Laudos e Perícias

download Laudos e Perícias

of 68

Embed Size (px)

Transcript of Laudos e Perícias

 • 8/2/2019 Laudos e Percias

  1/68

 • 8/2/2019 Laudos e Percias

  2/68

  DLKE^I_D HE\MA

  Zifsaioijm|! ezjam|eje| e ziz~efm~i{m| m s|~ijm sm|m eamld|mdne amundz se|ijimiz ne ibzmaul|inmne7

  Ezjam|eje| zdl|e m m~umd ezsejoijm nd Ebheb`ei|d neZehu|mbm nd ^|mlma`d bm eamld|md ndz Amundz ^jbijdznmz Jdbniez Mflieb~miz nd ^|mlma`d A^JM "

  DLKE^I_DZ EZSEJOIJDZ Ineb~ioijm| B\z! Sd|~m|imz! Aeiz"""(JA^! JSJ! JO! Z^O! ^Z^! """)

  \eamjidbm| M~ivinmnez e Dse|mez Ibzmaul|ez7

  Neoibid sm|fe~|dz sm|m eb}umn|mfeb~d nm epsdzid mdzmheb~ez bdjivdz Sd|~m|im :"$80! F^E)

  Od|fuamd ne }uezi~dz e |d~ei|d lzijd sm|m m od|fmai{md ems|ezeb~md nd A^JM^ e SSS"

 • 8/2/2019 Laudos e Percias

  3/68

  Nioijuanmne nm jdfs|eebzd ndz mheb~ez bdjivdz zmnendz ~|mlma`mnd|ez7

  Zdfeb~e msz m eamld|md nm Se|jim ^jbijm }ue ze|djdfs|dvmndz m~|mvz ne amundz kunijimiz! dz jmzdz ne

  ibzmaul|inmne7 Ezse|m&ze }ue ez~m nizjisaibm iboauebjie bd nezefseb`d nd

  ^jbijd ef Zehu|mbm nd ^|mlma`d! }umbnd bm oubd nemzziz~eb~e ~jbijd! sm|m ef jdbkub~d jdf d Se|i~d

  |ezsdbzvea sead A^JM^! sdzzmf kuz~ioijm| mdzefs|ehmnd|ez ne }ue mnd~ef mz mez jdbj|e~mz esmasveiz sm|m eaifibmd du beu~|mai{md ndz mheb~ezibzmaul|ez"

  Kuz~ioijm~ivm

 • 8/2/2019 Laudos e Percias

  4/68

  Ef

 • 8/2/2019 Laudos e Percias

  5/68

  D ^|mlma`d Zehu|d e Zmaul|e uf ndz ni|ei~dz

  zdjimiz oubnmfeb~miz hm|mb~indz seam JO$00! M|~" 8! MabemPPII"M JO$00 ne~e|fibm }ue ni|ei~d ndz ~|mlma`mnd|ez d

  mnijidbma ne |efube|md sm|m mz m~ivinmnez sebdzmz!

  ibzmaul|ez du se|ihdzmz! bm od|fm nm aei"M JA^ eamld|du mz Bd|fmz ne Zehu|mbm e Fenijibmnd ^|mlma`d e! ~mflf nmz m~ivinmnez ne zeuz |hdz|ehuamnd|ez! jdf jm|~e| ne s|evebd! fi~ihmd efdne|md ne mjineb~ez ne ~|mlma`d"

  Ef feid z bd|fmz }ue |ehuamfeb~mf e ib~eh|mf!nez~mjm&ze m B\ =5! }ue ezsejioijm ~dnmz mz m~ivinmnezibzmaul|ez bd mflieb~e ne ~|mlma`d"

  Ib~|dnud

 • 8/2/2019 Laudos e Percias

  6/68

  9"="5" Sm|m eoei~d nez~m B\ jdbzine|mf&ze |izjdz mflieb~mizdz mheb~ez ozijdz! }ufijdz e lidahijdz epiz~eb~ez bdz

  mflieb~ez ne ~|mlma`d }ue! ef oubd ne zum bm~u|e{m!jdbjeb~|md du ib~ebzinmne e ~efsd ne epsdzid! zdjmsm{ez ne jmuzm| nmbdz zmne nd ~|mlma`mnd|"

  9"="5"=" Jdbzine|mf&ze mheb~ez ozijdz nive|zmz

  od|fmz ne ebe|him m }ue ze sdzzmf ez~m| epsdz~dz dz~|mlma`mnd|ez """)9"="5"

 • 8/2/2019 Laudos e Percias

  7/68

  \izjdz ne Mjineb~ez

  Jdbzine|mf&ze |izjdz! dz mheb~ez epiz~eb~ez bdzmflieb~ez ne ~|mlma`d! jmsm{ez ne jmuzm| nmbdz zmnend efs|ehmnd"

