अन्तर्राष्ट्रि...

12
ESCOLA BÁSICA E SECUNDÁRIA PASSOS MANUEL AGRUPAMENTO DE ESCOLAS PASSOS MANUEL अ᭠तᭅय िᱮहᱨक लि िित मिᭅदᭅक Versão em nepalês

Transcript of अन्तर्राष्ट्रि...

Page 1: अन्तर्राष्ट्रि ...aepassosmanuel.pt/wp-content/uploads/2019/guia_boas... · 2019. 12. 2. · Escola do 1º Ciclo e Jardim de Infância Luísa Ducla Soares

ESCOLA BÁSICA E SECUNDÁRIA PASSOS MANUEL

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS PASSOS MANUEL

अन्तर्राष्ट्रिय ष्ट्रिद्यरर्थीहरूकर

लरष्ट्रि स्िरित मरिादर्ाक

Versão em nepalês

Page 2: अन्तर्राष्ट्रि ...aepassosmanuel.pt/wp-content/uploads/2019/guia_boas... · 2019. 12. 2. · Escola do 1º Ciclo e Jardim de Infância Luísa Ducla Soares

2

Agrupamento de Escolas Passos Manuel मर स्िरित छ

समरन ष्ट्रिद्यरलय समहूसिँ सिँ सम्बष्ट्रन्ित 6 िटर ष्ट्रिद्यरलयहरू छन:्

Escola Básica e Secundária Passos Manuel (मखु्य ष्ट्रिद्यरलय)

Escola do 1º Ciclo e Jardim de Infância Gaivotas

Escola do 1º Ciclo e Jardim de Infância Luísa Ducla Soares

Escola do 1º Ciclo e Jardim de Infância Maria Barroso

Escola do 1º Ciclo e Jardim de Infância Padre Abel Varzim

Escola do 1º Ciclo e Jardins de Infância São José

Lisbon को र्हर् नक्सरमर आफ्नो ष्ट्रिद्यरलय फेलर परनुाहोस।्

Page 3: अन्तर्राष्ट्रि ...aepassosmanuel.pt/wp-content/uploads/2019/guia_boas... · 2019. 12. 2. · Escola do 1º Ciclo e Jardim de Infância Luísa Ducla Soares

3

Escola Básica e Secundária Passos Manuel मर 800 ष्ट्रिद्यरर्थी, 120

ष्ट्रर्क्षक र् तपरईंलरई सिैं मद्दत िन ेइच्छर भएकर अन्य कमाचरर्ी छन्।

ष्ट्रनदरे्क

João Paulo Leonardo

सहरयक ष्ट्रनदरे्क

Isabel Borges

स्कूलमर तपरईलरई िरैे् महत्िपरू्ा लरग्न ेव्यष्ट्रिको नरम लखे्नहुोस्

PIEI संयोजक ___________________________________________________

कक्षर ष्ट्रनदेर्क ____________________________________________________

ििा प्रष्ट्रतष्ट्रनष्ट्रि ________________________________________

ििा उप-प्रष्ट्रतष्ट्रनष्ट्रि ___________________________________________

_________________________________________

_________________________________________

_________________________________________

_________________________________________

_________________________________________

_________________________________________

_________________________________________

_________________________________________

Page 4: अन्तर्राष्ट्रि ...aepassosmanuel.pt/wp-content/uploads/2019/guia_boas... · 2019. 12. 2. · Escola do 1º Ciclo e Jardim de Infância Luísa Ducla Soares

4

ष्ट्रिद्यरलय सिेरहरू

GAAF ष्ट्रिद्यरर्थी र् परर्िरर्हरूकर लरष्ट्रि मरिादर्ाक र् मद्दत

यहरँ, हरम्रो मनोिैज्ञरष्ट्रनक र् सरमरष्ट्रजक सेिर प्ररष्ट्रिष्ट्रिज्ञहरूले तपरईं र् तपरईंको

परर्िरर्लरई तपरईंले सरमनर िने केही करिनरई र् समस्यरहरूमर मद्दत िनुाहुनेछ।

सोमबरर्दषे्ट्रि र्ुक्रबरर्सम्म

08h00 – 12h00

14h00 – 16h00

GME ष्ट्रिद्यरलय मध्यस्र्थतर करयरालय

यहरँ, ष्ट्रिद्यरलय मध्यस्र्थतर टोली (मनोिैज्ञरष्ट्रनक, ष्ट्रर्क्षक र् ष्ट्रिद्यरर्थीहरू) ले

