Teme licenta UTM 2012

of 16 /16

Embed Size (px)

Transcript of Teme licenta UTM 2012

 • 5/17/2018 Teme licenta UTM 2012

  1/16

  PSIHOPATOLOGIE PSIHANALITICA

  Propuneri fem e pentru realizarea LUCR4RII DE DIPLOMA

  Conf.univ.dr. Brindusa OR4$ANU

  1 . A fectu l2. Cadru l psihanalitic si Iirnita interna3 . Clivajul c a 1 11 eC a nis 1 11 primitiv de aparare4. Depresia5. Distructivitatea6. Fantasrnele paranoide7 . Homos ex ua lita te a8. Id ea lizarea ca m ecan ism primitiv d e a pa ra re9. Proicctial O .P ulsiu ni d e v ia ta , p ulsiu ni de moar t eI I.ReaJitate interna, r ea lit at e e xt er na1 2 . R e gis tr u! p sih os om a tic]3. Regresia14. Separarea15. Simbolizarea

 • 5/17/2018 Teme licenta UTM 2012

  2/16

  . .

  PSIHOLOGIE JUDICIARA

  ", " "Propuneri terne pentru realizarea LUCRARII DE DIPLOMALect. univ. drd. Oana l\1ATEESCU

  1. Cauzele psihologice ale persistentei comportamentului infractional.2. Problernatica psihologica a privarii de libertate si a recuperarii sociale a infractorului. X3. Influenta pedepselor de lunga durata asupra comportamentului condarnnatilor dupa eliberare.X4. Problematica psihologica a marturiei judiciare sia martorului. Reactivarea informatiei,5. Psihologia apararii in procesul judiciar.6. Furidamentarea teoretica a cornportamentului infractional.7. Aspecte ale terorismului ca fenomen complex, plurideterrninat. Studiude caz.8. Aspecte ale comportamentului infractional de furt, ca urmare a influentei factorilor psihosociali.'9, Problematica psihologica a privarii de libertate in cazul femeilor.

  ~. \,,~, Q' ," 12. Imaginea victimei in viziunea delicventilor. '

  "'.13. Ptocesul de socializare la adolescentii.delicventi ~inon-delicventi. X''14; Criminalitatea feminina. Conotatii victimogene si de asistenta sociala, X

  15. Influenta mediului penitenciarasupra delicventilor cu potential patologic preexistent. X

  10. Capacitatea testimoniala a minorilor.11. Deterrninatii psihosociale ale reeducarii minorilor delicventi.X

 • 5/17/2018 Teme licenta UTM 2012

  3/16

  METODOLOGIA CERCETARII PSIHOLOGICEPSIHOLOGIA COPILULUI ~I A ADOLESCENTULUIPSIHOLOGIA ADULTULUI ~I i\ VARSTNICULUI

  Propuner ierne pentru realizarea LlJCRARJI DE DIPLOMA.

  Prof.univ.dr. Margareta DINCA

  I. Extraversie-introversiesimodele de atasament2. Inteligenra (academica si emotionala) si modele parentale3. Supunerea angajata - baza socializarii si a soc i abi l it a t ii4. Jocul - fundament aJ dezvoltarii umane si al insertiei culturale5. Este umorul 0 caracteristica sociala-culturala sau temperarnentala6. Stilurile parentale ca baza al individuarii ~iintegrarii sociale7. Adoptia, un travaliu cornun al parintelui adoptiv si al copilului adoptat X8. Individuarea ca efect a conflictului eu farnil ia y9. Monoparentalitate materna $ i paterna, 0 analiza cornparativa10. Starea de bine (well-being) la varsta adultaI 1. Criza varstei de mijloc , diferente masculin - feminin12. Familia rnultigenerationala versus familernonogenerationala, caracteristici $ i efecte la nivelindividual