 • 8/2/2019 Laudos e Percias

  8/68

  Nejam|md se|ijima efi~inm sd| Ebheb`ei|d ne Zehu|mbmdu sd| Fnijd nd ^|mlma`d `mliai~mnd sead |ezsej~ivd |hd ne|ehiz~|d s|doizzidbma! sm|m oibz s|evinebji|idz! e nez~ibmnd m;Ms|ezeb~m| dz |ezua~mndz nm mbaize hadlma nd nezebvdavifeb~dnd SS\M! nd SH\! nd SJFM^ e nd SJFZD! nefdbz~|m| d

  |ejdb`ejifeb~d ndz mheb~ez bdjivdz e nizj|ifibm| m bm~u|e{m! mib~ebzinmne e m jdbjeb~|md }ue sdzzuef! ineb~ioijm| mzjdbniez mflieb~miz ne ~|mlma`d sd| ze~d| du d s|djezzds|dnu~ivd! sd| ez~mleaejifeb~d du dl|m! ef jdbzdbbjim jdf dznefmiz m|~ihdz nd jms~uad nm aei e jdf dz nefmiz epsenieb~ez

  nd FSMZ! nd F^E du nd IBZZ se|~ibeb~ez! epsaiji~m| mzmvmaimez }umb~i~m~ivmz e }umai~m~ivmz ndz |izjdz! sd| oubd! sd|h|usd `dfdhbed ne epsdzid du sd| sdz~d ne ~|mlma`d"

 • 8/2/2019 Laudos e Percias

  9/68

  d ndjufeb~d aehma }ue jdfs|dvm d epe|jjid ne m~ivinmneezsejima kub~d md IBZZ" M zum eamld|md e epejud lmzemnm bd\ehuamfeb~d nm S|evinbjim Zdjima! ef zeu m|~" ?0! 0$99" Ef jdbzdbbjimjdf d SSS! ~ef sd| oibmainmne lzijm jdili| msdzeb~mnd|imzezsejimiz o|munuaeb~mz ne ve{ e m ndjufeb~md m ze|ms|ezeb~mnm sm|m d IBZZ ze| fmiz jdboivea e jdf |ezsmand~jbijd"

  Bd A^JM^! ez~d |ehiz~|mndz dz eaefeb~dz bdjivdz zmnend ~|mlma`mnd|! mz feniez }umb~i~m~ivmz |emai{mnmz bm nm~m ndaevmb~mfeb~d! m mbaize nd adjma ne ~|mlma`d! e d |ezua~mnd zefs|ejdfsm|mndz jdf dz aifi~ez ne ~dae|bjim md mheb~e! ne mjd|nd jdfm aehizamd" M dl|ihm~d|ienmne ne ms|ezeb~m| d A^JM^ e fmb~&ad

  nizsdzid nm oizjmai{md nd IBZZ sm|m ~dnmz mz efs|ezmzjdfe|jimiz! ibnuz~|imiz e ne s|ez~md ne ze|vidz! ibnesebneb~e nm}umb~inmne ne efs|ehmndz du m~ivinmne }ue nezebvdave"

 • 8/2/2019 Laudos e Percias

  10/68

  D Amund ^jbijd jamzzioijm mz m~ivinmnez jdf |eamd mIbzmaul|inmne e$du Se|ijuadzinmne! jukm oibmainmne m~ebne| mzbd|fmz nd IBZZ e mz B\(z =5 e =? nd F^E! zebnd eamld|mnd nemjd|nd jdf m oubd du ibnivinumafeb~e sd| oubjidb|id)"

  Bd Amund ^jbijd neve| jdbz~m|;

  Nezj|id e mbaize ne~ma`mnm ne jmnm m~ivinmne epe|jinm! ndmflieb~e ne ~|mlma`d e ne f}uibmz e e}uismfeb~dz u~iai{mndz7

  Ineb~ioijmd ndz |ezsej~ivdz |izjdz mflieb~miz7 Feniez ndz mheb~ez ineb~ioijmndz jdf e}uismfeb~dz

  nevinmfeb~e mne}umndz e jmail|mndz7

  Mbaize nm eoijjim ndz ESIz e ESJz u~iai{mndz7

  ]umaioijmd nm ibzmaul|inmne e |ezsej~ivd se|jeb~uma7 ]umaioijmd nm Se|ijuadzinmne"

 • 8/2/2019 Laudos e Percias

  11/68

  Ineb~ioijm| mz m~ivinmnez ne~|mlma`d

  Mvmaim| |izjdzs|dlmliainmne e ifsmj~d)

  Eamld|m| Sambd ne Md s$ \enud

  e Jdb~|dae ne \izjdz+

  Fdbi~d|m| e Mvmaim| ifsaefeb~md e|ezua~mndz nd Sambd

  Ifsaefeb~m| d Sambd ne Md s$

  Jdb~|dae ne \izjdz

  Ez~mleaeje| e fmb~e| |ehiz~|dz nmzmez |eaevmb~ez dsjidbma)"

  Ibjid

  Ineb~ioijm| dz se|ihdzodb~ez ne |izjdz)

  Oif

  \izjd ~dae|vea 4

  Sambd mne}umnd 4

  M~ivinmne zehu|m 4B

  ZZ

  Z

  B

  Oaupdh|mfm sm|m Hez~d ne \izjdz

 • 8/2/2019 Laudos e Percias

  12/68

  =" Ineb~ioijmd

  ="= Nmndz Jmnmz~|miz nm Efs|ezm7

 • 8/2/2019 Laudos e Percias

  13/68

  >" Mbmaize ]umai~m~ivm & Nezj|id nmz m~ivinmnez uzmbnd ve|ldz bdiboibi~ivd! lef jdfd! nmz e~msmz nd s|djezzd dse|mjidbma!