ष्ट्रिद्यरलयमर तपरईंसँि हुनसके्न कुनै पष्ट्रन द्वन्द्वको सरमनर िनामर मद्दत िनेछ।

ASE सरमरष्ट्रजक सिेरहरू

Direção ष्ट्रनदरे्कको करयरालय

यहरँ, ष्ट्रिद्यरलयको ष्ट्रनदरे्क, सह-ष्ट्रनदरे्क र् उहरँहरूकर सहरयकहरूले

तपरईंलरई ष्ट्रिद्यरलय जीिनसिँ सम्बष्ट्रन्ित कुनै पष्ट्रन महत्त्िपूर्ा समस्यरको

सरमनर िनामर मद्दत िना सकु्नहुन्छ।

स्कूल सरमरष्ट्रजक समर्थान यहरँ तपरईं स्कूल आपूर्ता र् िरनर को लरिी समर्थान प्ररप्त

िना सकु्नहुनेछ।

सोमबरर् र् बुिबरर्

10h00 – 12h30

मङ्िलबरर्, ष्ट्रबहीबरर्, र्ुक्रबरर्

14h30 – 16h30

Page 5: अन्तर्राष्ट्रि ...aepassosmanuel.pt/wp-content/uploads/2019/guia_boas... · 2019. 12. 2. · Escola do 1º Ciclo e Jardim de Infância Luísa Ducla Soares

5

हरम्रो ष्ट्रिद्यरलयमर तपरईंलरई दषै्ट्रनक मरिादर्ाक र् सहरयतर प्रतरस्ि िन ेिरैे् सहरयतर सिेरहरू छन।्

PBX

यहरँ, तपरईंले ष्ट्रिष्ट्रभन्न प्रकरर्कर जरनकरर्ी प्ररप्त िना सकु्नहुन्छ: कक्षरकोिरहरूको

स्र्थरन; समयतरष्ट्रलकर, ष्ट्रर्क्षकको सम्पका ; र् आकष्ट्रस्मक अिस्र्थरमर, कमाचरर्ी

तपरईंकर अष्ट्रभभरिकहरू िर िुरूहरूलरई सम्पका िना सक्षम हुनुहुनेछ।

सोमबरर्दषे्ट्रि र्ुक्रबरर्सम्म

8h00—18h30

BE/CRE ष्ट्रिद्यरलयको पसु्तकरलय, स्रोत केन्र

तपरईंले केही ष्ट्रिद्यरलयकर असरइनमेन्टहरू िनाको लरष्ट्रि यो सुष्ट्रििर प्रयोि िना

सकु्नहुन्छ, कम््युटर्हरू प्रयोि िना, पढ्न र् िेल्न सकु्नहुन्छ। तपरईंले ष्ट्रप्रन्टर् र्

फोटोकष्ट्रपयर् पष्ट्रन प्रयोि िना सकु्नहुन्छ।

Papelaria स्टेर्नर्ी र् ष्ट्रप्रष्ट्रन्टङ कक्ष

यहरँ, तपरईंले आफ्नो ष्ट्रिद्यरर्थी करर्ालरई पैसरले चरजा िना, ष्ट्रिद्यरलयकर

आपूर्ताहरू िरर्द िना, ष्ट्रिद्यरलय मेनुमर भएको कुर्र हनेा र् िरद्य आर्क्षर् िना

र् प्रष्ट्रतष्ट्रलष्ट्रपहरू बनरउन सकु्नहुन्छ।

सोमबरर्दषे्ट्रि र्ुक्रबरर्सम्म

08h00 – 12h00

13h00 – 16h00

Centro de Apoio à Aprendizagem

अध्ययन सहरयतर केन्र

यहरँ, ष्ट्रिद्यरर्थीहरूल ेआफ्नर अध्ययन करिनरईहरूमर सहरयतर फेलर परना

सक्छन्।

Page 6: अन्तर्राष्ट्रि ...aepassosmanuel.pt/wp-content/uploads/2019/guia_boas... · 2019. 12. 2. · Escola do 1º Ciclo e Jardim de Infância Luísa Ducla Soares