 • 5/17/2018 Teme licenta UTM 2012

  4/16

  Psihologie organizationala.Teme pentru lucrari de licenta. . .~1. Influenta conceptiei organizatorice asupra dimensiunilor psihosociale ale organizatiei.2. Determinantii psihosociali i socioculturali ai comportamentului organizational.3, Cercetare experimentala asupra factorilor care conditioneaza eficienta organizationala4. Tehnici de evaluare a eficientei (performantei) organizationale (studiu de caz).5. Strategii de recrutare si formare a personalului In diferitele compartimente ale unei

  organizatii (studiu comparativ, eventual combinat ell studiu de cat).6. Studiu asupra determinantilor profilului carierei profesionale in cadrul unei organizatii(culturale, militare, eeonomice, educationale, sportive etc.).7. Rolul motivatiei si aptitudinilor in formarea si evolutia cariei profesionale.8. Studiu asupra unor strategii de orientare a cariei profesionale.9. Influenta structurii organizationale asupra relatiilor interpersonale.10. Relatia dintre structura sociometries a unei organizatii ~iperformanta acesteia.11. Cercetare experimentala asupra factorilor determinanti ai motivatiei personalului.

  12. Relatia dintre structura comunicapei ~istructura socioafectiva ineadrul unei organizatii.13. Factorii perturbatori ai comunicatiei din cadrul unei organizatii date (studiu de caz).14. Influenta structurii microgrupurilor primare si secundare asupra perforrnanteiorganizationale (sau asupra comunicarii, relatiilor socioafective, motivatiei etc.).15. 0 strategie practica de proiectare, formare sau restructurare a grupurilor de muncadin cadrul unei organizatii (stu diu de caz sau studiu comparativ intre dona org.).16. Relatia dintre profilui stilului de conducere ~iperformanta organizationala.17. Determinanti psihosociali i socioculturali ai stilului organizational de conducere.18. Specificul conflictelor si starilor conflictuale din cadrul unei organizatii (studiu de caz).19. Factorii determinanti ai coeziunii organizationale ~iinfluenta acesteia supra performantei

  (sau asupra comunicarii, potentialului conflietual, relatiilor socioafective, motivatiei etc.),20. Relatia dintre gradul satisfactiei in rnunca i performanta organizationala,21. Relatia dintre stilul de conducere, climatul psihosocial $ i satisfactia in munca (sauperformanta individuals si de grup; studii de caz).22. Strategii practice de optimizare a climatului psihosocial in cadrul unei organizatii .23. Influenta factorilor psihosociali si organizationali asupra modalitatii de luare a deciziilor.24. Gestionarea resurselor umane in cadrul diferitelor tipuri de organizatii (studiu de caz).25. Strategii practice de interventie in cadrul organizatiilor (la nivel structural, functionalsau psihosocial.Nota: se poate alege oricare alta tenia care vizeaza direct san indirectproblematica organizationala.