  ezsejioijmbnd mz omzez nd f~dnd ne ~|mlma`d">"= Nezj|id nm oubd nd ^|mlma`mnd|>"< E~msmz nd S|djezzd dse|mjidbma>": Sdzzveiz |izjdz djusmjidbmiz>"> ^efsd ne Epsdzid md \izjd

  5" Mbmaize ]umb~i~m~ivm m omze }ue jdfs|eebne m fenid nd |izjd$mheb~e

  ifenim~mfeb~e msz mz jdbzine|mez }umai~m~ivmz! hum|nmbndm~ebd ezsejima ezzbjim nd |izjd e md ~efsd ne epsdzid

  mbaize nd ~efsd ne epsdzid ~|mnu{ m }umb~inmne ne epsdzidef ~efsd m ne~e|fibmnd |izjd dse|mjidbma zef s|d~ed!fua~isaijmnd sead bfe|d ne ve{ez }ue ez~m epsdzid djd||e mdadbhd nm kd|bmnm ne ~|mlma`d)"

  Ez~|u~u|m nd Amund ^jbijd

 • 8/2/2019 Laudos e Percias

  14/68

  ?" JdbjauzdOubnmfeb~md aehma ~und ez~|i~mfeb~e s|eviz~d bmz B\z! Sd|~" F^E

  :"$80 e Aei ?"5=>$88" Mz M~ivinmnez e dse|mez Ibzmaul|ez mj`mf&ze aiz~mnmz bm B\&=5 e Mbepdz! md smzzd }ue mz M~ivinmnez e Dse|mezSe|ihdzmz zd m}ueamz eb}umn|mnmz bm neaifi~mez ifsdz~mz seam B\&=? e Mbepdz! zef jdb~m| jdf dz ~ep~dz bm Aei ?"5=>$88! m|~ihdz =09 e=9?!e nd Nej|e~d 9:">=

 • 8/2/2019 Laudos e Percias

  15/68

  8" S|dsdz~m ^jbijm sm|m Jd||ed

  & Bez~e i~ef nevef jdbz~m| mz s|dsdz~mz sm|m eaifibmd nmibzmaul|inmne m~|mvz nm u~iai{md ne feninmz ne s|d~edmflieb~ma7

  & S|dsd| feninmz ne s|d~ed mflieb~ma zihbioijm ez~mleaeje| ufjdbkub~d ziz~ef~ijd ne mez ~jbijd&jieb~oijmz eoijm{ez sm|m~|mbzod|fm|! m ju|~d e fnid s|m{dz! uf mflieb~e ibzmaul|e efdu~|d zmaul|e" Eb~|e ez~mz feninmz nez~mjmf&ze; ma~e|md nd

  f~dnd dse|mjidbma du ne ufm nmz e~msmz nez~e f~dnd!u~iai{md ne feninmz ne s|d~ed jdae~ivm e! bdz jmzdz s|eviz~dzbm B\ ?"

 • 8/2/2019 Laudos e Percias

  16/68

  Ze d ~|mlma`mnd| ze epse mdfezfd mheb~e nu|mb~e

 • 8/2/2019 Laudos e Percias

  17/68

  Bm Mbaize ]umb~i~m~ivm! ~mb~d d

  ibz~|ufeb~ma }umb~d m ~jbijm mnd~mndz! e

  m~ fezfd d f~dnd ne mfdz~|mhef! neve

  jdbz~m| sd| ep~ebzd! ne od|fm jam|m e

  neoibinm bd jd|sd nd amund" Inb~ijm m~ebd

  neve ze| efs|ehmnm bm nejam|md ndz

  vmad|ez! ezsejioijmbnd&dz! ibjauzive! dz~efsdz `d||id ibijima e oibma ne jmnm

  moe|id"

  K m ib~e|s|e~md e m jdbze}ueb~e mbaize ndz |ezua~mndz

  bejezzi~mf ez~m| ne mjd|nd jdf d s|ezj|i~d bd ~ep~d aehma! bd jmzd! m

  Bd|fm \ehuamfeb~mnd|m" Jmzd d jdb~|m|ie! ze| buam"

  Hum|ne ez~mz

  dlze|vmez

 • 8/2/2019 Laudos e Percias

  18/68

  D Se|oia S|doizzidh|oijd S|evinebji|id SSS) uf od|fua|idjdf jmfsdz m ze|ef s|eebj`indz jdf ~dnmz mz ibod|fmez |eam~ivmz

  md efs|ehmnd! jdfd sd| epefsad! m m~ivinmne }ue epe|je! d mheb~ebdjivd md }uma ez~ epsdz~d! m ib~ebzinmne e m jdbjeb~|md ndmheb~e! epmfez fnijdz jabijdz! maf ne nmndz |eoe|eb~ez efs|ezm"

  D od|fua|id neve ze| s|eebj`ind seamz efs|ezmz }ue

  epe|jef m~ivinmnez }ue epsdb`mf zeuz efs|ehmndz m mheb~ezbdjivdz }ufijdz! ozijdz! lidahijdz du mzzdjimd ne mheb~ezs|ekunijimiz zmne du ib~eh|inmne ozijm d|ihef nm jdbjezzd nemsdzeb~mnd|im ezsejima msz =5!

