QUEM CONTROLA QUEM - previnasedamarca.com · religiÃo mundial falso profeta (microship 666)-666- -...

of 25/25
1
 • date post

  12-Dec-2018
 • Category

  Documents

 • view

  234
 • download

  3

Embed Size (px)

Transcript of QUEM CONTROLA QUEM - previnasedamarca.com · religiÃo mundial falso profeta (microship 666)-666- -...

1

2

QQQUUUEEEMMM CCCOOONNNTTTRRROOOLLLAAA QQQUUUEEEMMM???

.........OOO JJJUUUDDDAAASSSMMMOOO TTTAAALLLMMMDDDIIICCCOOO CCCAAABBBAAALLLIIISSSTTTAAA CCCOOOMMM SSSEEEUUU PPPOOODDDEEERRRIIIOOO FFFIIINNNAAANNNCCCEEEIIIRRROOO???

.........OOOUUU OOO IIIMMMPPPEEERRRIIIAAALLLIIISSSMMMOOO NNNOOORRRTTTEEE AAAMMMEEERRRIIICCCAAANNNOOO CCCOOOMMM OOO SSSEEEUUU PPPOOODDDEEERRRIIIOOO BBBLLLIIICCCOOO EEE PPPOOOLLLTTTIIICCCOOO???

EEE RRREEEPPPIIITTTAAA OOOUUUTTTRRRAAA VVVEEEZZZ::: QQQUUUAAALLL OOO EEEIIIXXXOOO DDDOOO MMMAAALLL???

IIIRRRAAAQQQUUUEEE......... IIIRRRAAAMMM ......... SSSIIIRRRIIIAAA......... LLLBBBIIIAAA.........

eeetttccc......... eeetttccc......... eeetttccc......

AFINAL... QUEM CONTROLA QUEM?

3

vvveeejjjaaa pppooorrr sssiii mmmeeesssmmmooo:::