  Prof univ. dr. D. Cristea

 • 5/17/2018 Teme licenta UTM 2012

  5/16

  PSIHOLOGIA EDUCATIEIPSIHOLOGIA CUPLULUI SI A SEXUALITATII

  Propuneri terne penrru realizarea LUCR~RII DE D JP LOM .4

  Lect.univ.dr. E lena A NG HE L STAN] LA

  1 . Dezvoltare a c rea tiv ita tii la scolarii m ic i p rin tehn ic i experien tia ie de grup2. Program de optim izare com portarnen ta la a cop iilor eu nivel c reseu t de agresivitate3. Elaborarea si validarea unu i se t de m etode si tehn ic i experien tia le de evalu are a siste rnu lu ifami l ia l4. Ident i f icarea mecanisrnelor deaparare Ia e op iii de varsta scolara m ica ce tre e prin divortulp ar in til or. E la bo ra re a unui program de su port si op tim izare personala .5. lde ntific are a c arac te ris tic ilor e om portam en tu lu i re la tional pare nta l-f ilia l 1 a e op iii c are m anife stsfobie scolara. Eleaborarea si va lidarea unu i program de intervcntie psihologica pentru copiisiparinti.6. Dezvol tarea comportamentului asertiv la adolescenti prin tehnici artterapeutice sipsihodrarnatice7. Stu d iu l p riv ind iden tif ie area d isfu nc tionalita tilor la n ive lu l re la tiilor paren ta l- filia le 1 aadolescentii proveniti d in f am iliil e m o no pa re n ta le8. Studiu l privind dinamica relatiei parental-fi liale la varsta adolescentei tarzii, Modalitatidram aterapeu tic e de in te rve ntie pe ntru op tim izare a c om portam en tu lu i re la tional a1 ac estora9. Elaborarea si validarea unu i program de optirnizare relational a adultilor p rin te hn ic iexpe ric ntia le de lu cru1 0 . E la bo ra re a ~i validarea unu i program de optirnizare cognitiva a persoane lor de varsta a tre ia1 1 . Stu d iu l cornparativ priv ind d inam ica re latie i de cup lu la adole sc ent: ~i p arin tii a ce sto ra1 2 . E la bo ra re a ~ivalidare a u nu i program de optim izare a capacitatilor de cornunicarc ~irelarionarela n iv elu l c uplu lu i p rin te hn ic i e xp erie ntia le13. Iden tif icarea pc rcep tiilor partene rilor eu priv ire la rolu rile de sex asum ate .;;iexe rc ita te in cup lu lm arita l - e fe cte p ozitiv e ~in eg ativ e as up ra dinarnicii interrelationale1 4. M asu rare a u ive lu lu i de sarisfac tie m arita l a la c up lu rile tinc re ~ire a lizarca unu i program dedezvoltare personala care s a aiba in atcnue cre$terea acestuia

 • 5/17/2018 Teme licenta UTM 2012

  6/16

  15. Identificarea factorilor favorizanti ;;1de rise ai disfuncrionalitatii maritale la adultul tanar ~iclaborarea ~i validare a u nu i program de optim izare .

  ,--:,.

 • 5/17/2018 Teme licenta UTM 2012

  7/16

  PSIHOLOGIE COGNITIV A

  . .- : - .Propuneri feme pentru r ealizarea LUCRARII DE 01 PLO:VIA.Lect.univ.dr. Dan iela D lJ lV IlTR lJ

  I. Analitic si holistic in procesarea fetelor umane2 . R epre ze ntare a holostic a a fe te ior umane3. Proccsarea limbajului. 0 perspectiva neo-conexionsta4. Perspectiva cognitivista asupra constiinteiS . Teorii asupra r ec u no as te rii c u vin te lo r rostite6. Memoria si teoriile uitarii. 0 pcrspectiva cognitivista7. Rationarea. Luarca de deciziilor complexe8. Transferul si transferabilitatea abilitatilor de a gandi critic9. Valorilc intelcctuale ~idispozitia de a gandi critic10. Dispozitia de a gandi critic, parte fundamental a a dezvoltarii gandirii critieeI I . Teorii ale producer i i limbajului12. lntelegerea limbajului. Teorii si modele13. Cognitie si dispozitie. Influenta afectivitatii asupra proceselor cognitive14. Sistemele mernoriei de lunga durata (memoria semantica, memoria episodica, memoriadeclarativa/non-declarativa, amnezia)15. Recunoasterea fetelor. Asiatici vs. Caucazieni.

 • 5/17/2018 Teme licenta UTM 2012

  8/16

  INFORMATICA PSIHOLOGICA

  Propuneri teme pen tru rea lizarea LU~RARli DE DIPLOMA-t-.