 • 8/2/2019 Laudos e Percias

  19/68

  I&ZED NE NMNDZ MNFIBIZ^\M^I_DZ

  =&JBSK nd Ndfijaid ^|ilu~|id$JEI; &Bdfe nd ^|mlma`mnd| 5&L\$SN@ ?&BI^

  8&Nm~m nd Bmzjifeb~d 0&Zepd O$F) 9&J^SZ B! Z|ie e UO) =3&Nm~m ne Mnfizzd ==&\ehife \eve{mfeb~d

  ="= Se|dnd =>"< Nezj|id nmz M~ivinmnezTT$TT$TT m TT$TT$TT

  II&ZED NE \EHIZ^\DZ MFLIEB^MIZ=5&EPSDZID M OM^D\EZ NE \IZJDZ=5"= Se|dnd =5"< isd =5": Om~d| ne \izjd =5"> I~ebz"$Jdbj =5"5 ^jbijm U~iai{mnm =5"? ESJ$Eoijm{ Z$B) =5"8 ESI Eoijm{ Z$B) =5"0 JM ESI

  TT$TT$TT mTT$TT$TT

  =5"9 M~ebnifeb~d mdz |e}uizi~dz nmz B\&3? e B\&39 nd F^E seadz ESI ibod|fmndz Z$B)Odi ~eb~mnm m ifsaefeb~md ne feninmz ne s|d~ed jdae~ivm! ne jm|~e| mnfibiz~|m~ivd du ne d|hmbi{md nd ~|mlma`d! ds~mbnd&ze sead ESI sd|

  ibvimliainmne ~jbijm! ibzuoijibjim du ib~e|ibinmne! du mibnm ef jm|~e| jdfsaefeb~m| du efe|hebjima"Od|mf dlze|vmnmz mz jdbniez ne oubjidbmfeb~d e nd uzd ibib~e||us~d nd ESI md adbhd nd ~efsd! jdbod|fe ezsejioijmd ~jbijm ndoml|ijmb~e! mkuz~mnm z jdbniez ne jmfsd"Odi dlze|vmnd d s|m{d ne vmainmne! jdbod|fe Je|~ioijmnd ne Ms|dvmd&JM nd F^E"Odi dlze|vmnm m se|idnijinmne ne ~|djm neoibinm seadz s|dh|mfmz mflieb~miz! jdfs|dvmnm fenimb~e |ejild mzzibmnd sead uzu|id ef sdjms|s|im"Odi dlze|vmnm m ihiebi{md"

  Se|oia S|doizzidh|oijd S|evinebji|id SSSIB b >5$IBZZ$S\EZ! NE ? NE MHDZ^D NE

 • 8/2/2019 Laudos e Percias

  20/68

  =?&\EZSDBZ_EA SEADZ \EHIZ^\DZ MFLIEB^MIZ=?"= Se|dnd =?"< BI^ =?": \ehiz~|d Jdbzea`d ne Jamzze =?"> Bdfe nd S|doizzidbma Aehmafeb~e @mliai~mnd

  TT$TT$TT m TT$TT$TTTT$TT$TT m TT$TT$TTTT$TT$TT m TT$TT$TT

  III&ZED NE \EZUA^MNDZ NE FDBI^D\MD LIDAHIJM=8&EPMFEZ FNIJDZ JABIJDZ E JDFSAEFEB^M\EZ ]umn|dz I e II! nm B\&38) =8"= Nm~m =8"< ^isd =8": Bm~u|e{m =8"> Epmfe \$Z) =8"5 Ibnijmd ne \ezua~mndz

  TT$TT$TTT ) Bd|fma ) Ma~e|mnd

  ) Ez~vea ) Mh|mvmfeb~d ) Djusmjidbma ) Bd Djusmjidbma

  TT$TT$TTT ) Bd|fma ) Ma~e|mnd

  ) Ez~vea ) Mh|mvmfeb~d ) Djusmjidbma ) Bd Djusmjidbma

  =0&\EZSDBZ_EA SEAM FDBI^D\MD LIDAHIJM=0"= Se|dnd =0" Bdfe nd S|doizzidbma Aehmafeb~e @mliai~mndTT$TT$TTTTT$TT$TTT

  I_&\EZSDBZ_EIZ SEAMZ IBOD\FMEZNejam|mfdz! sm|m ~dndz dz oibz ne ni|ei~d! }ue mz ibod|fmez s|ez~mnmz bez~e ndjufeb~d zd ve|nijmz e od|mf ~|mbzj|i~mz oieafeb~e ndz |ehiz~|dz mnfibiz~|m~ivdz! nmz nefdbz~|mez mflieb~miz e ndz s|dh|mfmzfnijdz ne |ezsdbzmliainmne nm efs|ezm" ne bdzzd jdb`ejifeb~d }ue m s|ez~md ne ibod|fmez omazmz bez~e ndjufeb~d jdbz~i~ui j|ife ne omazioijmd ne ndjufeb~d slaijd! bdz ~e|fdz nd m|~ihd

 • 8/2/2019 Laudos e Percias

  21/68

  Hum|ne ez~m

  dlze|vmd"""

  D mnijidbma ne ibzmaul|inmne sdneze| zuzsebzd }umbnd jezzmf dz

  |izjdz zmne bd adjma ne ~|mlma`d-

 • 8/2/2019 Laudos e Percias

  22/68

  D mnijidbma ne se|ijuadzinmne jezzm}umbnd d ~|mlma`mnd| neipm ne

  epe|je| zumz m~ivinmnez bm |em ne|izjd-

  Hum|ne ez~m

  dlze|vmd"""