4

5

PPPooorrr mmmeeeiii ooo dddaaa mmmaaa iiisss mmmooodddeeerrrnnnaaa ttteeeccc nnnooolllooo gggiiiaaa eeemmm eeefff eeeiiitttooosss eeesss pppeeeccc iiiaaaiiisss ,,, ooo JJJUUUDDDAAA SSS MMMOOO TTTAAA LLL MMMDDDIIICCCOOO CCCAAA BBBAAA LLLIIISSSTTTAAA vvv eeemmm sss eee uuuttt iiilll iiizzz aaannndddooo dddeee tttccc nnn iiicccaaasss dddeee hhhiiipppnnnooosss eee eee lllaaavvv aaagggeee mmm ccc eeerrreeebbbrrraaalll,,, bbbeee mmm ccc ooommmooo dddeee mmmeeennnsss aaagggeeennnsss ooocccuuullltttaaasss ,,, ooouuu sss eeejjjaaa,,, mmmeee nnnsss aaagggeeennnsss sss uuubbbllliii mmmiiinnnaaarrreeesss,,, pppaaarrraaa mmmiiinnn iiisss tttrrraaarrr sss eeecccrrreeetttaaammmeeennnttteee,,, sss ooobbbrrreee tttooodddaaa aaa pppooopppuuu lllaaaooo mmmuuunnnddd iiiaaalll ,,, uuummm eeefff iiiccciiieeennnttteee sss iiisss ttteeemmmaaa dddeee RRREEEPPPRRREEESSS SSSOOO DDDOOO PPPEEENNNSSSAAA MMMEEENNNTTTOOO,,, ooo qqquuuaaalll vvv eee mmm ppprrr iiivvv aaannndddooo ooosss pppooovvv ooosss ,,, dddeee fff ooorrrmmmaaa mmmeee tttdddiiicccaaa,,, ddd eee sssuuuaaa ccc aaapppaaaccc iii dddaaadddeee dddeee rrr aaaccc iiiooocccnnniiiooo ccc rrrttt iiiccc ooo eee fff iiilllttt rrr aaagggeee mmm dddaaasss iiinnnfffooorrrmmmaaa eeesss qqquuueee ccc hhheeegggaaa mmm aaa eee llleeesss pppooorrr mmmeeeiiiooo ddd ooosss sss eeeuuusss rrrgggooosss dddooosss sss eeennntttiiidddooo sss ... DDDeeesss sss aaa fff ooorrrmmmaaa,,, ooo jjjuuudddaaa sss mmmooo ttt eee mmm iiinnncccuuuttt iiidddooo eeemmm sss uuuaaasss mmmeeennnttt eeesss aaa iii mmmaaagggeee mmm dddooo mmmuuunnndddooo qqquuueee mmmaaaiiisss lll hhheee ccc ooonnnvvv mmm,,, cccrrr iiiaaa nnndddooo uuu mmmaaa ccc ooonnnccceeeppp ooo iiinnnvvv eeerrr dddiiicccaaa dddaaa rrr eeeaaallliii dddaaadddeee qqquuueee ooo ccceeerrr ccc aaa... EEEsss ttteee pppooodddeeerrrooosssooo iiinnnsss ttt rrruuummmeeennnttt ooo,,, vvv eeemmm,,, aaarrr ttt iiifff iiiccc iiiaaalll mmmeeennnttt eee,,, ccc rrr iiiaaannndddooo uuummmaaa mmmaaatttrrr iiizzz dddeee rrr eeeaaallliiidddaaadddeee,,, ooo mmmuuunnndddooo ccc ooollloooccc aaadddooo dddiiiaaannnttteee dddooosss ooolllhhhooosss pppeeerrrpppllleeexxx ooosss dddaaa ccc iiivvviiillliiizzz aaa ooo aaatttuuuaaalll,,, pppaaarrraaa iii mmmpppeeeddd iii--- lllaaa dddeee eeennnxxxeeerrrgggaaarrr sssuuuaaa vvv eeerrrdddaaadddeeeiiirrr aaa sssiiitttuuuaaa ooo,,, ooouuu sss eeejjjaaa,,, dddeee,,, qqquuueee tttooodddaaa eeelllaaa,,, iii mmmpppeeerrr ccc eeeppptttiiivvv eeelll mmmeeennnttteee,,, fff oooiii tttrrr aaannnsss fff ooorrrmmmaaadddaaa nnnuuu mmmaaa EEESSSCCCRRRAAA VVVAAA ::: NNNaaasss ccceeeuuu eee ssseeemmmppprrreee vvviiivvv eeeuuu nnnuuummm ccc aaattt iiivvveeeiiirrr ooo,,, nnnuuu mmmaaa ppprrr iiisss ooo dddeee gggrrraaadddeeesss iiinnnvvv iiisss vvv eeeiiisss eee qqquuueee nnnooo sss eee pppooodddeee tttoooccc aaarrr ,,, mmmaaasss qqquuu eee iiimmmppp eeedddeee ooo sss eeerrr hhhuuummmaaannn ooo dddeee vvv iiivvv eeerrr pppooorrr aaaqqquuu iiilll ooo qqquuueee,,, dddeee fff aaatttooo,,, dddeee sss eeeuuu iiinnnttteeerrreeesss sss eee,,, ooobbbrrr iiigggaaannndddooo---ooo aaa pppaaassssss aaarrr tttooodddaaa sss uuuaaa eeexxx iiisss tttnnnccciiiaaa eee ooocccuuupppaaarrr tttooodddooo sss eeeuuu ttteee mmmppp ooo bbbuuusss ccc aaannndddooo,,, sss ooommmeeennnttteee,,, ooosss mmmeeeiiiooosss dddeee gggaaarrraaannnttt iiirrr sss uuuaaa sssuuubbbsss iiisss tttnnnccc iiiaaa,,, iiissstttooo ,,, eee mmm bbbuuusss ccc aaa dddooo DDDIIINNNHHHEEEIIIRRROOO,,, qqquuu eee ooo mmmeeeiiiooo dddeee ssseee ooobbbttt ---lllooosss ... CCCrrr iiiaaannndddooo eeesss tttaaa sssiiitttuuuaaa ooo,,, ooo JJJ UUUDDDAAA SSS MMMOOO FFF IIINNNAAA NNNCCCEEEIIIRRROOO,,, eee nnntttrrr eeegggaaa aaaooosss ssseeeuuusss dddiiirrriiigggeee nnnttteeesss,,, ooosss rrr aaabbbiiinnnooosss ccc aaabbbaaalll iiisss tttaaasss,,, tttooodddaaa aaa ppp ooopppuuulllaaa ooo mmmuuunnn dddiiiaaa lll ccc ooonnnfff iiinnnaaadddaaa cccooo mmmooo gggaaadddooo,,, eeennntttrrr eee ccc eeerrr cccaaasss dddeee aaarrraaammmeee fff aaarrrpppaaadddooo iiinnnvvv iiisss vvv eeeiiisss ,,, mmmaaasss sss aaattt iiisssfff eeeiiitttaaa,,, pppoooiiisss