  Prof.univ.dr.Titi PARASCHIV

  1 . C on tribu tii p riv in d ap lic are a siste mc lor inforrnatice i n p s iho log ic . Psihornctria2 . Stu diu l serv ic iilor In te rne t pen tru psihologie . Terapia la d istan ta3. E piste mologia stiin te i ccntrata p e m o de l. M od elu J c ib crn etic o-p sih olo gic4. I de ntific are a le gilo r si p rin c ip ii l or ciberneticii in psihologie5 . S tu diu l o rg an is mu lu i uman ca sistem c ybe rn etic c om ple x6 . A n aliza o rg an is mu lu i uman c a siste m in form ation al, in stru ibil, ad ap ta tiv ~iautoorganizabil7. Contributii p riv in d rap ortu J d in trc individ ~i soc ie tate d in perspectiva psihoinformal ionala8. Stocarca informatiei 1 1 1 m em oria de lunga ~i de sc urta durata. Mecanism e biologice de stocare sigest ionare a cunoasterii9. Contributii privindcomunicarea , reflectarea si stru ctu ra d in pe rsp ec tiv a p sih ologie i10. Contributii priv ind sistem ele de reglaj biologic e c u au tore prod uc ere $ i importanta lor pe ntrupsihologie1 1. Adapta rea structurala si a cornportamentala. Mecanismele prelucrarii informat iei si rolu l lor12. Cunoastere si limbaj. Rolul l imbajelor in comunica re13. Functionarea neuronului b io lo gic $ i a rt if ic ia l. Sisteme exper t si neuroexpert14. Modela rea si s imularea evolutiei sistemelor socia le15. Considerati ip r iv ind p s ihoc ibe rn e t ic a16. Contributii p riv in d h om eostazia , inv atare a si e volu tia1 7. C ornp le xitatea si sinc rge tic a siste rne lor v ii1 8. Con tribu tii p rivind aplic area siste rnc lor in form atice in psihologie Mod elare a c ibe rn etic o-psihologica

  J 9. C ontribu tii priv ind stu diu l in te raqiu nilor f izic e, biologice ~isocia le20. C on tribu tii priv ind ne ociberne tic a gand irii

 • 5/17/2018 Teme licenta UTM 2012

  9/16

  PSIHOLOGIE ECONOMICA------------------------------------ ..---.--

  Propuneri teme pentru realizarea LUCRARII DE DIPLOMAProf.univ.dr. Viorel Iulian TANASE

  1 . Raspunsul consumatorului la calitatea produselor si serviciilor.2. Sernnificatia hranei In sovietatea conternporana.3. Comunicara non-verbala In reclame.4. Influenta sociala a gesturilor in publicitate.5. Raspunsul consumatorului la marca produsului ~i la pret,6. Atitudinea consumatorului roman fata de reclama.7. Efectele rolului marital asup,ra comportamentului consumatorului.8. Aspecte psihologice ale comportamentului de consum,9. ldentificarea comportamentului deceptiv al reclamei.10. Tehnici de influenta sociala utilizatein reclama.11. Factorii psihologici ai negocierii.12. Influente socio-ambientale asupra evaluarii alegerii.13. Influenta valorilor personale ~ia stilului ce viata asupra comportamentului consumatorului,]4. Evaluarea raspunsurilor emotion ale la stimulii initiati de piata.15. Influenta relatiilor interpersonale. ~ia legaturilor sociaIe asupra evaluarii alegerii.