 • 8/2/2019 Laudos e Percias

  23/68

  D efs|ehmnd sdne ~e| ni|ei~d mdMnijidbma ne Ibzmaul|inmne e md

  Mnijidbma ne Se|ijuadzinmne! fmz zsdne| |ejele| uf neaez-

  Hum|ne ez~m

  dlze|vmd"""

 • 8/2/2019 Laudos e Percias

  24/68

 • 8/2/2019 Laudos e Percias

  25/68

  WNd am~" amund! (eu aduvd( i" e"! (ms|dvd()"VZ" f"Sem ezj|i~m! oubnmfeb~mnm! bm }uma dzse|i~dz epsef mz dlze|vmez e ez~undz

  }ue oi{e|mf e |ehiz~|mf mz jdbjauzez nmse|jim" WNd h|" s|h|mffm! sead am~" ~m|n" s|dh|mffm"V

  Z" f"=" Ezj|i~d du sulaijmd ef }ue ze mbubjimf e$dunezj|evef dz sd|febd|ez ne uf ezse~juad! oez~m du je|ifbim!nmz jdbniez nuf jdbju|zd! e~j"" S" ep~" Ezzmz) fm~|imz)"5" Epsdzid zuf|im nmz ib~ebez du s|dke~dz nufibnivnud! nuf sm|~ind sda~ijd! nufm d|hmbi{md! e~j"?" Sambd! ib~eb~d! s|dke~d"8" Ms|ezeb~md! ziz~ef~ijm du bd! ne muniez|mnidobijmz du ezse~juadz ~eaevizidbmndz; < WZib" auz")! bez~mmjes"; |ul|ijm"V0" Nive|zd! |ej|emd! s|evimfeb~e sambekmnm; < j|imbmz e mndaezjeb~ez! eb~|e

 • 8/2/2019 Laudos e Percias

  43/68

  Ef dse|md bm {dbm |u|ma ndSm|! Muni~d|ez&Oizjmiz nd ^|mlma`d

  |ezhm~m|mf

 • 8/2/2019 Laudos e Percias

  44/68

  Oizjmai{md Ni|ejidbmnmMahufmz |emz e aeiz nm |eamd ne ~|mlma`mnd!

  sdzzuef mh|ehmnm m aehizamd lzijm! ibz~|udbd|fm~ivm ne oizjmai{md ezsejima7 s|ez~ihimbnd mbm~u|e{m nm dl|ihmd m ze| jufs|inm seam efs|ezm! enezzm od|fm ufm d|ieb~md mdz oizjmiz sm|m ~dfmnmz nenejizez ezsejoijmz"

  Ms|ebni{mhef & IB F^E

 • 8/2/2019 Laudos e Percias

  45/68

  Mu~d|inmnez Jdfse~eb~ezM |eamd ne ~|mlma`d! eb~|e m efs|ezm e d

  ~|mlma`mnd|! sdne ze| oizjmai{mnm sead F^E du FSMZ" Bdfli~d |ehidbma ~efdz zum |es|ezeb~md seam Z\^E e

  seamz ubinmnez nd IBZZ! |ezsej~ivmfeb~e"

  M |es|ezeb~md seam Z\^E ze n m~|mvz ndz

  mheb~ez nm ibzsed du ~mflf nebdfibmnd ne Muni~d|&

  Oizjma! sezzdm ozijm! }ue ze ineb~ioijm m~|mvz nm

  ineb~inmne oubjidbma! jdb~ebnd nmndz sezzdmiz e

  s|doizzidbmiz (JIO)"

  Ndjufeb~md sm|m oibz ne

 • 8/2/2019 Laudos e Percias

  46/68

  Ndjufeb~md sm|m oibz neOizjmai{md

  \eh|m he|ma! mz efs|ezmz ez~d dl|ihmnmz mjufs|i| ufm z|ie ne dl|ihmez }ue zd jdfs|dvmnmzm~|mvz ne ndjufeb~dz"

  Ez~ez ndjufeb~dz! zefs|e }ue epihindz! nevefze| epilindz oizjmai{md nd ~|mlma`d e nm s|evinbjimzdjima"

  Mz efs|ezmz }ue bd jufs|i|ef mz dl|ihmez~|mlma`iz~mz! s|evinebji|imz e mz |eam~ivmz md OH^Z ez~dzukei~mz z sebmainmnez s|eviz~mz bm aehizamd"

  Ndjufeb~md sm|m oibz ne Oizjmai{md

 • 8/2/2019 Laudos e Percias

  47/68

  Ndjufeb~md sm|m oibz ne Oizjmai{md

  =" MJEZZD NM OIZJMAI[MD & m s|e||dhm~ivm nd Muni~d| Oizjmand ^|mlma`d ne ~e| aiv|e mjezzd m ~dnmz mz nesebnbjimz ndz

  ez~mleaejifeb~dz zukei~dz md |ehife nm aehizamd ~|mlma`iz~mjdfs|eebne bd z d ni|ei~d ne ibh|ezzm|! fmz ~mflf d nese|fmbeje| bd adjma sm|m epe|jjid ne zum md oizjma"