lllhhh eee fff ooorrrnnneeeccc eee uuummm pppaaasss tttooo vvv eeerrrdddeeejjjaaannnttteee ,,, qqquuueee nnnaaadddaaa mmmaaaiiisss dddooo qqquuueee aaa pppooolll ttt iiiccc aaa dddooo iii mmmppprrriiiooo rrr ooo mmmaaannnooo ,,, qqquuueee eeerrraaa mmmaaannnttteeerrr ooosss sss eeeuuusss sss dddiiitttooosss sss ooobbb ccc ooonnntttrrrooollleee,,, aaattt rrr aaavvv sss dddeee pppooo eee ccc iiirrr ccc ooo ... AAA lllaaavvvaaagggeeemmm ccceeerrreeebbbrrraaalll,,, pppooorrr sssuuuaaa vvv eeezzz ,,, sss eee iiinnncccuuummmbbbeee dddeee mmmaaannnttteeerrr iiinnnvvv iiisssvvv eeeiiisss aaasss ccc eeerrr ccc aaasss iiinnnvvv iiisssvvv eeeiiisss ,,, iiinnnccc uuuttt iiinnndddooo uuummmaaa fffaaalllsss aaa mmmaaatttrrr iiizzz dddeee rrr eeeaaallliiidddaaaddd eee qqquuueee ooosss ccc ooonnnvvv eeennnccc eee dddeee qqquuueee dddeeevvveee mmm sss eee ccc ooonnnsss iiidddeeerrraaarrr pppeeessssss oooaaasss fffeeellliiizzz eeesss pppooorrr nnnooo lllhhheeesss fff aaallltttaaarrr ooo pppaaasss tttooo vvv eeerrrdddeeejjjaaannnttteee qqquuueee ooosss sssuuusss ttteeennntttaaa,,, eee aaaooo mmmeeesss mmmooo ttteee mmmpppooo ,,, lllhhheeesss iii mmmpppeeedddeee dddeee pppeeerrr ccc eeebbbeeerrr qqquuueee vvv mmm llleeevvv aaannndddooo uuummmaaa vvv iiidddaaa dddeee gggaaadddooo ((( pppooovvv ooo mmmaaarrr ccc aaadddooo eee pppooovvv ooo fff eeellliiizzz ))) ... CCCooo nnntttuuudddooo ooo ppprrrooogggrrraaa mmmaaa dddeee ttt rrr aaabbbaaa lllhhhooo dddeeesss ttteee sss iiisss ttteee mmmaaa ssseeeccc rrreeetttooo dddeee ddd ooo mmmnnniiiooo iiinnncccllluuu iii ccc ooonnntttrrr ooolllaaarrr aaaiiinnndddaaa mmmaaaiiisss aaa vvv iii dddaaa dddeee sss eeeuuusss rrr eeebbbaaannnhhhooosss ,,, ooo qqquuueee sss ooo mmmeeennnttteee sss eeerrr pppooosss sssvvv eeelll ppp ooorrr mmmeeeiiiooo dddaaa dddeeesss tttrrruuuiii ooo dddaaa ccc iiivvv iii llliiizzzaaa ooo cccrrriiisss ttt... PPPaaarrraaa fff aaazzz eeerrr iiissssss ooo,,, eeessstttooo iiinnncccuuuttt iiinnndddooo,,, sss ooobbbrrreee tttooodddooosss ooosss pppooovvv ooosss,,, iiidddiiiaaasss dddeeegggeeennneeerrraaadddaaasss qqquuueee vvv ooo ccc ooonnntttrrr aaa tttuuudddooo ooo qqquuueee vvv eeemmm sss uuusss ttteeennntttaaannndddooo::: AAA fff aaammmllliiiaaa ,,, ooo ssseeennnttt iii mmmeeennntttooo pppaaatttrrr iiittt iiiccc ooo,,, aaa mmmooorrraaalll eee aaa fff nnnooo DDDeeeuuusss vvv eeerrrdddaaadddeeeiiirrr ooo... DDDeee mmmooolll iiinnndddooo ooosss pppiii lllaaarrreeesss qqquuueee aaa sss uuusss ttteeennntttaaammm eee iii mmmppp lllaaannntttaaannnddd ooo fffaaalllsss aaasss ccc ooonnnvvv iiiccc eeesss qqquuueee ttt rrr aaannnsssfff ooorrrmmmaaammm ooosss ccc iiidddaaadddooosss mmmaaarrr iiiooonnneeettteeesss,,, eeesss tttooo ppprrreeesss ttteeesss aaa dddooommmiiinnnaaarrr ooosss pppooovvv ooosss pppooorrr ccc ooommmpppllleeetttooo eee ooobbbrrr iiiggg--- lllooosss aaa aaaccc eeeiiitttaaarrr qqquuueee ,,, eee mmm sss eeeuuusss ccc ooorrrpppooosss ,,, ssseeejjjaaa iii mmmppplllaaannntttaaadddooo uuu mmm MMMIIICCCRRROOOCCCHHHIIIPPP TTTRRRAAA NNNSSS MMMIIISSSSSSOOO RRR,,, eee qqquuueee eeesssttteee sss eeejjjaaa ooo nnniiicccooo mmmeee iiiooo dddeee uuuttt iii llliiizzzaaa ooo dddaaa mmmoooeeedddaaa dddiiiggg iiitttaaalll qqquuueee sss eeerrr ooo dddiiinnnhhheeeiiirrrooo ddd ooo fff uuutttuuurrrooo... AAA qqquuueeellleeesss qqquuueee nnnooo tttooo mmmaaarrreeemmm ppprrreeeccc aaauuu eeesss ccc ooonnntttrrr aaa eeesss tttaaa sssiiitttuuuaaa ooo,,, sss eeerrrooo ooobbbrrr iiigggaaadddooosss aaa aaaccc eeeiiitttaaarrr sss eeerrr ,,, llliiittteeerrr aaalll mmmeeennnttteee,,, mmmaaarrr cccaaadddooosss ccc ooommmooo gggaaadddooo,,, dddooo cccooonnntttrrr rrr iiiooo nnnooo pppoooddd eeerrrooo cccooommmppprrraaarrr ooouuu vvv eeennndddeeerrr ... EEEssstttaaa lllaaavvv aaagggeee mmm aaatttiiirrr aaadddaaa aaaooosss ccc rrreeebbbrrrooo dddooosss qqquuueee sss eee sss uuubbbmmmeeettteee mmm mmmdddiiiaaa,,, iii mmmpppeeedddeee qqquuueee sss eee pppooossssssaaa pppeeerrr ccceeebbbeeerrr ooo aaannndddaaammmeeennnttt ooo dddeeessstttaaa ppprrrooogggrrraaa mmmaaa ooo... CCCUUUIIIDDDAAA DDDOOO CCCOOO MMM EEELLLAAA !!!

