsngd,

  ]jcjkfrpus, ]rugus d Qdngifggnf, fj idsij tdipj di qud sd ngnknf ui fuidgtj cd

  Crniys d jutrjs dbdidgtjs qud sj dgkjgtrfcjs gf `bjrdstf ijcdrgf bjkfb. Sfb iucfgf gf

  kjipjsnj `bjrstnkf pjcd sd dxpbnkfcf pdbjs prjkdssjs gfturfns cd sukdssj dkjbankf

  cdskrntf pjr EBDNG (6>14). ]frf dstd futjr, `bjrdstfs kbifx cd Frfukfrnf pjssudikjipjsnds `bjrstnkfs cn`drdgtds, cd fkjrcj kji j dstanj di qud sd dgkjgtrfi. ]jrtfgtj,

  josdrvf-sd qud j fuidgtj dxprdssnvj cd ]sncnui (Iyrtfkdfd), Crniys, Nbdx d Qdngifggnf

 • 7/27/2019 Revista Eletrnica Bragantina On Line - Outubro/2013

  26/44

  Dcnj g ?3 Jutuorj/?=6;?4

  pjssfi rdprdsdgtfr dssd `dgidgj cd sukdssj. J kbnif suadrncj pdbf kjipjsnj

  pfbngjbankf dgkjgtrfcf gf zjgf IJP6 cd `rnj d incj ([NVTDN_F, ?==0).

  J pdrjcj suosdqudgtd, ju sdlf, f pfrtnr cd 66 inb fgjs F] (ncfcd dxtrfpjbfcf, f pfrtnr

  cd cftfj kfbnorfcf), kjrrdspjgcd `fsd `ngfb cj TIA d ngknj cd kjgcnds ifns qudgtds d

  incfs, j qud dvncdgknfcj bjkfbidgtd kji j cdkbgnj cd Frfukfrnf, Crniys, Iyrsngd,

  ]jcjkfrpus d ]sncnui. Sfb `fsd dst ngtdnrfidgtd kjgtncf gf zjgf pjbgnkf cdgjingfcf

  IJP? ([NVTDN_F, ?==0).

  J ngknj cf suozjgf IJP;o suadrd qud kjgcnds rdbftnvfidgtd ifns sdkfs

  jkjrrdrfi gj pdrjcj, kji ncfcd dxtrfpjbfcf cd 8 inb fgjs F], cdvncj fj dxprdssnvj

  fuidgtj cd dbdidgtjs cfs `fibnfs ]jfkdfd d Fstdrfkdfd, fbi cj agdrj Dryganui,

  fkjipfghfcjs pjr ui cdkrsknij cd dbdidgtjs cf @bjrdstf cd Frfukfrnf ([NVTDN_F,

  ?==0).

  Bjaj fps dssf `fsd, kjgcnds incfs d `rnfs sj rdstfodbdkncfs gf rdanj cd Ijgtd

  Pdrcd, pjr vjbtf cd ; inb F] (ncfcd dxtrfpjbfcf, f pfrtnr cd cftfj kfbnorfcf), ngcnkfcj pdbj

  rdtjrgj cjs dbdidgtjs cf @bjrdstf cd Frfukfrnf, fssni kjij cd [dbfangdbbf, Kyfthdf d

  Bykjpjcnui. nipjrtfgtd sfbndgtfr qud f ifgutdgj cf `bjrdstf cd Frfukfrnf, gf rdanj cd

  Ijgtd P