 • 8/2/2019 Laudos e Percias

  48/68

  Ndjufeb~md sm|m oibz ne Oizjmai{md

  EFS\EZMZ JDF M^ =3 EFS\EHMNDZ & bd jmzd neibzsed ne |d~ibm! epihi| m ms|ezeb~md ndz zehuib~ez

  ndjufeb~dz;m) |ehiz~|d ne efs|ehmndz! jdf mz mbd~mez m~umai{mnmz!ibjauzive nd `d||id ne ~|mlma`d e jdf m ibnijmd ndzmjd|ndz du jdbvebez jdae~ivmz ne ~|mlma`d jeael|mndz7

  l) mjd|nd sm|m s|d||dhmd du jdfsebzmd nd `d||id ne~|mlma`d7

  j) ezjmam ne |eve{mfeb~d ne odahmz zefmbmiz }umbnd `duve|~|mlma`d bdz nimz ne |esduzd dl|ihm~|id7

  n) jdfubijmd ne mnfizzd e nizsebzm7

  e) J^SZ |ejild ne eb~|ehm e nevdaud7

 • 8/2/2019 Laudos e Percias

  49/68

  o) mvizd e |ejild ne o|imz7

  h) mvizd s|vid7

  `) senind ne nefizzd! ze od| d jmzd7i) |ejild ne }ui~md nm |ezjizd nd jdb~|m~d ne ~|mlma d7

  k) jm|~d ne ibzj|id bd JBSK7

  a) MZD M~ez~mnd ne Zmne Djusmjidbma7

  f) jdfs|dvmb~e ne eb~|ehm nd _mae&^|mbzsd|~e7

  b) jdfs|dvmb~e nd Zehu|d&Nezefs|ehd7

  d) |ejild e$du oda`mz ne smhmfeb~d7

  s) H\O Huimz ne \ejda`ifeb~d nd OH^Z7

  }) H\\O Huimz ne \ejda`ifeb~d \ezjiz|id nd OH^Z"

  S|m{d sm|m epilid ne Ndjufeb~dz

 • 8/2/2019 Laudos e Percias

  50/68

  S|m{d sm|m epilid ne Ndjufeb~dzMd Muni~d| Oizjma nd ^|mlma`d jmle| m d|ieb~md ~jbijm

  e dz ezjam|ejifeb~dz z efs|ezmz! oijmbnd m zeu j|i~|id mjdbjezzd ne s|m{d bd iboe|id| m < e bef zuse|id| m 0 nimz sm|mepilid ndz ndjufeb~dz (bd ze msaijm epilid nd Aiv|d duOij`m ne |ehiz~|d ne efs|ehmnd)"

  ]umbnd ze ~|m~m| ne oizjmai{md ne ez~mleaejifeb~dz jdfm~ =3 efs|ehmndz! m jdbjezzd nd |eoe|ind s|m{d ze|dl|ihm~|im! nevebnd ze| dlze|vmnd mibnm d j|i~|id nm nusamvizi~m! zmavd }umbnd od| jdbz~m~mnm ibo|md sd| oma~m ne |ehiz~|dne efs|ehmnd! mbd~md bm J^SZ! e bm djd||bjim ne o|mune!|eziz~bjim du eflm|md oizjmai{md"

  Bmz S|ez~mnd|mz ne Ze|vid! d |ehiz~|d ne efs|ehmndzsdne| se|fmbeje| bm zene nm jdb~|m~mnm nezne }ue dzefs|ehmndz sd|~ef jm|~d ne ineb~ioijmd jdb~ebnd zeu bdfejdfsae~d! bfe|d ne ibzj|id bd SIZ$SMZES! `d||id ne ~|mlma`de jm|hd du oubd"

  M~umd nd Muni~d| Oizjma

 • 8/2/2019 Laudos e Percias

  51/68

  M~umd nd Muni~d| OizjmaSm|m djd||e| m ibzsed nd ~|mlma`d bufm efs|ezm! bd

  dl|ihm~|id d s|&mvizd! sdnebnd d ibzse~d|! neb~|d ne zum|ehid ne jdfse~bjim! vizi~m| d ez~mleaejifeb~d }ue mj`m|bejezz|id"

  D Muni~d| sdne ib~e|seam| d ni|iheb~e du s|esdz~d nmefs|ezm sm|m }ue d fezfd omm dz ezjam|ejifeb~dz

  bejezz|idz sm|m d ldf mbnmfeb~d nm ibzsed" Eb~ebnebndbejezz|id! d Muni~d| Oizjma ~mflf sdne| ib~e||dhm| }uma}ue|efs|ehmnd! bm s|ezebm du bd nd efs|ehmnd! vizmbnd msu|m|jdf se|oeid dz m~dz aehmiz s|m~ijmndz! lef jdfd! sdne||e~i|m| nmz nesebnbjimz nm efs|ezm! fenimb~e mvizd md

  efs|ehmnd|! jsimz ne ndjufeb~dz! fdneadz ne e}uismfeb~dzdu mfdz~|mz ne fm~e|imiz sm|m mbaize bm zene nm Neaehmjim\ehidbma nd ^|mlma`d du du~|d |hd m eam vibjuamnd

 • 8/2/2019 Laudos e Percias

  52/68

  MJD\ND DUZE]UBJIM IBJID NDS\DJEZZD

  BD^IOIJMD\EJAMFMND

  S\D^DJDADKJK

  MD JDB^\MEFS\EHMND\

  ^\MLMA@MND\S\DJU\MMN_DHMND

  \ejamfmd^|mlma`iz~m

  Se|jim

 • 8/2/2019 Laudos e Percias

  53/68

  Niaihbjim |emai{mnm sd| se|i~dz! m oif ne }ue zeezjam|emf du ze evinebjief je|~dz om~dz"