 • 5/17/2018 Teme licenta UTM 2012

  10/16

  PSIHOLOGIA MUNCIIINTRODUCERE I N PSIHOLOGIA RESURSELOR UMANE

  ..~Propuneri teme pentru realizarea LUCRARII DE DIPLOMA

  Conf. univ. dr. Petru CRAIOV AN

  1. Trasaturile de personalitate dominante ale managerului performant (de succes)2. Identificarea tipurilor de motivatie prezentate la personaluI din societatea ...3. Influenta stresului asupra factorilor psihoprofesionali ai personalului din firma ......4. Managementul stresuluiin ........5. Putere ~iautoritate in sistemul. .....6. Comunicarea manageriala si managementul comunicarii la ..... :..7. Comunicarea organizationala in .8. Climatul organizational Ia .9. Cultura organizationala la ..10. Mahagementul carierei la .ll , Promovarea personalului la ..12~ Evaluarea ~i promovarea personalului la ......13. Relatia motivare-performantala ..... . ;14. Rolul motivarii in dezvoltarea carierei la .....15. Procesul de selectie a personalului la ......16. Recompensarea angajatilor ~ instrument de baza.in influenta eficientei activitatii firmelor17. Echitate si discriminare in Managementul resurselor umane18. Tendinte actuale in activitatea de selectie, recrutare si incadrare a personalului19. Evaluarea performantelor personalului - 0 provocare complexa pentru organizatiilecontemporane20. Studiu comparativ managementul romanesc versus managementul ......21. Tendinte in managementul administratiei pub lice22. Aspecte ale negocierii in afaceri in context intercultural23. Stiluri manageriale si cornpetente in management24. Rolul comunicarii manageriale in motivarea angajatilor25. Efectul schimbarii stilului de conducere asupra performantei organizationale

 • 5/17/2018 Teme licenta UTM 2012

  11/16

  26. Cauze ale conflicteloriri organizatii si metode de gestionare din perspectiva manageriala27. Evaluarea performantelor angajatilor in conditii de stres28. Influenta stresului ocupational asupra performantelor profesionale29. Eficientizarea selectiei managerilor din organizatiile bugetare/private prin evaluareapsihologica30. Eficienta activitatii departamentului de resurse umane in organizatiile private31. Deficientele evaluarii eu sursa multipla identificate In organizatiile traditionale32. Remunerarea contingents intre necesitate si realitate33. Performantele angajatilor si climatul organizational

 • 5/17/2018 Teme licenta UTM 2012

  12/16

  SUGESTIOLOGIE

  Propuneri teme pentru realizarea LUCR~RII DE DIPLO\lA

  Lect.univ.dr d.Valeutina NEAO:,U

  I . Efe c te le rehnic ilor de re laxare asup ra stre su lu i2. Abordari cognitive - comportamentale in depresie SI principii de conduita antistres3. Modalitati psihoterapeutice de abordare a persoanelor abuzate4. Modalitati de imbunatatire a comunicarii intre elevii de liceu 5 1 profesoriS . Identi ficare si psihoterapie in problernele anxios-depresive la adolescenti6. Identificare si psihoterapie in problemele anxios-depresive varstnici7. Stresul si efectele acestuia asupra pacientilor hipertensivi8. Efcctcle antrenamentului interpersonal asupra personalitatii elevilor9. Efcctele antrcnamentului cognitiv asupra personalitatii elevilorJ O. Rolul interventiei cognitiv-comportamentale in anxietatea generalizata11. Optimizarea comportamentala a tendintelor agresive prin metode experentiale la prescolari12. Imbunatatirea gradului de adaptare sociala a copiilor institutionalizati prin activitati ludiceJ 3. Desensibilizarea sistematica in agorafobie14. Abordari psihoterapeutice aletulburarilor de alirnentatie la tineri15. Abordari psihoterapeutice in situatii de criza16. Optimizarea mecanismelor de coping la adulti17. Modalitati de imbunatatire a relatiilor in grupurile de munca

 • 5/17/2018 Teme licenta UTM 2012

  13/16

  Psihologie sociala..,~Teme pentru lucrari de licenta.

  1. Particularitati ale utilizarii cercetarii operationale illpsihologia socials. Un model al cercetariioperationale aplicat In..... (se alege un anumit domeniu al cunoasterii si practicii psihosociale).

  2. Noi orientari teoretice illpsihologia sociala. Implicatii metodologice, experimentale si practiceale diferitelor orientari teoretice (structuralism, neobehaviorism, psihanaliza, simbolism etc.) ..

  3. Operatori psihosociali impl icat i inconstruirea realitatii sociale (efectul de nimb, falsul consens,activarea prealabila etc.).

