TH£†SE - TEL Ferrer, don Domingo Gastel, don Martin Daniel, don Johan Capel, Johanet...

download TH£†SE - TEL Ferrer, don Domingo Gastel, don Martin Daniel, don Johan Capel, Johanet fil don Pere iouen

of 329

 • date post

  27-Sep-2020
 • Category

  Documents

 • view

  1
 • download

  0

Embed Size (px)

Transcript of TH£†SE - TEL Ferrer, don Domingo Gastel, don Martin Daniel, don Johan Capel, Johanet...

 • THÈSE En vue de l'obtention du

  DOCTORAT DE L'UNIVERSITÉ DE TOULOUSE

  Délivré par L'Université Toulouse 2

  Discipline ou spécialité : Sciences du Langage

  Présentée et soutenue par Louis Grangé

  Le 1er décembre 2012

  Une scripta occitane dans la Navarre médiévale

  (XIII-XIV siècles) Formation

  et fonctionnement

  Annexe VIII

  JURY

  Michel Banniard, professeur UTM et EPHE (examinateur)

  Philippe Martel, professeur Université de Montpellier III (rapporteur)

  Patrick Sauzet, professeur UTM (directeur)

  Alain Viaut, chargé de Recherche HDR CNRS Bordeaux (rapporteur)

  École doctorale : CLESCO

 • ANNEXE VIII Dans les documents présentés les références des diplômes originaux sont écrites en gras. Les parties écrites dans une autre langue que l'occitan sont en italique gras.

  Documentos navarros en lengua occitana

  DNLOS1-1225

  In nomine Domini. Aquesta es carta e remembraça de la compra de la una part con lo riuo que... et de l'altra part es prop de las estacas ...... dre del molin draper del rei, tot entegrament ...... mas parez assi com estan en raçon que pertaynen ad aquel ortal e ... poblat del cel entro ad abisme, con ... nes nengun teteniment ...... als ... et XXV soltz de sanchetz ...... nin ...... de ...... fuer que este ...... Sancho et de ...... Arnalt Bos et ... post ... fillo del merino, Don ...... bispe de Sangossa ... pelan de Sant Çaluador, e don ......Esta com para fo feyta en lo mes de julii die Apollinaris martyris, sub era Mª CCª LXª IIIª. Regnante don Sancho per la gracia de Dios en Nauarra. Don Remiro per la gracia de Dios bispe en Pampalona. Don Sancho Ferrandez por mano del rei senior en Casteillon e en Sangossa la ueilla. Don ...... alcale e baille del rei en Sangossa. Don Johan de ... ondela amirat. Don Johan capelan de Sant Çaluador de Sangossa escriuio esta carta e fizo este signe.

  DNLOE2-1232

  Est es translat ben e lealment saquat de mot a not sens mas e sensmeyntz de la carta principal, lo tenor de la qual es tal que se segue: In Christe nomine amen. Esta es carta d'aquela vinna e çimaquera con sa peirera que compraren los .XII. juratz d'Estela pera obs de tot lo conseil d'Estela de Katerina, filla de don Guillem Ladron que fu, per .CC. et .XX. soltz de la moneda del rei don .S. de Nauarra, et essobre tot ço donaren els per compliment de aliara .X. soltz d'esta moneda sobrescripta. Et es esta vinna e çimaquera con sa pereira en la perroquia de Sant Nicholau d'Estela, deius Çalatambor, de prop la vinna e çimaquera de la sobredita Katherina et de prop lo mur del valadar de Sant Nicholau, et ten de la via publiqua que ua al quastel iusqua a la paret vieilla del mur de Çalatambor que es de part de sus. Esta vinna e çimaquera sobrescripta con sa peirera sobredita entegre, con totz sons dreitz et sas perthenenças de herm et de poblat et d'entradas et de issidas compraren els solta et quita et deliura sens ningun entredit et sens ningun embarc et sens ningun retheniment et sens ninguna mala uoç et sens nengun mal engan, assi com ten de abisme entro al cel. Et assi son d'aquo

 • fermes de saluetat d'aquesta compra sobredita salua far don Domingo Climent e Johan Climet son nebot que la fagan bona et franqua et solta et quita de totz los omes et las fem nas del segle fora lo rei. Sabuda cosa es que quant esta compra fu faita eran .XII. juratz d'Estela nomadament qui firen esta compra pera obs de tot lo conseil d'Estela don Pontz de Morlans lo mayor et don Remon Tibalt, don Gil Pela vilan, don Bernart Brun de Morlans, don Aynart, don Pere Caluet et don Pere Santz d'Arguinariz, don Domingo de Bara, don Sancho d'Arroniz lo merçer don Pere d'Estela peleter, don Lop Arnalt, don Domingo çereler. Et en aquel logar o esta carta fu faita se tengui per pagada aquela uendedera sobrenompnada d'aquest auer sobrescript deuant aquels bons omes qui ali furen per testimonis. Testimonis son vededors et odidors qui en aquel logar furen don Remon Felip et don Domingo Cothel, don Remon Sofrainnon, don Saluador de Urbiola et don Johan Ferrer, don García Flecher, don Remon Ferrer, don Domingo Gastel, don Martin Daniel, don Johan Capel, Johanet fil don Pere iouen omne; e assi adtorgaren se per testimonis. Regnant lo rei don Sancho en Nauarra. Don Peidro Remirez bispe en Pampalona. Don Martin Santz de Nogarol tenent lo castel d'Estela per man del rei. Lorentz de Vilatorta ali alchaiet. Don Johan Gil d'Estela arqualde. Don Guillem escriuan et don Lop de Raytça eschantian, bayles en Estela. Martin de Cholantes sayon. Esta carta et compra fu fayta .XXV. dias el mes de setembre, sub era .Mª. CCª. LXXª. Pere Vidal d'Açagra me scriui e aquest signe fezi et en aquel logar fu et es testimoni.