6

BAR ष्ट्रिद्यरर्थीहरूको प्रष्ट्रतक्षरलय

यहरँ, तपरईंले दिू, स्यरण्र्ष्ट्रिच र् अन्य प्रकरर्को िरनर िरर्द िना सकु्नहुन्छ

तर् परिहरूको बीचमर हुने ष्ट्रिश्ररमहरूको अिष्ट्रिमर मरत्र।

सोमबरर्दषे्ट्रि र्ुक्रबरर्सम्म

08h00 – 12h00

14h00 – 16h00

Refeitório क्यरष्ट्रन्टन

यो तपरईंले आफ्नर सहपरिी र् सरर्थीहरूसँि िरजर िरन सके्न स्र्थरन हो।

तपरईं आफूले िरनर िरनुभन्दर अष्ट्रिल्लो ददनमर आफ्नो िरजर आर्क्षर्

िनुापछा।

सोमबरर्दषे्ट्रि र्ुक्रबरर्सम्म

12h00 – 14h00

Sala Multiusos बहु-प्रयोि कक्ष

यहरँ, तपरईंले आफ्नर सहपरिी र् सरर्थीहरूसँि पढ्न, िेल्न र् समय ष्ट्रबतरउन

सकु्नहुन्छ।

Secretaria ष्ट्रिद्यरलयको प्रर्रसष्ट्रनक करयरालय

यहरँ, हरम्रो प्रर्रसष्ट्रनक कमाचरर्ीले तपरईं र् तपरईंको परर्िरर्लरई ष्ट्रिष्ट्रभन्न

प्रर्रसष्ट्रनक आिश्यकतरहरू (नरमरंकन, जरँच, प्रमरर्पत्र र् िेरै् अन्य कुर्रहरू)

मर पहुचँ िर्रउन मद्दत िना सकु्नहुन्छ।

सोमबरर्, बुिबरर्, र्ुक्रबरर् 09h30 – 12h00

मङ्िलबरर् र् ष्ट्रबहीिरर् 14h00 – 16h00

Page 7: अन्तर्राष्ट्रि ...aepassosmanuel.pt/wp-content/uploads/2019/guia_boas... · 2019. 12. 2. · Escola do 1º Ciclo e Jardim de Infância Luísa Ducla Soares

7

Atividades Extracurriculares अष्ट्रतरर्ि

हरम्रो ष्ट्रिद्यरलयल ेतपरईंलरई कक्षर बरष्ट्रहर् केही अष्ट्रतरर्ि दक्रयरकलरपहरू प्रस्तरि िछा।

Desporto Escolar ष्ट्रिद्यरलयकर िेलकूदहरू Clube do Teatro ष्ट्रर्थएटर् क्लब

Clube das Ciências ष्ट्रिज्ञरन क्लब Clube da Horta बिैंचर सम्बन्िी क्लब

Clube da Robótica र्ोबोरटक्स क्लब

Music Club सिंीत क्लब

त्यहर ँअन्य अष्ट्रतरर्ि दक्रयरकलरपहरू छन।् ष्ट्रतनीहरूमर सहभरिी हुन, र्थप जरनकरर्ीको लरष्ट्रि आफ्नो कक्षरको

मखु्य ष्ट्रर्क्षक (Director/a de Turma) लरई सोध्नहुोस।्

Page 8: अन्तर्राष्ट्रि ...aepassosmanuel.pt/wp-content/uploads/2019/guia_boas... · 2019. 12. 2. · Escola do 1º Ciclo e Jardim de Infância Luísa Ducla Soares

8

पष्ट्रछ

ल्लो

पष्ठ

मर

मरष्ट्र

र्थ-उ

ष्ट्रल्ल

ष्ट्रित

सब

ैस्र्थ

रलहरू

को

स्र्थरन

हने

ुाहोस

।्

प्रि

र्

Page 9: अन्तर्राष्ट्रि ...aepassosmanuel.pt/wp-content/uploads/2019/guia_boas... · 2019. 12. 2. · Escola do 1º Ciclo e Jardim de Infância Luísa Ducla Soares

9

प्रि

र्

Page 10: अन्तर्राष्ट्रि ...aepassosmanuel.pt/wp-content/uploads/2019/guia_boas... · 2019. 12. 2. · Escola do 1º Ciclo e Jardim de Infância Luísa Ducla Soares

10

Cartão de Estudante ष्ट्रिद्यरर्थी करर्ा

ष्ट्रिद्यरलय िर्ाको सरुुिरतमर, तपरईंको कक्षरको मखु्य ष्ट्रर्क्षकल ेतपरईंलरई आफ्नो व्यष्ट्रिित ष्ट्रिद्यरर्थी

करर्ा उपलब्ि िर्रउन ुहुनछे।

तपरईंले त्यसलरई हर्रउनु िर ष्ट्रबिरनुा हुदँनै।

तपरईंले ष्ट्रिद्यरलयमर प्रिेर् िदरा िर छोड्दर त्यसलरई ष्ट्रिद्यरलय कमाचरर्ीलरई पेर् िनुापछा।