  M se|jim d jdbkub~d ne s|djenifeb~dz ~jbijdz ejieb~oijdz nez~ibmndz m aevm| ibz~bjim nejiz|im! eaefeb~dzne s|dvm bejezz|id m zulzinim| m kuz~m zdaud nd ai~hid!fenimb~e amund se|ijima du sm|eje| kunijima"

  Se|jim

  S|dvm se|ijima dfeid ne zus|i| m jm|bjim nejdb`ejifeb~dz ~jbijdz ne}ue ze |ezzeb~e d kui{ sm|mmsu|md ndz om~dz

  ai~ihidzdz"

  S|djezzd ne Nezihbmd ne Se|i~d

 • 8/2/2019 Laudos e Percias

  54/68

  S|djezzd ne Nezihbmd ne Se|i~d

  JSJ Zed II & Se|i~d

 • 8/2/2019 Laudos e Percias

  55/68

  M|~" =>5 & ]umbnd m s|dvm nd om~d nesebne| ne jdb`ejifeb~d~jbijd du jieb~oijd! d kui{ ze| mzziz~ind sd| se|i~d! zehubnd

  d nizsdz~d bd m|~" >

 • 8/2/2019 Laudos e Percias

  56/68

  M|~" =>? & D se|i~d ~ef d neve| ne jufs|i| d dojid! bd s|m{d }uea`e mzzibm m aei! efs|ehmbnd ~dnm m zum niaihbjim7 sdne! ~dnmvim!

  ezjuzm|&ze nd ebjm|hd maehmbnd fd~ivd aeh~ifd"M|~" =>8 & D se|i~d }ue! sd| ndad du juasm! s|ez~m| ibod|fmezibve|nijmz! |ezsdbne| seadz s|eku{dz }ue jmuzm| sm|~e! oijm|ibmliai~mnd! sd| ndiz 3

 • 8/2/2019 Laudos e Percias

  57/68

  NE_E\EZ ND SE\I^D Mjei~m| d ebjm|hd =>? e ::9)7

  \ezsei~m| dz s|m{dz oipmndz sead kui{ sm|m m |emai{md nm se|jim=>?! >! II! sm|h|mod bijd e >::)7 Jdfsm|eje| munibjim! nezne }ue ib~ifmnd jdf jibjd nimz ne

  mb~ejenbjim >:5! sm|h|mod bijd! >5:! sm|h|mod :)7 Neve| ne aemanmne m|~" =>8 e m|~" :>< nd JS! j|ife ne omazm

  se|jim)NI\EI^DZ ND SE\I^D Ezjuzm|&ze nd ebjm|hd sd| fd~ivd aeh~ifd =>?)7 Seni| s|d||dhmd ne s|m{dz >::>)7 Ibnebi{md seamz nezsezmz |eam~ivmz se|jim e `dbd||idz m|~"

  ::)

  JSJ Zed II & Se|i~d

  Se|i~dz Aehmafeb~e @mliai~mndz

 • 8/2/2019 Laudos e Percias

  58/68

  Se|i~dz Aehmafeb~e @mliai~mndz

  \ehuamfeb~mez ndz ju|zdz e m~|iluiez nd

  Ezsejimaiz~m (Ebheb`ei|d ne Zehu|mbm nd ^|mlma`d e nd

  Fnijd nd ^|mlma`d)! jdf oubez ezsejoijmz

  mzzdjimnmz mdz zeuz se|~ibeb~ez Jdbzea`dz ne Jamzze"

  ^ejbadhdz ef Zehu|mbm nd ^|mlma`d BD sdnef

  msdz~iam| ju|zd ne sz ef Ebheb`m|im ne Zehu|mbm nd

  ^|mlma`d! sdiz bd he|mf ~~uadz bef m~|iluiez" (JLD

  9&:5)

  Amund Se|ijima

 • 8/2/2019 Laudos e Percias

  59/68

  Amund Se|ijima

  Ndjufeb~d }ue jdb~f ~dnmz mz ibod|fmez!

  jdbjauzez e eflmzmfeb~d ~jbijd e aehma sm|m mve|ioijmd nm epiz~bjim du bd ne ibzmaul|inmne e$duse|ijuadzinmne"

  Neve ms|ezeb~m| dz zehuib~ez mzsej~dz;

  Dlke~ivinmne! bepd jmuzma! jam|e{m7 Jdbjauzivd e jdbvibjeb~e7

  Eflmzmnd bm aehizamd l|mziaei|m7

  Sdne eflmzm|&ze bm aehizamd ib~e|bmjidbma nevind mbd ml|mbhbjim nm bdzzm! jdf mbubjim nd kui{"

  Ibzmaul|inmne e Se|ijuadzinmne

 • 8/2/2019 Laudos e Percias

  60/68

  M jm|mj~e|i{md e m jamzzioijmd nm ibzmaul|inmne e nmse|ijuadzinmne! zehubnd mz Bd|fmz \ehuamfeb~mnd|mz! om|&ze&

  d m~|mvz ne se|jim m jm|hd ne Fnijd nd ^|mlma`d duEbheb`ei|d nd ^|mlma`d! |ehiz~|mndz bd F^E" = omjua~mnd z efs|ezmz e mdz zibnijm~dz nmz jm~ehd|imzs|doizzidbmiz ib~e|ezzmnmz |e}ue|e|ef md F^E m |emai{md nese|jim ef ez~mleaejifeb~d du ze~d| nez~e! jdf d dlke~ivd ne

  jm|mj~e|i{m| e jamzzioijm| du neaifi~m| mz m~ivinmnez ibzmaul|ez duse|ihdzmz"