  4. Atribuirea cauzalitatii in diferitele aspecte ale procesului de construire a realitatii sociale (sealege un anumit domeniu al realitatii sociale: relatiile interpersonale sau intragrupale,eiaborarea reprezentarilor sociale etc.).5. Unele particularitati ale disonantei cognitive in procesul construirii realitatii sociale (se alege unanumit domeniu, sau un anumit aspect a] realitatii sociale).

  6. Particularitati ale procesului de elaborare a reprezentarilor sociale privind ..... (se alege unanumit domeniu al vietii si practicii sociale)

  7. Rolul reprezentarilor sociale in cunoasterea si practica psihosociala,8, Cercetare privind relatia dintre particularitatile mediului psihosocial si profilul personalitatii

  copiilor (adolescentilor), a subiectilor eu deficiente intelectuale sau comportamentale s.a ..9. Analiza experimentala a raportului dintre persoana, eu ~iimaginea de sine la diferite categoriide varsta (co pilar ie, pubertate, ado Iescenta, tinerete, maturitate, senectute).

  10. Particularitati ale integrarii psihosociale a diferitelor categorii de persoane (cop iiiabandonati,persoane eu handicap sau bolnave, fosti detinuji, pensionari etc.).11 Dimensiuni psihosociale ale procesului de cunoastere interpersonala (cercetare experimentala).

  12. Factori psihosociali si socioculturali implicati illelaborarea imaginii de sine.13. Relatiile socioafective si cornunicarea interpersonala la diferite categorii de varsta, niveluri

  de scolarizare sau activitati profesionale (se alege 0 anumita categorie),14. Rolul factorilor de mediu (fizic, psihosocial sau sociocultural) asupra structurarii ~idezvoltariirelatiilor interpersonale la diferite categorii de varsta sau de alta natura.

  15. Particularitati ale cornunicarii si influentei socials incadruI grupurilor scolare, studentesti,militare, sportive, industria le etc. (se alege 0 anumita categorie de grupuri).

  16. Mass-media, comunicare si influent! sociala (cercetare experirnentala, studii de caz.).17. Manipularea In cadrul relatiilor sociale (procesele psihosociale implicate in cadrul

  diferitelor categorii de manipulare; mass-media $1 manipulaiea).18. Particularitati ale reclamei ca forma de comunicare ~i influenta socials (studii de cazpentru diferite categorii de reclame $i activitati de promovare a produselor).

  19. Particularitati ale procesului psihosocial de formare a opiniei publice. Rolul diferitelor categoriide factori in formarea opiniei publice (studii de caz)

  20. Conformism si deviants in cadrul diferitelor categorii de colectivitati (rurale-urbane, scolare-studentesti- profesionale ~.a.).

  21. Factorii de personalitate (de mediu) implicati in formarea comportamentelor nonconformiste,deviante sau delincventiale (studii de caz, cercetare experimentala).

 • 5/17/2018 Teme licenta UTM 2012

  14/16

  22. Formarea si evolutia relatiilor socioafective incadrul grupurilor scolare .studentesti,profesionale, formale- informale ~.a.).

  23. Relatia dintre comunicare, cunoastere interpersonala si preferinta sociometries in cadruldiferitelor categorii degrupuri (studii de caz).

  24: Factorii determinanti in formarea climatului psihosocial in cadrul diferitelor categorii degrupuri (scolare, studentesti, profesionale, religioase etc.).

  25. Congruenta structurilor si perforrnanta profesionala a grupurilor (cercetare experimentala.).26 Procesele psihosociale implicate in constituirea leadership-ului in cadrul diferitelor categorii

  de grupuri: scolare, militare, industriale etc (studii de caz).27. Relatia dintre profilul personalitatii liderului ~i stilul sau de conducere.28. Coeziune, conformism s i d e v ia n ts in cadrul microgrupurilor s c ol ar e ( st u de n te s ti ,

  profesionale, religioase etc.). Factorii psihosociali ~i de mediu care conditioneaza coeziunea29. Procese psihosociale implicate in structurarea organizatii lor profesionale, economice,

  culturale, mili ta te, religioase s.a . (se pot avea illvedere procesele socioafective, decomunicare s i i n fl u en ta ).