  DNLOPR3-1235

  De casis quas emit P. de Duime, senescallus, de Aluira, uxor qui fuit Petri de Gomaç. Conocida cosa sia a totz omes, ad aquels qui son et son per uenir, que io don Ponç de Duyme, senescal de Nauarra, comprei las casas de dona Aluira, que fu muiller de don Peidro de Gomaç et de los fillos para don Thibalt rei de Nauarra, et estas casas son en la Puent de la Reina, et tenen de luengo de la maior poblada de los rumeos ata la rua poblada de la Nauarraria, et en aquella dreitura el celer de la rua poblada de la Nauarraria ata el muro de la uilla, las costaneras de las casas son de la una part teniendo a la casa don Arnalt Peire et de don .P. de Aluernia, et la otra costanera se ten a la casa del rei meisme, et las costaneras del celer son de la una part teniendo al truillar de don .P. de Aluernia de Pampallona et la otra costera se ten al corral de Martin de Ouanos, lo qual dona Aluira diç que es son. El preci de estas casas es .II-. soltz de sanchetes , del qual precio et de aliar se tenieron dona Aluira et sos fillos por pagados. Fermes que metieren dona Aluira et sons filz, ço es a saber don J. Periz et Martinet et Enequot son ad obos del rei, don Pere Alaman, don Esteuan Milian. Testes et audidores son los iuratz del Pont de la Reyna, ço es a saber don Martin Guillem et don Orti peleter et don Bertelin et don Johan de Larraga et don Domingo de Artaçu et don .P. Yçuco. Aquetz son los iuratz et altres bons omes, don Marti d'Aluaro et don .B. Galter et don P. Maqua lo merin et don .P. Sanç mercer et don .P. Martinet de Arguinariç et don García Peritz de Gomacen et don Guillem cridador et don Johan de Jaqua qui me scripsit, viernes .XVIº. die marcii anno Domini .Mº.CCº.XXXº.IIIIº. Et don Odas de Castel et don Martin de

 • Guelbençu recebiren es firmes en uoç del rei et firen a detz sobreditz omnes testimonis qui en esta carta son escriptz.

  DNLOPR4-1235

  In Dei nomine. Sabuda causa sia a totz omes que io don .P. Remirez per la Deus gracia bispe de Pampalona, autorguei et uengui de manifest que deuei ad uos mon seinnor don Tibalt rei de Nauarra, .XII. milia .DC.LX.VI. soltz .VIII. diners de bons sanchetz, e aquo uos deuei sabudament per mil kafiz de forment que io en agui, dont ben per paguat me tengui. Et per aquetz deuanditz .XII. milia .DC.LX.VI. soltz .VIII. diners de sanchetz io lo sobrenomnat don .P. Remirez bispe de Pampalona ei uos donat fidanças et deutors et paguadors cum mi meteis ensemble quiscadun per lo tot don Martin Periz l'arciagne de la Taula et don Hyenego de Sotirana l'arciagne de Santa Gemma et don Martin Martinez de Subiça et don .J. Martinez mon chanceler et don Sancho Martinez de Çaualça et don .G. Peritz d'Oilloqui et don Martin Alaman et don .P. Garceitz d'Eussa. Terme es ad aquesta primera festa de San Miquel qui uen que io lo deuantdit bispe don .P. Remirez et nos totz los sobrenomnatz fidanças et deutors et pagadors deuem paguar per solt quadun lo tot planamente et en patz aquetz deuanditz .XII. milia .DC.LX.VI. soltz .VIII. diners de sanchetz ad uos nostre seinnor don .T. rei de Nauarra o ad tot lo uostre comandement. Aquestas fidanças recebi don .P. Bonel a obs de nostre seinnor lo rei de Nauarra. Et nos totz los sobrenomnatz fidanças emes fidanças et deutors et paguadors per aquest sobrenomnat auer quadun per lo tot ad uos nostre seinnor don .T. rei de Nauarra sobre totas quantas causas que nos auem en tot lo regne de Nauarra. Et io don .P. Remirez bispe de Pampalona ei donat en peintz et en tenença per aquest deuantdit auer ad uos mon seinnor don .T. rei de Nauarra aquels meus palacis uieiltz que io ei en la ciptat de Pampalona entegrament con totas sus apertenenças, sabudament los quals palacis son clamatz los palacis de la glesia de Ihesu Crist. Ad maior confirmacion et segurtat d'esta causa io lo deuant dit don .P. Remirez bispe de Pampalona et nos los sobrenomnaz arciagnes auem mes nostres sayels pendentz en aquesta carta. De totas aquestas sobrenomnadas causas son testimonis et audidors et ueedors qui clamatz et presentz furen el loguar don Pedro Iohanis lo capelan del bispe, don Martin Periz d'Eussa, don .J. Dauid, don .J. Helias, don Paschal Beatça, don Esteuen Chico, don .J. Cofier. Era .Mª. CCª. LXXª. IIIª. el mes martz.

  DNLOPa5-1236

  Sabuda cosa sia a totz homnes, als qui son presentz et als qui son per uenir, que esta es carta de remenbraça de la conposition que faziren los .XX.ze. de la cibdat de Pamplona et los .XII.

 • de la poblaçion de Sant Nicholau sobre ço que auien clams los uns dels altres dels chapitels que son entre las dos vilas. Doncs conuen a saber que los .XIIze. de las dos vilas sobrescriutas se son adobatz amoralmente et a volontat de las dos partidas, en tal manera que aquetz dos chapitels sobrescriutz sien per mey comunals totz temps d'aquest dya en auant de las dos vila