6

7

8

9

10

11

12

DITADURA MUNDIAL COMUNISTA : O reinado milenar do messias

judaico, que a Bblia chama de

AANNTTIICCRRIISSTTOO

RELIGIO MUNDIAL FALSO PROFETA

(MICROSHIP 666)

-666- --

CAPITALISMO

CONCLIO DOS TREZE

OS SETE

LCIFER

MAONARIA BRANCA: ROTARY, LIONS, ACM, ONU etc.

OOSS IILLLLUUMMIINNAATTII

MMMOOOVVVIIIMMMEEENNNTTTOOO NNNOOOVVVAAA EEERRRAAA

NOVA ORDEM MUNDIAL (ONU)

ll ll ll

RITO PRIMITIVO (97 graus)

OORRDDEEMM DDOOSS TTEEMMPPLLRRIIOOSS DDOO OORRIIEENNTTEE OOOTTTOOO OOrrddoo TTeemmpplliiss OOrriieenntt

OOSS NNOOVV EE DDEESSCCOONNHHEECCIIDDOOSS

CCOOMMUUNNIISSMMOO

ORDEM BNAI BRITH

OOO SSSAAANNNTTTUUURRRIIIOOO

SSSUUUPPPRRREEEMMMOOO CCCOOONNNSSSEEELLLHHHOOO DDDOOO GGGRRRAAANNNDDDEEE SSSOOOBBBEEERRRAAANNNOOO IIINNNSSSPPPEEETTTOOORRR GGGEEERRRAAALLL

MAONARIA do RRRIIITTTOOO EEESSSCCCOOOCCCSSS (at o 33 grau)

HUMANISMO SECULAR

MAONARIA DO PALADIUM

(at o 3 grau) MAONARIA LLLOOOJJJAAA AAAZZZUUULLL [Maonaria de So Joo]

CONCLIO DOS TRINTA E TRS

GRUPO DOS TREZENTOS

13

NNNOOOTTTAAA::: OOOSSS NNNOOOMMMEEESSS DDDAAASSS OOORRRDDDEEENNNSSS MMMAAANNNIIICCCAAASSS CCCUUUJJJAAASSS FFFOOONNNTTTEEESSS EEESSSTTTIIIVVVEEERRREEEMMM EEEMMM AAAMMMAAARRREEELLLOOO SSSEEE RRREEEFFFEEERRREEEMMM AAAOOOSSS RRRIIITTTOOOSSS FFFRRREEEQQQEEENNNTTTAAADDDOOOSSS EEEXXXCCCLLLUUUSSSIIIVVVAAAMMMEEENNNTTTEEE PPPOOORRR PPPRRRAAATTTIIICCCAAANNNTTTEEESSS DDDOOO JJJUUUDDDAAASSSMMMOOO TTTAAALLLMMMDDDIIICCCOOO CCCAAABBBAAALLLIIISSSTTTAAA (((JJJUUUDDDEEEUUUSSS)))...