  30. Studiu de caz privind formarea $i evolutia multimilor gregare, psihologice sau cornunitare,31. Factorii determinanti inmanifestarea agresivitatii (violentei) in societatea contemporana

  (in familie, pe strada, Ininstitutii etc.).32. Mass-media si violenta in societatea contemporana (studii experimentale sau decaz).33. Particularitati psihosociale ale personalitatii delincventilor san persoanelor eli un

  comportament aberant.34. Profilul psihosocial $i sociocultural al credinciosilor practicanti, de diferite confesiuni.35. Particularitati psihosociale ale diferitelor categorii de secte; particularitati ale

  comportarnentului social al sectantilor (se alege 0anumita secta pentru studiu de caz).36. Dimensiuni $i aspecte psihogene ale vietii sociale; mediul social si sanatatea (cercetarea

  experimentala a diferi ti lor factori psihogeni; determinantii psihosociali ai sociopatiilor).37. Efectele psihosociale ale stresului in societatea contemporana: cercetare experimentala.38. Aspecte psihosociale ale viet i i conjugale contemporane; acomodarea in terpersonala ,

  disfunctiile ~iconflictele conjugale.39. Cauzele psihosociaie si socioculturale ale dezintegrarii familiilor insocietatea contemporana,40. Factori de personalitate ~i psihosociali care condi t ioneaza manifest area violentei conjugale.41. Determinantii psihosociali ai dinamicii vietii sex.uale la diferite categorii sociale: de varsta

  sau profesionale (cercetare experimentala sau studii de caz).42. Drogurile, sexul si violenta in societatea romaneasca contemporana: studiu de caz.43. Influenta unor factori ambientali asupra personalitatii si comportamentelor diferitelor categorii

  de subiecti .44. Strategii psihosociale privind optimizarea raporturilor om-natura-societate,

  Nota: Aceste teme au caracter de sugestie, studentii putand alege oricare alta temacare le este de interes, si care poate fi dezvoltata pe baza unui minim suportexperimental.

  Prof univ, dr. D. Cristea

 • 5/17/2018 Teme licenta UTM 2012

  15/16

  U\JIVERSITATEA TITU MAIORESCUFACULTATEA DE PSIHOLOGIE

  CR ITER II DE ELABORARE A LUCRAR II DE LJCENT A

  Lucrarea de licenta este un document scris, redactat de catre student sub indrumareaunui coordonator stiintific.

  Scopul lucrarii de lic en ta este punerea in evidenta a capac itatii studentului de a i n i r i a $ 1realiza in mod independent 0 lucrare acadernica ell semnificatie stiintifica, utilizand metodelede investigatie specifiee psihologiei .

  Continutul lucrarii de licenta1 . Pagina de titlu2. Rezumat (Abstract)3. Cuprins4. Introducerea5. Continutul lucrarii

  5.1. Cadrul teoretic al problemei studiate (cuprinde 2-4 cap. de abordare teoreticaasupra subiectului lucrarii de licente)

  5.2. Studiul experimental5.2.1. Obiectivele lucrarii5.2.2. Ipotezele studiuluiS .2 .3 . Metodologia studiului (motivarea alegerii metodelor, prezentarea

  acestora, pot fi utilizate atat metode calitative cat $i eantitative dar numai putin de doua metode)

  5.2.4. Prezentarea e san tionu lu i si apliearea probelor5.2.5. Interpretarea cantitativa si calitativa a datelor5.2.6. Analiza psihologica a rezultatelor

