การมีสวนร่วมของผู้บริหาร...และความม...

Click here to load reader

 • date post

  25-Jul-2020
 • Category

  Documents

 • view

  1
 • download

  0

Embed Size (px)

Transcript of การมีสวนร่วมของผู้บริหาร...และความม...

 • การมสีว่นรว่มของผูบ้รหิาร

 • วสิยัทศันข์องผูบ้รหิารระดบัสงู

  การแสดงวสิยัทัศของผูบ้รหิารระดับสงูเมือ่เขา้รับตําแหน่ง เพือ่เป็นการแสดงความตัง้ใจ และความมุง่มั่นทีจ่ะนําพาหน่วยงานปฏบิตัหินา้ทีด่ว้ยความซือ่สตัยส์จุรติ มคีณุธรรม มคีวามโปรง่ใส ปราศจากการทจุรติ และพรอ้มทีจ่ะไดรั้บการตรวจสอบการปฏบิัตงิานตามเจตจํานงทีไ่ดแ้สดงไว ้

 • วสิยัทศันข์องผูบ้รหิารระดบัสงู

 • TECHNOLOGY FOR ALL

  PARTNERSHIP & PLATFORM

  PRIDE & TREASURE of THAILAND

  PTT

  PTT

  By

  PTT

  PTT TRANSPARENCY &

  SUSTAINABILITY

  POWERING THAILAND’S TRANSFORMATIONP T T

  วสิยัทศันข์องผูบ้รหิารระดบัสงู

 • POWERING THAILAND’S TRANSFORMATION

  TRANSPARENCY & SUSTAINABILITY

  PRIDE & TREASURE of THAILAND

  P T T

  วสิยัทศันข์องผูบ้รหิารระดบัสงู

 • Tone from The Top (กรรมการ)

 • Tone from The Top (ผูบ้รหิาร)

 • Tone from The Top (ผูบ้รหิาร)

 • นโยบายงดรบัของขวญัฯ (No Gift Policy)

 • หลกัสตูรอบรมเพือ่เสรมิสรา้งความรูแ้กพ่นกังาน

 • หลกัสตูรอบรมเพือ่เสรมิสรา้งความรูแ้กพ่นกังาน

  ปตท. ไดม้กีารบรูณาการการดําเนนิงานตามหลัก GRC ซึง่เป็นระบบทีทั่นสมัยสอดคลอ้งกับโลกที่กําลงัเปลีย่นแปลง เพือ่ใหก้ารดําเนนิธรุกจิเป็นไปอยา่งโปรง่ใส สง่ผลให ้ปตท. เจรญิรุง่เรอืงและมคีวามยั่งยนื

 • หลกัสตูรอบรมเพือ่เสรมิสรา้งความรูแ้กพ่นกังาน

  หลกัสตูรการอบรมพเิศษทีจั่ดขึน้โดยเจา้หนา้ทีบ่รหิารและกรรมการผูจั้ดการใหญ ่เพือ่สง่เสรมิใหพ้นักงานระดบับรหิารไดต้ระหนักถงึการดําเนนิงานดว้ยความโปรง่ใสเป็นธรรม และสามารถตรวจสอบได ้เพือ่ใหก้ารดําเนนิธรุกจิเป็นไปอยา่งยังยนื

  PTT LDP Re-union 2019

 • กจิกรรมแสดงเจตจาํนงสจุรติของกลุม่ ปตท.

  กลุม่ ปตท. มกีารจัดกจิกรรมเพือ่แสดงเจตจํานงในการดําเนนิงานตามหลกัการกํากับดแูลกจิการทีด่ ีและตอ่ตา้นการทจุรติและคอรรั์ปชนัอยา่งตอ่เนื่อง จนเป็นองคก์รตน้แบบทีไ่ดรั้บการยอมรับจากภาคสว่นตา่งๆ

 • กจิกรรมแสดงเจตจาํนงสจุรติของกลุม่ ปตท.

  คณะกรรมการและผูบ้รหิาร แสดงพลงัขบัเคลือ่นนโยบายบรหิารจัดการแบบกลุม่ ปตท. PTT Group Way of Conduct

 • โครงการขอ้ตกลงคณุธรรม (Integrity Pact)

 • รางวลัแหง่ความภาคภมูใิจ

  Slide Number 1Slide Number 2Slide Number 3Slide Number 4PRIDE & TREASURE of THAILANDSlide Number 6Slide Number 7Slide Number 8Slide Number 9Slide Number 10Slide Number 11Slide Number 12Slide Number 13Slide Number 14Slide Number 15Slide Number 16