MMMAAAOOONNNAAARRRIIIAAA EEESSSOOOTTTRRRIIICCCAAA MMMAAAOOONNNAAARRRIIIAAA CCCOOONNNVVVEEENNNCCCIIIOOONNNAAALLL

NNNDDD IIICCCEEE:::

14

15

16

17

DDDEEE UUUSSS AAA CCCOOO LLL MMM BBB IIIAAA ,,, TTT AAAMMM BBB MMM CCCOOO NNNHHHEEE CCCIIIDDDAAA PPPOOORRR SSS EEEMMM RRRAAAMMM IIISSS (((QQQUUUEEE AAA EEE SSSTTTTTTUUUAAA DDDAAA LLLIIIBBB EEE RRRDDDAAADDDEEE ))),,, IIISSS HHHTTT AAA RRR,,, AAAFFFRRROOO DDDIIITTTEEE VVVEEE NNNUUUSSS,,,,,, OOOUUU AAASSSTTT AAA RRROOOTTTEEE ,,, AAA QQQUUUEEEMMM AAA BBB BBBLLL IIIAAA SSSEEE RRREEE FFFEEERRREEE CCCOOO MMMOOO RRRAAA IIINNNHHHAAA DDDOOO CCC UUU EEE ,,, NNNOOO SSSSSS OOO PPPAAASSS CCCOOOMMMOOO AAAPPP AAA RRREEE CCCIIIDDDAAA DDDOOO NNNOOO RRRTTT EEE,,, LLLAAA DDDEEE AAA DDDAAA,,, PPPOOO RRR DDDOOO IIISSS FFFAAA UUUNNNOOOSSS DDDIIIAAA BBB LLLIIICCCOOO SSS ...

18

CCCEEENNNAAA DDDEEE BBBRRRUUUXXXAAARRRIIIAAA RRREEEGGGIIISSSTTT RRRAAA DDDAAA PPPEEELLLOOO FFFAAAMMM OOOSSSOOO PPPIII NNNTTTOOO RRR EEESSSPPPAAANNNHHHOOOLLL FFFRRRAAA NNNCCCIIISSSCCCOOO DDDEEE GGGOOOIIIAAA ((( 111777444666111888222888))),,, NNNOOO PPPIIICCCEEE DDDEEE SSSUUUAAA CCCAAARRRRRREEEIII RRRAAA,,, NNNEEESSSTTT EEE SSS EEEUUU CCCOOONNNHHHEEECCCIII DDDOOO QQQ UUUAAADDDRRROOO SSSAAABBB DDDAAASSS BBBRRRUUUXXXAAASSS ,,, DDDAAA CCCOOOLLL EEEOOO DDDEEE LLLZZZAAARRROOO GGGAAALLL DDDIIIAAANNNOOO (((MMM AAADDDRRRIII))) ... NNNOOOTTTAAA RRR QQQUUUEEE GGGOOOYYYAAA RRREEEGGGIIISSSTTTRRRAAA,,, CCCOOOMMM TTTOOODDDAAA CCCLLLAAARRREEEZZZAAA,,, AAA AAABBBOOOMMM IIINNNVVVEEELLL PPPRRRTTTIIICCCAAA,,, EEEXXX EEERRRCCCIII DDDAAA PPP EEELLLAAA BBBRRRUUUXXXAAA RRRIIIAAA,,, DDDEEE SSSAAACCCRRRIII FFFIIICCCAAA RRR CCCRRRIIIAAANNNCCCIII NNNHHHAAASSS PPPAAARRRAAA OOO BBBTTT EEERRR PPPOOO DDDEEERRREEESSS MMM GGGIIICCCOOOSSS...

19

20

21

22

23

24

25

AAqquuii hh ssaabbeeddoorriiaa..

AAqquueellee qquuee tteemm eenntteennddiimmeennttoo

ccaallccuullee oo nnmmeerroo ddaa bbeessttaa,,

ppoorrqquuee nnmmeerroo ddee hhoommeemm;;

ee oo sseeuu nnmmeerroo

sseeiisscceennttooss ee sseesssseennttaa ee sseeiiss..

entre nesse site:

http://www.capurromrc.it

http://www.chretiens-et-juifs.org http://www.armyofgod.com/