  6. Concluzii7. Bibliografie8. Anexe (acestea nu sunt numerotate)Specificatii tehnice pentru elaborarea lucrarii de Iicenta1. Lucrarea de.licenta va fi redactata in format A4, la un rand $ i jumatate distants, in

  font Times New Roman, marirnea literclor fiind de 12.2. Incadrarea in pagina va avea urmatoarele margini: stanga 3 em, dreapta 2 em,

  sus 2 em, jos 2 em.3. Numerotarea se va face ell cifre arabe, in partea de jos central a fiecarei pagini.4. TitluriJe eapitolelor se vor scrie ell font-uri de 16, titlurile subcapitolelor cu font-

  uri de 14, subpunctele cu font-uri de 12, numerotarea capitolelor si subcapito1elor se va facecu cifre arabe, dupa urmatorul model:

  - capitol: 1 . Mod el- subcapitol: 1 .1 . M od e1- subpunc t: 1 .1 .1 . Model

 • 5/17/2018 Teme licenta UTM 2012

  16/16

  5. Intrc titlurile capitolelor, subcapitolelor $ i textul acestora va f lasat un spatiu liber .6. Bibliografia va fi rc da cta ta du pa u rrnatoru l model:

  - nu me, in itia ls pre nu rne , anul aparit ie i lu crarii in parante za, titlu l lucrarii scriseu italic, e ditu ra , o ra su l.- ex.: Craiovan, M.P. , (2008), Psihologia muncii Ji a resurselor umane. Ed.Renaissance, Bucures t i .

  7. Pre cizare a su rse lor bibliografice In te xt se va face d up a u rm a to ru l model:- sursa bibliogra fica va f t recuta In text im edia r d up a citatul u tiiiza t, Inparanteza, mentionandu-se nume1e autorului, anul aparitiei lucrarii ~i paginauti Iizata.- ex. : (Craiovan M. P., 2008, P 150).- nu se utilizeaza citarea surselor bibliografice In subsoJul paginii.

  8. Fiecare grafic sau tabel va fi numerotat $ i insotit de un titJu sau 0 explicatie aacestuia.9. Prima pagina va contine urmatoarele clemente:

  - numele universitatii (pozitionat sus, central in pagina)- numele facultatii (sub numele universitatii)- nivelul de sustinele al lucrarii (lucrare de licenta)- titlul lucrarii- numele $1titlul didactic al coordonatorului- numele studentului- anul realizarii

  10. Rezumatul lucrarii va cuprinde 0 sinteza de maxim 400 de cuvinte, referindu-sela: obiectivele lucrarii, principalele fundamentari teoretice ale subiectului, metodologiautilizata ~iprincipalele rezultate ~i concluzii obtinute.

  11. Introducerea trebuie sa aduca un argument pentru alegerea subiectului lucrarii delicenta, va fi redactata In aproximativ 2-3 pagini. Se poate prezenta motivatia alegerii temei,se po ate prezenta sintetic situatia cercetarilor anterioare care surprind subiectul ales pentrulucrarea de licenta. Se pot analiza limitele sau calitatile studiilor anterioare fata de subiectulales si se pot prezenta perspectivele proprii de dezvoltare a temei lucrarii de licenta.

  12. Lucrarea de licenta trebuie redactata intr-un limbaj academic impersonal,caracteristic lucrarilor de cercetare. Ideile prezentate trebuie sa decurga logic 91 coerent dincele anterioare. Relatia dintre idei trebuie sa fie coerenta si clara. lntreaga lucrare trebuie s aaiba cursivitate, coerenta si cJaritate.

  13. Volumul lucrarii de licenta trebuie sa se incadreze intre 60-80 pagini. Proportiaintre tratarea teoretica $i cea experimentala sa fie de 50%.

  14. Pentru inscrierea la examenul de licenta fiecare student va completa 0 declaratiede originalitate asupra continutului lucrarii de licenta (cf. OM nr. 4033112.04.2011, vezi anexa1).