 • 8/2/2019 Laudos e Percias

  61/68

  J|i~|idz mjei~dz sm|m jm|mj~e|i{m| m

 • 8/2/2019 Laudos e Percias

  62/68

  Bd J|i~|id Zulke~ivd! d mnijidbma ne ibzmaul|inmneepjauzivmfeb~e nevind }umbnd d ~|mlma`mnd| fmbioez~m|zib~dfmz ne ndebm s|doizzidbma du djusmjidbma" Bez~ejmzd ibnizsebzvea d epmfe fnijd sm|m jm|mj~e|i{m| mibzmaul|inmne! eveb~d ef }ue zdfeb~e d s|doizzidbma nm

  fenijibm djusmjidbma ze aehi~ifm jdfse~eb~e mjm|mj~e|i{m| m m~ivinmne jdfd ibzmaul|e"

  Bd J|i~|id Dlke~ivd! d eaefeb~d nm se|jim ze|ubijmfeb~e d mflieb~e ne ~|mlma`d! e bd d ~|mlma`mnd|"Mzzif zebnd! bd ze neve omam| ef jdfse~bjimepjauzivm nd Fnijd nd ^|mlma`d"

  sM~ivinmne Ibzmaul|e

  Epsdzid m Nioe|eb~ez Bveiz

 • 8/2/2019 Laudos e Percias

  63/68

  Ze nu|mb~e m kd|bmnm ne ~|mlma`d djd||e|ef ndiz du fmiz

  se|dndz ne epsdzid |und ne nioe|eb~ez bveiz nevef ze|

  jdbzine|mndz zeuz eoei~dz jdflibmndz"

  J 6 ^efsd ^d~ma ne epsdzid uf bvea ef fibu~dz

  ^ 6 Fpifm epsdzid ni|im sm|m m}ueae bvea

  2 = (IBZMAUL\E)

  Epsdzid m Nioe|eb~ez Bveiz

  Epe|jjid

 • 8/2/2019 Laudos e Percias

  64/68

  Neoibm ze m m~ivinmne ne uf ~|mlma`mnd| }ue

  epeju~m zumz oubez bm Zmam M nu|mb~e : `d|mz e

  =5 fibu~dz! epsdz~d m uf bvea ne |und ne 95nL

  e! nesdiz! bm zmam L nu|mb~e > `d|mz e >5 fibu~dzepsdz~d m uf bvea ne |und ne 05 nL! zmaul|e du

  ibzmaul|e"

  Epe|jjid

  Epe|jjid

 • 8/2/2019 Laudos e Percias

  65/68

  Neoibm ze m m~ivinmne ne uf ~|mlma`mnd| }ue epeju~m zumz

  oubez nu|mb~e zum kd|bmnm bd|fma ne ~|mlma`d! jdf dz

  zehuib~ez bveiz ne |und zmaul|e du ibzmaul|e;

  |mlma`du sd| 3< `d|mz m uf bivea ne |und ne 95 nL (M)

  |mlma`du sd| 3= `d|mz m uf bivea ne |und ne 93 nL (M)

  |mlma`du sd| 35 `d|mz m uf bivea ne |und ne 05 nL (M)

  Epe|jjid

 • 8/2/2019 Laudos e Percias

  66/68

  ??

  JDBJAUZD

  =" D A^JM^ dl|ihm~|id nevebnd ze| m~umai{mnd mbumafeb~e" D bd

  m~ebnifeb~d nez~e nizsdzi~ivd aehma epse m efs|ezm m fua~mz sd| sm|~e

  nm S|evinbjim Zdjima"

  " D A^JM^ sdne ze| epihind sd| mheb~ez muni~d|ez ef jdbkub~d jdf d

  SS\M! SJFM^ du SH\"

  5" D SSS zdfeb~e sdne ze| efi~ind jdf lmze bd A^JM^ e neve ez~m| ef

  jdbzdbbjim jdf d fezfd"

 • 8/2/2019 Laudos e Percias

  67/68

  ?8

  JDBJAUZD?" Zdfeb~e sdne| jdbz~m| bd A^JM^ e SSS mz ibod|fmez }ue sune|ef

  ze| jdfs|dvmnmz fenimb~e ndjufeb~md ezsejoijm! epefsad;

  & Oij`mz ne jdb~|dae ne ESI

  & Jdfs|dvmb~e ne ~|eibmfeb~d ne uzd ne ESI

  & JM ne ESI

  & Jdfs|dvmd nm epihbjim ne uzd jd||e~d ndz ESIz

  Sdne|d mibnm ze| epihinmz nm efs|ezm s|dvmz nd m~ebnifeb~d ne

  du~|dz nizsdzi~ivdz aehmiz |eamjidbmndz md ~efm! ~miz jdfd;

  & Ibz~|ud Bd|fm~ivm Bd" =$9> nd F^E

  & Sd|~m|im =9$9? nd F^E

 • 8/2/2019 Laudos e Percias

  68/68