तपरईंले ष्ट्रिद्यरलयमर आफूलरई आिश्यक परे्को कुनै पष्ट्रन िस्तु िरर्द िनाको लरष्ट्रि ष्ट्रिद्यरलय आपूर्ता करयरालयमर त्यसलरई

पैसरले चरजा िनुापछा।

Caderneta do aluno अष्ट्रभभरिक सञ्चरर् नोटबकु

तपरईंको अष्ट्रभभरिक सञ्चरर् नोटबकु भनकेो अष्ट्रभभरिक/िरुू र् ष्ट्रर्क्षकहरूबीच िरर्न ेसञ्चरर्को मरध्यम

हो। यो परचँौं, छैिौं, सरतौं, आिौं र् निौं िर्ाकर कुन ैपष्ट्रन ष्ट्रिद्यरर्थीको लरष्ट्रि आिश्यक हुन्छ। तपरईंल े

यसलरई हरे्क समयमर आफूसिँ र्रख्नपुछा।

Page 11: अन्तर्राष्ट्रि ...aepassosmanuel.pt/wp-content/uploads/2019/guia_boas... · 2019. 12. 2. · Escola do 1º Ciclo e Jardim de Infância Luísa Ducla Soares

11

Direitos e Deveres dos alunos

ष्ट्रिद्यरर्थीहरूकर अष्ट्रिकरर् तर्थर उत्तर्दरष्ट्रयत्िहरू

Direitos अष्ट्रिकरर्हरू

तपरईंसिँ ष्ट्रनम्न कुर्रहरूको अष्ट्रिकरर् छ...

कक्षरकोिर ष्ट्रभत्र िर बरष्ट्रहर् सबै अध्ययन सम्बन्िी दक्रयरकलरपहरूमर सहभरिी हुने।

आफ्नर ष्ट्रिरे्र् आिश्यकतरहरूकर अनसुरर् अध्ययन सहरयतरबरट लरभ प्ररप्त िने

ष्ट्रिद्यरलयमर सबैजनरद्बरर्र सम्मरष्ट्रनत हुन े(सहपरिी, ष्ट्रर्क्षक, अन्य कमाचरर्ी)।

आफूसँि कुनै समस्यर बररे् दषु्ट्रििर भएको जुनसुकै बेलरमर सुने्न र् सूष्ट्रचत हुने

Deveres उत्तर्दरष्ट्रयत्िहरू

तपरईंल ेष्ट्रनम्न करयाहरू िनुापछा...

कक्षर र् अन्य आिश्यक ष्ट्रिद्यरलय दक्रयरकलरपहरूमर सिैं उपष्ट्रस्र्थत हुनुपछा (तपरईं ष्ट्रिद्यरलयमर कुने पष्ट्रन करर्र्ले

िदरा उपष्ट्रस्र्थत हुन सकु्नहुन्न भने, तपरईंकर अष्ट्रभभरिकहरू िर िुरूहरूले सिैं उष्ट्रचत रूपमर तपरईंको अनुपष्ट्रस्र्थष्ट्रतको

करर्र् दिेरउनुपछा)।

समयमर आउनुपछा।

ष्ट्रिद्यरलयमर सबैजनरलरई सम्मरन िनुापछा (सहपरिी, ष्ट्रर्क्षक, अन्य कमाचरर्ी)।

प्रत्येक कक्षरमर आिश्यक सब ैसरमग्रीहरू ल्यरउनुपछा।

सम्मरनपूिाक र् ध्यरनपूिाक सरमरन्य स्र्थलहरू र् कुनै पष्ट्रन ष्ट्रिद्यरलयको उपकर्र् प्रयोि िनुापछा।

सिैं आफ्नो ष्ट्रिद्यरर्थी करर्ा र् व्यष्ट्रिित ष्ट्रिद्यरलयको नोटबुक ल्यरउनुपछा।

Page 12: अन्तर्राष्ट्रि ...aepassosmanuel.pt/wp-content/uploads/2019/guia_boas... · 2019. 12. 2. · Escola do 1º Ciclo e Jardim de Infância Luísa Ducla Soares

12

www.aepassosmanuel.pt

Travessa do Convento de Jesus

1249-027 Lisboa

Tel. 213955191

हरम्रो ष्ट्रिद्यरलय तपरईंको िुसी र् सफल ष्ट्रिद्यरलय िर्ा

सुष्ट्रनष्ट्रित िना प्रष्ट्रतबद्ध र्हकेो छ।